Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Xɔrɔyana

Xɔrɔyana 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kike saxan to dangu, xabu e mini Misiran yi, na lɔxɔ yɛtɛni, Isirayila kaane yi Sinayi tonbonna li.
2E to keli Refidimi yi, e yi fa Sinayi tonbonni. Isirayila kaane yi daaxadeni tɔn tonbonni, geyaan san bun.
3Musa yi te Ala fɛma. Alatala yi Musa xili geyaan xuntagi, a naxa, “Ito fala Yaxuba bɔnsɔnne xa, Isirayila kaane,
4‘Ɛ yɛtɛɛn bata a to n naxan ligaxi Misiran na, n yi ɛ xali n fɛma alo singbinna soma a diine bun kii naxan yi.
5Iki, xa ɛ n xuiin suxu ki faɲi, xa ɛ n ma layirin suxu, ɛ findima nɛn n ma yamaan na siyane birin yɛ. N gbeen nan bɔxɔn birin na,
6koni ɛ findima n xa saraxarali yamaan nan na e nun siya sariɲanxina.’ I falani itoe nan tima Isirayila kaane xa.”
7Musa yi xɛtɛ, a fonne birin xili, a falani itoe birin yɛba e xa, alo Alatala a yamari kii naxan yi.
8Yamaan birin yi a fala, e naxa, “Alatala naxan birin falaxi nxu na ligama nɛn.” Musa yi sa e falane rali Alatala ma.
9Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, “N fama nɛn i ma kunda yiyani, alogo n nɛma falan naxan tiyɛ i xa, yamaan xa a mɛ. Nanara, e lɛ i ra waxatin birin yi.” Musa yi yamana falane radangu Alatala ma.
10Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, “Siga yamaan fɛma, e rasariɲan to nun tila yi. E xa e dugine xa.
11E xa e yitɔn xii saxandena fe ra, bayo na lɔxɔni Alatala godoma nɛn Sinayi geyaan fari, yamaan birin yɛɛ xɔri.
12I xa danne sa yamaan xa geyaan nabilinni, i yi a fala, i naxa, ‘Ɛ yɛtɛ masuxu te feen na geyaan fari, ɛ nama maso a san bunna ra. Naxan yo na a sanna ti geyaan ma, ɛ xa na kanna faxa.
13Ɛ nama ɛ yiin din a ra, koni ɛ a magɔlɔnma nɛn, hanma ɛ a bun xalimakunle ra. Muxu ba, sube ba, a mi kisima.’ Xɔtaan xuiin na mini, muxune yi te geyaan fari.”
14Musa yi godo yamaan fɛma keli geyaan fari, a yi yamaan nasariɲan, e yi e dugine xa.
15A yi a fala yamaan xa, a naxa, “Ɛ yitɔn xii saxandena fe ra. Ɛ nama ɛ maso ɲaxalan yo ra.”
16Xii saxande lɔxɔn xɔtɔnni, kuye sarinne yi mini, galanne yi godo, kundaan yi sa geyaan xun ma. Xɔtaan xuiin yi mini han! Yamaan birin yi gaxu.
17Musa yi yamaan namini e daaxadeni Ala ralandeni, e yi e malan geyaan san bun ma.
18Tutun yi Sinayi geyaan birin xun ma, amasɔtɔ Alatala bata yi godo a ma tɛɛ dɛgɛni. Na tutin yi tema alo sulun tɛɛn tutina, geyaan birin yi xuruxurunma a ɲaxin na.

19Xɔtaan xuiin yi gboma ayi tun! Musa yi falan ti, Ala yi a yabi a xuini texin na.
20Alatala yi godo Sinayi geyaan fari, a yi Musa xili geyaan xuntagi. Musa yi te.
21Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, “Godo, a fala yamaan xa e nama kata fa feen na n matodeni, xa na mi a ra e wuyaxi faxama nɛn.
22Hali saraxaraliin naxanye e masoma Alatala ra, ne xa e yɛtɛ rasariɲan, alogo Alatala nama e faxa.”
23Musa yi a fala Alatala xa, a naxa, “Yamaan mi nɔɛ tɛ Sinayi geyaan fari. Amasɔtɔ i bata nxu rakolon, i yi a fala, i naxa, ‘Ɛ danne sa geyaan nabilinni, ɛ xa a rasariɲan.’ ”
24Alatala yi a fala a xa, a naxa, “Godo, i mɔn yi te ɛ nun Haruna. Koni saraxaraline nun yamaan nama kata te feen na Alatala fɛma, alogo n nama e faxa.”
25Musa yi godo yamaan fɛma, a feni itoe fala e xa.