Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUDENNIMÙ

MUDENNIMÙ 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Bɛtisɑdiɛdii dɔɔ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ́ dì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì, kɛ̀ di okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, mɛpɛ̃kùmɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, di cómmɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù.
2Kɛ̀ bɛ̀ɛ di dɑ̀ri mɛsɔɔ ndi ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ di miɛkɛ kɛ́ dì kpɛ̃ mmɛsɔɔ ndi ĩ́nkɛ̀ kɛ́fitɛ́,
3kɛ́dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀, bɑ́ kùù mɑ̀nku mùmɑ́ɑ̀.
4Kòo cíɛ́kɛ́ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì ipɑ̀ɑ̀ti kɛ́ ì dɑ̀ri mɛsɔɔ,
5kɛ́ ì tɔ̃nnɛ́ di píìtì kɛ bo ndì tɔunɛ̀.
6Ò dèè mɛmmɛ kɛ́dɔɔ̀ tɛ pòkù nɛ̀ mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀ kɛ̀ ku okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, kɛ̀ ku pɛ̃kùmɛ̀ ḿbo sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù,
7kɛ́ kù dɔɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀ kɛ́dɔɔ̀ tifèntì tìdɛ́tì ku ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tì ndò mbɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ kɛ cómmú mɛtɑummɛ̀ tɔu píìtì tidɛ́.
8Kɛ̀ ku nfènkù ḿbo ku mpíkù kutɛkù kupíkù tɛkù, kɛ̀ tì nwɛ̃ nkɛ dì tɑunɛ̀,
9kɛ cómmú kɛ wetí titɔbɛ̀, kɛ̀ ti ììkɛ̀ co ditɔu, kɛ̀ ti fìɛ̀ti dì dìɛ́kɛ́.
10Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́dɔɔ̀ tɑ́bùrì nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì, kòo okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì kó dikéè, mɛcómmɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù.
11Kòo ò dɑ̀ri mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀, kòo mmɔkɛ kukɑ̃kú kɛ́fitɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ kù kpɛ̃̀ mmɛsɔɔ,
12kɛ́dɔɔ̀ kudɑbɛkù kɛ̀ kù pɛ̃kùmɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ́fii nyi mɑ̀nkɛ ìnɑ̀ɑ̀ kɛ́ kù kpɛ̃ mmɛsɔɔ nkɛ́fitɛ́.
13Kòo dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ́tɔ̃nnɛ́ i mɑ̀nkɛ ìnɑ̀ɑ̀ tɑ́bùrì tuutɛ́ ndɛ̀ o tɑ̀ɑ̀kɛ.
14Kɛ̀ dɛ̀ ntɔ́kɛ́nɛ̀ kudɔú bɛ̀ fìí nkù kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃nnɛ́ ipɑ̀ɑ̀ti bɛ̀ yó nhò tɔunɛ̀ ì.
15Kòo cíɛ́kɛ́ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì ipɑ̀ɑ̀ti, kɛ́ ì dɑ̀ri mɛsɔɔ mbɛ̀ yó ntɔunɛ̀ ì tɑ́bùrì,
16kɛ́dɔɔ̀ yɛbɔ kɛ́ĩ́nnɛ́ tɑ́bùrì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ibòòkɛ nɛ̀ icuutí nɛ̀ sibúkúsí bɛ̀ níí yóó míɛ́tɛ́nɛ̀ dɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛmɔu mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀.
17Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ tɛsɔɔfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ nɛ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀, kɛ́ tɛ̀ utɛ́ kɛ̀ tɛ̀ nwɛ̃ ntimɑ́tì tìmɑ́ɑ̀, tɛ̀ tɑ̀rì nɛ̀ tɛ bɑ̀kɛ̀ nɛ̀ tɛ tòkɛ̀ nɛ̀ tɛ kɛ̀kɛ̀ɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dò mmutepóó.
18Kɛ̀ tɛ cuokɛ̀ kó kudɔú ḿbo kɛ̀ ibɑkɛ bo ku mpíkù ìtɑ̃ɑ̃ti, kutɛkù ìtɑ̃ɑ̃ti.

19Bɑ́ kùù bɑ̀ku kɛ̀ kù mɔ̀kɛ yɛtòkɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ yɛ̀ dònnɛ̀ mutie bɛ̀ tu mù ɑmɑndíè kó mupóó.
20Kɛ̀ dɛ̀ cuokɛ̀ kó kudɔú mɔkɛ yɛtòkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ kù tuutɛ́nɛ̀ dɛ̀ ibɑkɛ, kɛ̀ yɛ̀ dònnɛ̀ mutie bɛ̀ tu mù ɑmɑndíè mu kó mùpóó.
21Dɛ kó ibɑ̀kɛ ku mpíkù ìtɑ̃ɑ̃ti kutɛkù ìtɑ̃ɑ̃ti tuutɛ́nɛ̀ dɛ̀, dɛ cuokɛ̀ kó kudɔú kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛtòkɛ̀.
22Yɛtòkɛ̀ nɛ̀ ibɑkɛ kɛ̀ dɛ̀ wɛ̃ nkɛ tú mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ mɑ́ɑ̀ bɛ̀ yìɛmmɛ̀ kɛ utɛ́.
23Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ sikɛ̀kɛ̀ɛ kɛ̀ sì ḿbo sìyiekɛ̀ nɛ̀ tinɛntì tɛtì: Ihɑɑkɛ́ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yó nkounɛ̀ mutɑ́pɛí. Dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ ntú mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀.
24Bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ sɔɔ ntɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ nɛ̀ tɛ nɛntì, mɛ cɛ̃́ɛ̃́kù do bo cìdóòbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti ndi, mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ mɑ́ɑ̀.
25Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo dɔɔ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɛ̀ yó ntuɔ̀ ndɛ̀ tihúúntì kɛ́ dì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì, kɛ̀ di okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì kó dikéè, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì kó dikéè. Dì do mɑ̀mu tipíìtì tinɑ̀ɑ̀, mɛcómmɛ̀ mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì ɑ̃nnɛ́ yɛbɑ̀kɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ ndì tɑunɛ̀.
26Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì dɑ̀ri mɛsɔɔ nkɛ́fítɛ́ di píìtì timɔu, di ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ di miɛkɛ nɛ̀ di bìɛ̀ nkɛ́ dì kpɛ̃ mmɛsɔɔ nkɛ́fítɛ́ nɛ̀ di bɑ̀kɛ̀.
27Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ kɛ dì tɔ̃nnɛ́ di píìtì, kukɑ̃kú bɛ̀ kpɛ̃̀ nkù kó difũ̀ɔ̃̀ kɛ́ dɛ̀ tɔ̃nnɛ́ ìdɛ́ì kɛ bo ndi tɔunɛ̀,
28kɛ́cíɛ́kɛ́ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì ipɑ̀ɑ̀ti ìdɛ́ì kɛ́ ì dɑ̀ri mɛsɔɔ.
29Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri tihúúntì kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì tìì fɔ̃ɔ̃ku nɑɑti bɛ̀ yó ntuɔ̀ ntì diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀.