Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Buka Rughuhoru

Buka Rughuhoru 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Murina tara rughuhoru sania Rephidim, na vure ni Israel tara va saravia na bona mamaha i Sinai, te kaekage rua matapono na vula imurina tara sania Egypt. Gaira tara mai sara tana pukuna na ghotu Sinai, mara taludatoi ga na vale tapoledira.
3Ma Moses te sei dato kouna na ghotu Sinai ge ke va tate heghena vania God. Ma Yahweh te hoholo horua mai kouna na ghotu me vania, “Ko nighi hevei na lei bosa ni tarai ini vanira na vure ni Israel/Jew, na vaivarina/tana kemana Jacob,
4‘Au righighi tu na hava tu nea vanira na vure ni Egypt, mau ghilala ghua tua ivei tu nea na lavimiu mai tagua, mu lavighau mai tana komu eni, vagha na manukama te sopou laghinira dalena kouna na ghatana.
5Me ke vagha kau taonia nigua na bosa ni tarai, ma kau holopangotia nigua na bosa ni baubahu ke, mi ghau kau nigua na vure vivili tadira na balu tinoni/kema tana maramana. Na maramana udolu ke a nigua,
6mi nau ku neghau ge kau nigua na taba ni vure, ma kau lutu vaghaa nigua na mane sukaghi/gehegehe.’ Ko nia hevei nigua na bosa ni tarai ini vanira na vure ni Israel/Jew.”
7Ma Moses te sughi horu mai tana ghotu me holo kolura na lei mane naghodira na vure ni Israel/Jew, me bosai vanira na hava God te bosai vania.
8Mana vure udolu tara bosa sakai sonikolu mara ghaghua, “Kai goni taonia na hava Yahweh te liomami ge kai nei.” Ma Moses te hola olighi didira na kokokoe na vure va ta Yahweh.
9Keri ke, Yahweh te ghoi bosa so vania Moses, “Inau ku mai tamua ilokana na pui/ghobaghuli sule ge kara rongo heghedira na vure tana bona ku kokoe vanigho, ge kara loghoa na ghanaghana mava haia ivuvungamu.” Ma Moses te hola olighi didira na lei kokokoe na vure va ta Yahweh,
10ma Yahweh te bosa vania Moses, “Ko oli tadira na vure mo ko gonidilara ta nigua na kao. Ko va tabura taeni mi ropo mo ko bosa vanira kara apoi na tivi ge kara mai holohabaagu.
11Kara gonidila tana toluni na bongi/valiha, mi nau ku horu mai tana bongi keri kouna na ghotu Sinai, tana matadira na vure subo.
12Ko talu kobekobe talighutia na ghotu, mo ko bosatate vanira kara bei dato mai gea tana ghotu pa kara via na pukuna na ghotu, ma hei ke diua ke, kau matea mughua.
13Taho siki sakai ke tabea na tinoni eni. Kau peta matea nia na vatu, pa kau vanahia nia na kuali. Ke vagha na mane pana maumanu ke, ge kau matea mughua. Hauva, mi tana bona kara rongovia na tangina na tavuli ke, keri vaho ge kara mai tana ghotu.
14Ma Moses te sughihoru, me va saravira na vure, ge bosa vanira ge kara gonidila heghedira ge kara holohabaa Yahweh. Keri ge kara apoi didira na tivi.
15Ma Moses te bosa vanira, “Kau gonidilaghau vania na valiha/toluni na bongi, ma kau bei maturu kolura taumiu, koekobe ke saravia na bona vaghana keri.”
16Mi tana valiha/toluni na bongi roropo/puipungi, na viviha ragiragi ma viti te sule, mana pui/ghoghopa/ghobaghuli te saroa kouna na ghotu. Ma tangina na tavuli te daro ngangata, mana vure subo tara tatata tara righighi mara rongovighi na lei vaughilala ini.
17Mi murina eni, Moses te hola horura na vure tana bona tara sopou iga, ge kara va topoa God, ma kara kabu vamua tana pukuna na ghotu.
18Na ghotu Sinai te saro udolua na ahu, na pukuna Yahweh te horu mai vuvungana tana vaughilala ni lake. Na ahu te maemane poito dato tana oka vagha na ahuna na lake sule, mana ghotu te anuanu vagha na anu sule te anuanua.
19Mana tangina na tavuli te sule vulea te nea iga na tangina haia, Moses te kokokoe, ma God te bosa tughu vania ilokana viviha ragiragi.

20Ma Yahweh te horu mai kouna na ghotu, me holoa Moses ge ke dato tana ghotu. Ma Moses te sei dato me va sodoa Yahweh kouna na ghotu.
21Ma Yahweh te bosa vania Moses, “Ko oli horu mo ko ladavaghinia vanira na vure kara bei sogha halavui gea na lei kobekobe, ma kara bei dato mai ghua iani na righiagu. Ma rahei kara diua, ku mate.
22Na lei mane gehegehe vamua kara mai vaniu, hauva kara diki marabura heghedira mughua, me ke taho ke, mi nau ku torora.”
23Ma Moses te bosa vania Yahweh, “Na vure ini kara mua tangomana na dato gatu tana ghotu Sinai na pukuna ighoe heghemu to bosa vanighai nia tua ke, ma kai talua na lei kobekobe talighutiana na ghotu ma kara va tabua.”
24Ma Yahweh te bosa tughu, “E uto so, mo ko ghoi horu holaa kolugho nia mai Aaron tana bona eni. Hauva mo ko bei lubatira na lei mane gehegehe pana vure subo kara sogha halavui na lei kobekobe ma kara dato mai iani tagua. Ma kara dato mai ke, igeva ke kalera na totoro.”
25Ma Moses te sughi horu me va sodora na vure subo me bosa vanira nia na hava Yahweh te bosaa.