Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zuwa lya mwaluko lya mwezi wa kadatu kulawila lowalawile Misili, Waisilaeli nawafika kuchiwala ako Sinai.
2Nalowochile Lefidimu na lowafichile kuchiwala ako Sinai, nawawika kambi kumwando mwa chidunda cha Sinai.
3Lelo Musa nakakwina kuchanya kuchidunda kwa Nguluwi. Aho Mkulu Nguluwi nakamchema Musa kulawila ako kuchanya kuchidunda, nakamlonjela, “Ahi ndo vyouwalonjela walelwa wa Yakobo, awo Waisilaeli,
4‘Mwemwe baho mona vyondiwaditile Wamisili na vila vyondiwaholile hemwe kota ikungule lilinguhola wana wa heye kwa mbawa, ndiwegala hemwe kwa heni.
5Lelo wone mhuliche lizi lyangu na kibata ilagano lya heni, mowa wanhu wa heni mhaguligwe hali isi zeng'ha, kwa vila isi zeng'ha ndo za heni.
6Mowa undewa wa watambika na nhanzi yelile kwa heni.’ Awo ndo ulonzi womuwalonjela Waisilaeli.”
7Lelo Musa nakahiluka, nakawakungajiza hamwe wasekulu wa Waisilaeli na kuwalonjela ulonzi awo nagowalajizwe na Mkulu Nguluwi.
8Wanhu weng'ha nawedichila hamwe wolonga, “Mbuli zeng'ha nazoyalonjile Mkulu Nguluwi tozidita.” Musa nakamhilusila Mkulu Nguluwi kwidichila ako kwa wanhu.
9Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Heni ndokuyila kuli ng'hungugu itisile leka Waisilaeli wahuliche hondilonga na hegwe na wokukunda hegwe mazuwa gose.” Hamba Musa nakamlonjela Mkulu Nguluwi vila wanhu navyowalonjile.
10Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Ulute kwa wanhu ukawelize leka wawe welile lehano na mitondo. Uwalonjele wakanze nguwo za hewo.
11Wekale goya kwa zuwa lya kadatu, mina zuwa alyo lya kadatu heni Mkulu Nguluwi ndodulika mchanya mwa chidunda cha Sinai hali wanhu weng'ha.
12Kahi kowawichila wanhu mbaka kuzunguluta chidunda. Uwalonjele kota welolele ng'hatu waleche kukwina kuchanya mchidunda ne kuhejelela mbaka uwichigwe. Yoneche yohejelela na kudoliza chidunda kobagama.
13Munhu yaleche kumdoliza munhu ayo yadolize chidunda, mina kobagama kwa kutowigwa na maganga ama msale, yawe munhu ama igongolo, hopona hebu. Mhela mhalamhanda hoipembigwa kwa kulutilila, wanhu weng'ha wokwina kuchidunda.”
14Lelo Musa nakedulika mchidunda na kuwalutila wanhu, nakaweliza, na hewo nawakanza nguwo za hewo.
15Hamba nakawalonjela wanhu, “Haucha muwe mwimile goya, na mlume yoneche yaleche kumhejelela mdala.”
16Lelo zuwa lya kadatu mitondo, nakulawila kubuma na lumwemwesa na ng'hungugu itisile mchanya mwa chidunda. Naihulikwa lizi ng'hulu ng'hatu ya mhalamhanda naiwaditile wanhu weng'ha wakakame hala honhu nahowawichile kambi.
17Hamba Musa nakawalongoza wanhu kulawa hala nahowawichila kambi, nawaluta kuting'hana na Nguluwi. Weng'ha nawaluta na kikala goya hanyiga ha chidunda.
18Chidunda cha Sinai nachali chigubikwe kwa iyosi kwa vila Mkulu Nguluwi nakedulika mchanya mwake kuli chiluli. Iyosi alyo lya chiluli nalikwina kuchanya kota iyosi lya itanuli ikulu na chidunda cheng'ha chali chitigasika.

19Lizi lya mhalamhanda nalilutilila konjezeka. Musa nakalonga na Nguluwi, na heye Nguluwi nakamwidichila kwa kubuma.
20Mkulu Nguluwi nakedulika mchanya mwa chidunda cha Sinai, nakamchema Musa kulawila ako kuchanya, na heye Musa nakakwina kuchidunda.
21Hamba Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Widuliche hasi ukawakanye wanhu weng'ha waleche kuya kundola, mina wone wojeza kudita ahyo wenji wa hewo wobagama.
22Na hewo watambika wawele wonyhejelela wanguganigwa wedite welile, wone haiwa ahyo, heni Mkulu Nguluwi ndowagaza.”
23Musa nakamlonjela Mkulu Nguluwi, “Wanhu wano hawoweza kukwina kuchidunda cha Sinai kwa vila gwegwe baho nakutukanya tuwiche mbaka kuzunguluta chidunda na kuchidita chiwe chelile.”
24Mkulu Nguluwi nakalonga, “Widuliche hasi hamba uhiluche na Aluni. Ila uleche kuwakundiza watambika na wanhu wanji waloche mbaka na kuya kwa heni, wone wodita ahyo ndowagaza.”
25Lelo Musa nakedulika na kuwalonjela Waisilaeli mbuli zeng'ha nazoyalajizwe.