Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Exodas

Exodas 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Wasina bi Isrel damdi Repidim kubura sikuyoveni bi sinagho mayaba kana waghawagha Sainaima. Da name Sainai Koyana kayene sivitaki,
3bi Mosis igae koyae da God yawata siyibanana. Yawe God koyama ikwatuveni da Jeikap nosinosina, Isrel damdi iyawonedi bo,
4“Tami wosina kokita da Ijipt damdi biiyadi awaki abera bi kwakovi da metagha akawarimi ware kakaka natunatuna mabenama yakawakawaridi na naboni, da apiikemi mabo tagu biidi.
5Meboda konakabisisiregu bi yagu wiiwaghasina maragasina konakabitawani, na wasina tami na tagu wosina yagu wawaya. Kubura tupana na rapeguve bi gegha da dam tupadi kamodima na anavineyimi da yagu wiivinevinegha wawayimi.
6Bi konabigegu da naboni prist bagibagina konabera patapata, bi kami dam na atoretaveni kiiraviguve da tagu kawagha yagu wawaya. Wasina mmkodi sisiyidi Isrel damdi kuwonedi.”
7Na Mosis koyama iyowogha bi Isrel damdi kadi babada ikwatu wiitaghomidi, bi bera tupana iwonedi metagha Yawe God iwonenina.
8Wasina bi wawaya tupana siwonabodeyana bo, “Bera tupana kanabera metagha Yawe God iwonana.” Na Mosis yadi wonabodeyana Yawe God biidi iwonavereni.
9Na Yawe God, Mosis iwoneni bo, “Tagu karekarewa kamodigha anapiika kurim, bi wawaya sinawaiyanegu tam teya tanisisiya na nonowa sinigeruvem.” Wasina bi Mosis, Yawe God ivimaghamaghatareni da metagha wawaya siwonabodeyana.
10Na Yawe God iwona bo, “Kuyowogha wawaya biiyadi bi kuwonedi da kabepepigu kiiravine kata da maram sinakabununagha mayedi. Kadi gara sinakogha
11bi sinakabunagha gabudara wiiarobina kiiravine, basuna noko gabudarine wawaya tupana matadiye bi anayowogha Sainai Koyane.
12Koyana barata kutore da wawaya gesinighanunina. Bi kuwonedi da sinakoyagha yaporidi! Da gegha koyane sinage bo sinanagho ririnena. Iiyabo inanagho koyane bi kayenama initutowoyi na inarabobo.
13Memeda wawaya bo ribiribi barata inighanuni, na gekona kabitowoyina, bi iyoma bo akimama kona kasunuyi. Bi gegha, raghanina gisumani gamona konawaiyaneni, na wasina bi wawaya sinanagho koyana kayene.”
14Wasina bi Mosis koyama iyowogha bi wawaya iwonedi da kadi gara sinakogha da siyakabununagha mayedi God kabepepina kiiravine.
15Na iwonedi bo, “Gabudara wiiarobina kiiravine kokabununagha bi kata da inanagho noko gabudarine na gekonimumuranana.”
16Gabudara wiiarobine, didibare na namanamara da warikeyakeya sidagu, bi koyae karekarewa sirumaghatara, da gisumani gamona ghamana siwaiyaneni, na wawaya nama makamakedi naghara ikabidi na sikiroro.
17Mosis ivinaghovedi taki sikanibutaveni da God teya siyibanana, na koyana kayene simiiri.
18Sainai Koyana tupana buu isowomumu, basuna Yawe God debanagha iyowogha keyama naboni. Bi buuna igae na ware brik sagabugabuna na naboni, da koyana tupana ivinukenuke,
19bi gisumani gamona iragata kamokamogha. Wasina bi Mosis ivisisiya, na God gamo ghamanama iwonabodeyana warikeyakeya naboni.

20Yawe God iyowogha Sainai Koyana debane bi Mosis ikwatuveni bo, “Mabo kugae,” na Mosis igae koya debane da Yawe God teya siyibanana.