Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Exodo

Exodo 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa ikatulo nga bulan human makagawas ang katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, sa sama nga adlaw, miadto sila sa kamingawan didto sa Sinai.
2Human nila ug biya sa Refidim ug miabot sa kamingawan sa Sinai, nagkampo sila sa kamingawan atubangan sa bukid.
3Mitungas si Moises ngadto sa Dios. Gitawag siya ni Yahweh didto sa bukid ug miingon, “Kinahanglan nga sultihan mo ang balay ni Jacob, ang katawhan sa Israel:
4Nakita ninyo ang akong gibuhat sa mga Ehiptohanon, kung giunsa ko kamo pagdala sa mga pako sa agila ug gidala kamo nganhi sa akong kaugalingon.
5Unya karon, kung matinud-anon kamo nga maminaw sa akong tingog ug motuman sa akong kasabotan, nan mamahimo ko kamong pinasahi nga gipanag-iyahan taliwala sa tanang katawhan, tungod kay ang tibuok kalibotan akoa man.
6Mahimo kamong gingharian sa mga pari ug balaan nga nasod alang kanako. Mao kini nga mga pulong nga kinahanglan mong isulti ngadto sa katawhan sa Israel.”
7Busa miadto si Moises ug gipatawag ang tanang mga kadagkoan sa katawhan. Gisulti niya kanila kining tanan nga mga pulong nga gimando ni Yahweh kaniya.
8Mitubag ang tanang katawhan ug miingon, “Buhaton namo ang tanang butang nga gisulti ni Yahweh.” Unya miadto si Moises aron ibalita ang mga pulong sa katawhan ngadto kang Yahweh.
9Miingon si Yahweh kang Moises, “Moanha ako kaninyo pinaagi sa baga nga panganod aron nga madungog sa katawhan samtang makigsulti ako kaninyo ug motuo usab kanimo hangtod sa kahangtoran.” Unya gisulti ni Moises ang mga pulong sa katawhan ngadto kang Yahweh.
10Miingon si Yahweh kang Moises, “Adtoa ang katawhan. Kinahanglan nga ilain mo sila alang kanako karon ug ugma, ug ingna sila nga labhan ang ilang mga bisti.
11Pagpangandam alang sa ikatulong adlaw, kay mokanaog si Yahweh sa Bukid sa Sinai sa ikatulo nga adlaw.
12Kinahanglan nga maghimo ka ug mga utlanan sa tibuok palibot sa bukid alang sa katawhan. Sultihi sila, 'Pagbantay nga dili kamo makatungas sa bukid o makahikap sa utlanan niini. Si bisan kinsa man nga makahikap sa bukid sigurado nga pagapatyon gayod.'
13Kinahanglan nga walay usa ka tawo nga mohikap nianang tawhana. Sa ingon niana, kinahanglan nga batohon siya o panaon. Tawo man kini o mananap, kinahanglan nga pagapatyon siya. Sa dihang molanog na ang budyong, makahimo na silang motungas sa tiilan sa bukid.”
14Unya milugsong si Moises gikan sa bukid paingon sa katawhan. Gilain niya ang mga tawo alang kang Yahweh ug gilabhan nila ang ilang mga bisti.
15Miingon siya sa katawhan, “Pangandam kamo sa ikatulo nga adlaw; ayaw kamo paduol sa inyong mga asawa.”
16Sa pagkabuntag, sa ikatulo nga adlaw, adunay dalugdog ug kilat ug baga nga panganod sa ibabaw sa bukid, ug gipalanog ug maayo ang budyong. Nangalisang ang tanang katawhan didto sa kampo.
17Gipagawas ni Moises ang mga tawo sa kampo aron sa pagpakighimamat sa Dios, ug mitindog sila sa tiilan sa bukid.
18Nalukop ug maayo sa aso ang Bukid sa Sinai tungod kay mikanaog si Yahweh niini pinaagi sa kalayo ug aso. Miutbo ang aso sama sa aso sa usa ka hudno, ug natay-og ug maayo ang bukid.

19Samtang nag-anam ug kalanog ang tingog sa budyong, misulti si Moises, ug mitubag ang Dios kaniya sa usa ka tingog.
20Mihugpa si Yahweh didto sa tumoy sa Bukid sa Sinai, ug gitawag niya si Moises didto sa tumoy sa bukid. Busa mitungas si Moises.
21Miingon si Yahweh kang Moises, “Lugsong ug pahimangnoi ang katawhan nga dili sila molapas sa utlanan aron sa paglantaw kanako, o mahanaw ang kadaghanan kanila.
22Tugoti usab kadtong mga pari nga moduol kanako sa paglain sa ilang kaugalingon—ipaandam ang ilang kaugalingon alang sa akong pag-abot—aron nga dili ko sila patyon.”
23Miingon si Moises kang Yahweh, “Dili makahimo sa pagtungas ang mga tawo sa bukid, kay gimandoan mo man kami: 'Paghimo ug mga utlanan palibot sa bukid ug igahin kini kang Yahweh.”'
24Miingon si Yahweh kaniya, “Lakaw, lugsong gikan sa bukid, ug dad-a si Aaron uban kanimo, apan ayaw tugoti nga molapas sa mga atang ang mga pari ug ang katawhan nga moanhi kanako, o patyon ko sila.”
25Busa milugsong si Moises paingon sa katawhan ug nakigsulti kanila.