Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUDENNIMÙ

MUDENNIMÙ 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Cíɛ́kɛ́ titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì kɛ̀ tì ndònnɛ̀ tiketitì ɑ pɔ̀ntɛ tì kɛ̀ n wɑ̃ri tinɑ́ɑǹtì n do wɑ̃̀ri tì tiketitì ĩ́nkɛ̀.
2Bɑ́ɑ́tí nɑnkɛ dikṹnweńnì kɛ́dekɛní Sinɑii tɑ̃rì kɛ́ nni mbɑɑ.
3Òmɔù bɑ́ɑ́ dɑ nɛinɛ̀ní, òmɔù mɛ m̀bɑ́ɑ́ dekɛ ditɑ̃rì kupíkù mɑkù. Inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe mɛ m̀bɑ́ɑ́ dekɛní.
4Kɛ̀ Mɔyiisi cíɛ́kɛ́ titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì kɛ̀ tì ndònnɛ̀ tiketitì. Kòo pikɛ cutɛ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́dekɛ ditɑ̃rì Sinɑii, kɛ tɔ titɑ̃́píɛ̀tì tidɛ́.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncútɛ́ní diwɛtirì miɛkɛ kɛ́cómmú Mɔyiisi tɑkɛ́. Kɛ̀ Mɔyiisii yú ku yètìrì.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɛ̃ɛ̃tɛ́ Mɔyiisi borɛ̀ kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀ kɛ cĩ́ɛ̃nko, kɛ m miɛkɛ boo, kɛ̀ n sɑ̀ɑ̀ ndɛu, kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ri m bɛ́i ntì.
7Míì ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nhonìtì nɛ̀ o yɑɑ̀bío, tidɑpùntɔ̃ntì titɔ̃ntì tɛkɔupíítɛ̀ (1000). Nh ɔ̃ɔ̃ cĩ́ɛ̃́mmu onìtì o yɛi nnɛ̀ o cɑɑ̀rìmɛ̀ nɛ̀ o yetímɛ̀, m mɛ nhɔ̃ɔ̃ í nwúónko oyɛiwe kɛ dò nhò í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ nh ɔ̃ɔ̃ potɛ́mu oyɛiwe nɛ̀ o yɑɑ̀bío tidɑpùntɔ̃ntì tìtɑ̃ɑ̃ti yoo tìnɑ̀ɑ̀.
8Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Mɔyiisii nínkóo kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie,
9kɛ ítɛ́ní kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nkɑ̀ɑ sɑ̀ɑ̀ m mɛ̀nkɛ m bonɛ̀mu n dɑ bɑ́ɑ́mmu ɑ́ nti nɛínɛ̀. N yɛ̃́mu kɛ dò mbɛ nnìtìbɛ̀ to kpeńnì, ɑ nɛ́ ti cĩ́ɛ̃́ nkɛ́ nti wúó nhɑ kɔbɛ.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: N yóó di dɔɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mmɛ. M bo dɔɔ̀ dɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ cuokɛ̀, dɛ̀ mu n yí buotɛ́ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ yoo kubotí mɑkù miɛkɛ. Isidɑyɛɛribɛ yóó yɑ̀mu mutɔ̃mmú n yóó dɑ pĩ́nnɛ́ mù mù dɛumu.
11Ntũnnɛ weti weti n di nɑ́ɑ́ ntì yíe, kɛ̀ m bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ.
12Dí ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ tɑunnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo nɑɑ́ ndidíìntɑ̃́rì di kpɛ́í.
13Dí puɔ mbɛ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ kɛ́u yɛtɑ̃́rɛ̀ bɛ̀ fìíkú yɛ̀ kɛ́kékɛ́ bɛ tewuó.
14Di bɑ́ɑ́ fíé bɛ bɔkɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n dɔ́ di ntũ mmí nwe m mɑ́ɑ̀.
15Di bɑ́ɑ́ bɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mɑmɛ̀, kɛ̀ di bɛ̀ tɑunnɛ̀ bɛ̀ yóó fíému yɛbɔkɛ̀ kɛ́ di yú kɛ̀ dí wɛ̃nnɛ́ kɛ́di,
16Kɛ̀ dí túókɛ́ bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ́puó ndi kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɑnnɛ́ mubɔɔféù miɛkɛ.
