Text copied!
CopyCompare
Alyawarr Bible - Exodus

Exodus 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israel-kenh-rnem Egypt renh iwerl-alhek-penh, rernem alkent atherrel aleth alhek. Ingwer-ingeran rernem aremerrey-alhek arlpaw-itwek itnan Sinai. Ampep-itwek rernem ayntek apmer Rephidim-itwek. Ikwer-penhan rernem apwert Sinai ikwer-itwek aynteyarr-alpek, apwert impalthel.
3Moses apwert ikwer-warl nganenhek, Akngey awetyek. INGKART apwert irrwerl-they Moses-ek arlkek, “Alakenh-anyem nga angketyek Israel-kenh-rnemek Jacob-kenh-rnemek.” Ra angka Moses-ek ilek. Kel Moses apwert-they atwarrenhey-alpek. Ra artwamp-rnem akarrelek, rernem angkerretyek. Ra ikwer-rnem ilek, “Alakenh INGKART arrekantherr angkeyel, ‘Arrantherr INGKART ayenh arek, atha Egypt-areny-rnem atwek. Arrantherr iterl-areyel, atha arrenhantherr Egypt-they atnwenhey-alpek. Atha arrenhantherr mwerr-angkwarr atnwenhey-alpek apwert nhenh-warl atyeng-warl. Atha arrenhantherr arntarnt-arenh, irretyelarl akwerrk ikwerenh arntarnt-arem-apeny. Alakenhaym atha arrenhantherrenh arntarnt-arenh. Mwerranty atyeng awelhenherr-arey, angka atyenh-rnem mwerr-angkwarr apentemel. Ingkerrenh apmer arrpanenhel aneyel-rnem, atyenh ingkerrenh. Arrantherr Israel-kenh-rnem atyeng awelhenty, atha arrenhantherrenh ayerrpelem, arrantherr atyenh ingkerrenh anem impen mwerr-rnemarl. Arrantherr atyengant awelh-ayntetyek apenterl-ayntetyek. Arrantherr ingkerrenh ingkart-rnem anetyek, atyengant warrkirr-ayntetyek intem-antey. Israel-kenh-rnem arrantherr ingkerrenh atyeng-angkwarr mwerr-angkwarr anayntetyek!’”
8Artwamp-rnemel Israel-kenh-rnem angka INGKART-kenh ilek. Rernem apey-alpek, Moses-warl angkek-anem, “Kel mwerr. INGKARTel ilek-angkwarr, anwantherr ikwerant awelhem. Anwantherr anemarl, ikwerant warrkirrem.” Moses ra angkep apwert-warl nganek, INGKART-warl angkek, “Israel-kenh-rnem alakenh angkek, ‘Anwantherr ngkwengant warrkirretyek.’”
9INGKART angkek Moses-warl, “Ayeng ngkweng-warl apetyeyenh kwenpay irrpwerl-angkwarr, ayeng ngkweng angketyek. Ingwer-rnemelan awenty-penhan, rernem ngenh iterl-arem-anem ngarl atyenh angkakert, rernem ngkwengant awelh-ayntem intem-antey.”
10INGKART angkek ikwer-warl, “Israel-kenh-rnem-warl alha, angka atyenh iletyek.” Kel Moses atwarrenhey-alpek apwert-they Israel-kenh-rnem-warl. Ra renh-rnem ilek, “Alakenh INGKARTel arrekantherr ileyel, ‘Arrantherr ingwa atherrel atyeng mpwelhetyek, ayenh aretyek. Pwerlpirretyek. Arnkwa lhewetyek. Ingwa atherr-penh ayeng apetyeyenh irrwerl-they apwert Sinai ikwer-warl. Ingkerrenhel ayenh areyenh, ayengarl irrwerl-they apwert-warl apetyeyenh. Arrer-warl alhewer alhey-angenh, apwert aknganenty ikwer-warl, arleng-antey rtnetyek. Ingwerenty apwert ikwerel rtnenty, renh ipmek atwemarl. Arrewaly arney-angenh, arrantherrap renh apwertel wetyek, irrtyartel apek atanthetyek, pewenarrel apek. Innga, artwa apek apwert aknganentyel rtnenty, atnwenth apek, renh ipmekarl atwemarl. Terampet arrantherr awentyel, arrantherr alhewer nganetyek apwert-warl.’” Alakenh Moses-el Israel-kenh-rnem ilek.
14Angka awek-penh Israel-kenh-rnem pwerlpirrek. Rernem arnkwa lhewek, arnkwa mwerr-angker-warl aylpemel. Rernem arraty mpwelhenh, INGKART aretyekant-anem.
15Moses ikwer-rnem angkek, “Arrantherr ikwer mwanty iterretyek. Artwernemay, anew arrekantherrenh-itwek ingwa atherrel ayntey-angenh mentyarl. Arnkentyel-tangkwel ayntenherr-arey. Arelh-rnemay, ament-tangkwel amperrel ayntenherr-arey.” Alakenh angkek Moses Israel-kenh-rnemek. Ingwa atherrel rernem mpwelhek.
16Ingwepenh rernem awely-awely arek, artewentyel innga awek. Kwenpay irrpwerlel apwert renh artek-anem. Terampet angkelh-angkelhelerl-anenty awek rernem. Ingkerrenh aterirrek-anem.
17Moses-el renh-rnem apmer-they atnwenhenh, rernem anyenterremel Akngeyek-anem mpwelhetyek. Rernem rtnenherrey-alhek apwert arrerentyel.
18INGKART irrwerl-they apetyenh apwert-warl rwakert. Kwertel apwert renh artek. Kwert alker-warl-athek itntenh. Apwert ra akngelhek-anem rlterrk innga.
19Terampet ra arnterram-arnterr angkek. Moses Akngeyek angkek. Moses-el awek kwaty awely-awely angkakert, Akngey artewentyel angkenh ikwer-angkwarr.
20Innga INGKART ra irrwerl-they apetyek apwert irrwerl-warl. Irrwerl-they ra Moses-ek arlkek, “Moses, nganey-alhetyek apwert irrwerl-warl.” Kel Moses nganenhek apwert irrwerl-warl.
21INGKART angkek Moses-ek, “Atwarrenhey-alpa, renh-rnem iley-alpa, ‘Arrantherr nthakenh apetyey-angenh apwert-warl, INGKART renh aretyek! Arrantherr alakenh-anyem arenty, arrantherr ilwemarl wenh!’
22Atyetyart-rnem ilenherr-arey arrpemarl, ‘Arrantherr pwerlpirretyek, arnkwa lheweyek, INGKART ikwer arraty mpwelhem-anem, ra arrenhantherr atwekerr.’”
23Moses angkek INGKARTek, “Kel mwerr. Arraty inngarl yanhan. Ingwer-rnem apwert nhenh-warl nthakenh nganey-angenh. Ntwarl arrwekel-antey anwenhantherr ilek, ‘Apwert aknganenty nhenh arrer-warl alhey-angenh anetyek.’”
24INGKART angkek Moses-warl, “Apwert-they atwarreyna, Aaron ingwerl-alpa apwert nhenh-warl. Ingwer-rnem atyetyart-rnem-then ila, ‘Arrantherr yanhel-antey mpwelhetyek, apwert nhenh-warl apetyey-angenharl, mentyarl. Arrantherr arrer apetyenty, INGKARTel arrenhantherrenh atwemarl. Arleng-antey anew-anenherr-arey.’”
25Kel Moses atwarrerl-alpek, Israel-kenh-rnem iletyek, INGKARTarl angkek-angkwarr.