Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Exodus

Exodus 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Mai Israel Rephidim i netawanei da i nae au mutulua wavana Sinai. Ma kampa ola au karena i rauḡaravu.
3Ma Moses i ḡae au ola da God ita nebelei. Ma Bada ola au tepana ma Moses i ḡorei i pa, “Wei mai Israel Jacob noinoina ma riwei.
4—Taumi matamiei o inanai aiwai mai Egypt awarii a kauei ma me manubada natunatuna au papena e avavarai nanare a avaraimi ma a neiana-melemi awariu.
5Mepa da ona voteleteleu ma au parivainuaḡana bagibagina ona vojijina-kauei, lamna dam anatapui au dobu awariei taumi ana vinemi nuanuau pouna. Avena da dobu anatapuna Tau ḡariuei.
6Wate taumi aubaiu ona vipirisi, ma ami dam ona vovivirei tau ainelau aubaiu, wei babani mai Israel ma riwei.”
7Ma Moses i ḡaira me ma dogadogara i kwatuei ma aiwai anatapuna Bada i ririwei i pariverei.
8Ma rava anatapui i paribelana gogona i pa, “Tauai aiwai anatapuna Bada i ririwei ana kauei.” Ma Moses ai paribelana i ḡaiana-melei Bada awarina.
9Bada, Moses i riwei, “Tau apau potopotona au orana ana nei, da rava ina nonoriu Awarim ana bababani da ina vitumaḡana-nonoem.” Anina ma aiwai rava i ririwei Moses Bada i riwei.
10Ma Bada Moses i riwei, “Ma ḡaira ma rava ma voagui amadodo ma au maratom da orai ina oḡai da tau ina viborumeu. Ma ai gara ina oḡai.
11Ma ina vokaukaua au pom vitonuina aubaina. Nai maranaina Tau ana ḡairai au Ola Sinai, rava anatapui au matai.
12Parata ma tere-kwaviviroi au ola. Ma riwa bagibaginei ma riwei ma pa, ‘Ona inana-kaua da eḡa au ola ona ḡae bo ola ona tapedadani. Aiai da ola i tapedadani ina iraḡe.’
13Mepa da rava bo ḡamoḡamo wei paratana i voraḡoni, taumi eḡa nai ravana bo ḡamoḡamona ona vodadani wate ḡaimei bo aierei ona viraḡeni. Wate maranai taure ponana i rarata lamna rava ina ḡae au ola.”
14Ma Moses olei i ḡaira memei ma ana rava i riwei da orai i vokaukauei da God ina viborumei ma ai gara i oḡai.
15Ma i riwei, “Ona vokaukaua mara vitonuina aubaina, marina da nai marana eḡa ona viawawana.”
16Ubaubanai au pom vitonuina, waiparara, namanamara ma apau potopotona ola i purui, ma taure i tou. Maratagogi rava anatapui kampa i mamae i rovo kaukaua ma i sisi.
17Ma Moses rava i ravena-opunei da God ita nebelei. Taui ola au karena i mairi.
18Bada ai araratanei i ḡairai ola Sinai au tepana. Ma bau potopotona olana i puru-pai. Bau kampa i ḡeḡae me modu potopotona e ararai nanare, ma olana anatapuna i vigugui.
19Ma taure ponana i rarata. Ma Moses i babani ma God i paribelei ponana nonorana me waiparara.

20Bada i ḡairai ola Sinai au tepana ma Moses i kwatuei da ita ḡei ola au tepana. Ma Moses i ḡae.