17Di bɑ́ mmɑ́ɑ́tí yɛmɑ́tìbɔkɛ̀.
18Dí níí bɑɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti dɛ kó dibɑnni kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ n dì bennɛ́ yɛ̀ɛ̀ we dididɛ̀ì kóo tɑ̃̀nkù miɛkɛ di ncɑ́ɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, kɛ́ndò n di nɑ̀kɛ́mɛ̀ weè tɑ̃̀nkù miɛkɛ nkɛ di yɛ̀mɛ̀ Esibiti.

19Di bí ìì tu Mpo i yó ntú n kɔbɛ mbɛ nɛ̀ di wũɔ̃ ketiyì ìì tu idɑɑì, inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́, dí ndɛ̀ nni duɔ̀.
20Disɑ̃mmɑrímbii didɑɑrì ketirì di níí dì cèètɛnɛ̀ dipebii didɑɑrì, kɑ̀ɑ mɛ̀ nyí yóó di cèètɛ ɑ pitɛ́ di fɔ̃̀níí kɛ́kuɔ, kɛ nni ndonnɛ̀ di bí ìì tu Mpo. Di níí bɑ́ nkɔrìní m borɛ̀ di nɔu sitetìsì.
21Di níí pĩ́ mmutɔ̃mmú yɛwe yɛ̀kuɔ̀, diyiénnì yiè kɛ́om̀pɛ̀ bɑ́ mudɔ̀rìmù mɔ̀nnì, bɑ́ mudidɛ̀ì mɔ̀nnì.
22Di níí ɑ̃nnɛ́ tidipɑ̀ntì kó dibɑnni kɛ́ɑ̃nnɛ́ dididɛ̀ì bɑnni dipɑɑ̀.
23Di nìtìbɛ̀ níí kɔtɛní m borɛ̀ dibenni miɛkɛ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù.
24N yóó bɛtimu ibotí kɛ́pɛ̃kùnnɛ di tenkɛ̀, di kɔ̀tɛní dìì mɔ̀nnì m borɛ̀ dibenni miɛkɛ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, dɛ kó mɛfíè mmiɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ cɔutɛ́ di tenkɛ̀.
25Di bɑ́ɑ́ féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ fɛ yĩ̀ĩ̀ mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie. Diyentɛ́bɑnni ɔ̃̀fɛ̀ kó imɑɑ mbɑ́ nkpɑɑ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dikṹnweńnì.
26Di níí tɔní tidipɑ̀ntì mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ yɛtebɛ ketiyɛ̀. Di níí bɑ́ɑ́ bénnɛ́nɛ̀ dibɔbii di yɔ̃ miɛ̀.
27Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Wɑ̃ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tiì tu mí nnɛ̀ fɔ̃́ nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ti kó mɛtɑummɛ̀ kũ̀nnì.
28Kɛ̀ Mɔyiisi mbonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀, ò í di, ò mɛ nyí yɑ̃̀ mɛniɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwɑ̃ri titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì ĩ́nkɛ̀ ku tɑnnɔ̀ tɛpíítɛ̀.
29Kɛ̀ Mɔyiisi ncutiní Sinɑii tɑ̃rì kɛ tɔ Kuyie ntɑnnɔ̀ kó titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì. Bɑ́ ò í yɛ̃́ kɛ dò nho ììkɛ̀ mìɛti ò do nɑ́ɑ́nnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie.
30Anɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ o ììkɛ̀ mìɛtimɛ̀ kɛ́yɔtɛ bɛ̀ bo ò tɔ̀ɔ́nnɛ̀mɛ̀.
31Kɛ̀ Mɔyiisii yú Anɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kòo mbɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀.
32Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu kɔtɛní kòo mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhò duɔ́ ntì Sinɑii tɑ̃rì.
33Mɔyiisi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ dèè kɛ́kɑ̃ɑ̃́ nkuyɑ̀ɑ̀kù o ììkɛ̀.
34Kòò tɑti dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ wèe dɛitɛ kuyɑ̀ɑ̀kù. Kòò tɑ kɛ yɛ̀nní wè mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nhò duɔ́ ntì.
35Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nwúó nho ììkɛ̀ mìɛtimɛ̀. Kòò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dèè wèe kɑ̃ɑ̃́ nkuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́mbɑɑnɛ̀ ò bo wɛ̃tɛ kɛ́tɑmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀.