Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUDENNIMÙ

MUDENNIMÙ 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Mɔyiisi tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nduɔ́ ntì kɛ yɛ̃ ntí ntì tũ̀:
2Yɛwe bo yɛ̀kuɔ̀ ndi semɛ́nnì miɛkɛ mutɔ̃mmú kpɛyɛ. Diyiénnì tu tɛom̀pùtɛ̀ ntɛ, kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛri. Wèè pĩ mmutɔ̃mmú dɛ kó diyiè bɛ̀ɛ ò kùɔ.
3Bɑ́ kɛ̀ di borɛ̀ di bɑ́ɑ́ tɔtìnnɛ muhɑ̃ɑ̃́ ntɛom̀pùtɛ̀ yiè.
4Kɛ̀ Mɔyiisii sɔɔtɛ́ kɛ́nnɑ́ɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò duɔ́ ntì kɛ tú:
5Wèè yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ wèe pɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛbotí yɛbotí, mɛsɔɔ nyoo ntimɑ́tì pɛ́ítì yoo disɔɔwũɔ̃̀,
6nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀kómmú mùù dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ mùù dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ mùù dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ tibɔcìtì.
7Tipedɑkɔ̃̀ntì wũɔ̃tì nɛ̀ tikɔ̃nkpetì nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí.
8Fìtírɛ̀ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔɔrɛnɛ̀ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì bɛ̀ tùɔ̀ ntì.
9Yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dò ndimɑntɔ̃nnì nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ tɛyɛ̀ nɛ̀ dikɔutɛ́yɑɑ̀bòrì sɑ́m̀pɔ́rì nɛ̀ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì ikuɔ́ nìùtì kpɛ́í.
10Kɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ɛ kɔtɛní bɛmɔu kɛ́dɔɔ̀ mutɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ ntí dɔɔ̀ mù.
11Mùù tu Kuyie ntou nɛ̀ di yɑ̀ɑ̀kù nɛ̀ di mɑmɑ́nnɛ̀ nɛ̀ di bòrɛ̀ kó idɛí nɛ̀ ticɑ́dɔɔti nɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ yɛcɑubɛ.
12Kuyie ntɔu nɛ̀ di pɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ di pòkù nɛ̀ kuyɑɑ̀kpenkpetínkù.
13Tɑ́bùrì nɛ̀ o pɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ o nɛntì nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ bɛ̀ Kuyie.
14Tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ nɛ̀ tɛ nɛntì nɛ̀ tɛ bɑkɛ nɛ̀ mɛkùɔ̀ mbɛ̀ yó ntɛ̀ tùɔ̀nnɛ̀ mɛ̀.
15Diwũɔ̃tɔ̀nnì bɛ̀ yó ntuɔ̀ ndì tihúúntì nɛ̀ di pɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì bɛ̀ yó ntuɔ̀ ntì, nɛ̀ kuyɑɑ̀kpenkpetínkù.
16Diwũɔ̃tɔ̀nnì bɛ̀ yó ntuɔ̀ ndì iwũɔ̃ nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó tɛdìtɛ̀ nɛ̀ di kó ipɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ di nɛntì nɛ̀ di buu nɛ̀ di tɑ̀rì.
17Kudɑ̀nkù kó kuperí nɛ̀ ku kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ yɛcɑubɛ nɛ̀ kudɑ̀nkù kó dibòrì kó kuyɑɑ̀kpenkpetínkù.
18Kuyie ntɑummɛ̀ tou nɛ̀ kuperí dɛ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ yɛ wɛ̃ĩ,

19nɛ̀ ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ bo mpĩ́nnɛ̀ tì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mutɔ̃mmú nɛ̀ ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ̀ yó ndɑɑti tì kɛ pĩ́nnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mutɔ̃mmú.
20Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu ítɛ́ Mɔyiisi borɛ̀.
21Dɛ kó difɔ̃nkúò bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ bɛ̀ bo pɑ̃mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntɔuní bɛ pɑ̃rɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ yɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, nkɛ bo dɔɔ̀nɛ̀ ku tɑummɛ̀ tou, nɛ̀ tinɛntì bɛ̀ yó mpĩ́nnɛ̀ tì ku tɔ̃mmú nɛ̀ tikɔutɛ́yɑ̀ɑ̀tì.
22Bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ kɛ̀ bɛ̀ ntɔuní mɛsɔɔ nkó tisɑ̃tì tibotí tibotí: Yɛtootɔ̃rɛ nɛ̀ dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ sipɑpɑ́heú nɛ̀ mɛfĩmmɛ kɛ dɛ̀ nkù pɑ̃ɑ̃.
23Bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ tibɔcìtì nɛ̀ tikɔ̃nkpetì kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ tɔuní.
24Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tɔuní timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kɛ pɑ̃ɑ̃ nti Yiɛ̀ nKuyie. Bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì kɛ̀ bɛ̀ ntì tɔuní kɛ bo dɔɔ̀nɛ̀ Kuyie ntou.
25Bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ duɔ̀kù kɛ̀ bɛ̀ ntɔuní mupɑ̀ɑ̀konkperímù bɛ̀ dùɔ̀kù mù nɛ̀ mùù dùɔ̀kɛnɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀.
26Kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ duɔ̀kù tibɔcìtì kɛ̀ bɛ̀ ntì dùɔ̀kù.
27Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ ntɔuní yɛ́tɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛbotí yɛbotí yɛ̀ɛ̀ yóó dɑri tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ nɛ̀ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì.
28Kɛ tɔuní mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ cɔ́unkonɛ̀ fitírɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì tìì tùɔ̀.
29Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́, kɛ̀ bɛ̀ ntɔuní bɛ pɑ̃rɛ̀ kɛ pɑ̃ɑ̃ nti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ bɛ̀ bo dɔɔ̀nɛ̀ ku tɔ̃mmú kù tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi.
30Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ Uuri kó dɛbirɛ Bɛsɑdɛdi.
31Koò píɛ nku Yɑɑ́ nkoò duɔ́ mmɛciì nkòò yɛ̃́ mutɔ̃mmú mumɔu.
32Kɛ ɔ̃ɔ̃ nɑ kɛ́keutɛ́ mɛciì, kɛ nɔ nkɛ mɑ́ɑ́tí mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀.
33Kɛ nɔ nkɛ cɛ́ú yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ kɛ yɛ̀ dɑ̀rì ò yɛ̀ dɔ́nɛ̀ dɛ̀, kɛ nɔ nkɛ cɛ́ú idɛí. Ò do tú oyɑ́ntì nwe.
34Kɛ̀ múnkɛ mɛ ndɔɔ̀ Dɑnni nɑɑ̀mùnkù kou Ayisɑmɑki birɛ Odiyɑbu kɛ̀ bɛ̀ nnɔ nkɛ bɛnkú bɛnìtìbɛ̀ mutɔ̃mmú.
35Kuyie mbɛ̀ duɔ́mmu mɛciì nkɛ̀ bɛ̀ nɔ nkɛ cɛ́ú yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀, kɛ nɔ nkɛ dɔɔri tifèntì, kɛ kpɛ̃nti mupɑ̀ɑ̀kómmú mùù dò mmɛbèrìmɛ̀, nɛ̀ mùù dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ mùù dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù, kɛ nɔ nkɛ duɔ̀kù tiyɑ̀ɑ̀tì. Bɛ̀ do nɔmmu kɛ yɑ́ntí dɛmɔu botí.