Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUDENNIMÙ

MUDENNIMÙ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Òmɔù bɑ́ɑ́ keè siyɑ́ɑ̀bìsí kɛ́ ntì sɔkɛ́nɛ̀. Òmɔù bɑ́ɑ́ kónnɛ́ oyɛiwe.
2Òmɔù bɑ́ɑ́ tũnnɛ kusṹkù kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi. Òmɔù bɑ́ɑ́ yie nkusṹkù kpɛti kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni.
3Òmɔù bɑ́ɑ́ kónnɛ́ òmɔù kòò í nɑɑti, bɑ́ kòò tu ocĩ̀rì.
4Kɛ̀ wèè yɑ̀ o dùɔ̀ntɔù nɑ̀ɑ̀fɛ̀, yoo o sɑ̃mmɑrímú kɛ̀ dɛ̀ feti, wèe dɛ̀ nhò tɔní.
5Kɛ̀ wèè dùɔ̀ntɔù sɑ̃mmɑrímú ɔ̀unɛ̀ ditɔu kɛ do, wèe ò teennɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ boutɛ́ tinɛntì.
6Kòo cĩ̀rì nɑɑti di bɑ́ɑ́ yóu di bo ò kòńnɛ́mɛ̀.
7Di bɑ́ nyíé nsiyɑ́ɑ̀bìsí, di bɑ́ɑ́ kuɔ wèè í dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi. N yí kómmú wèè cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
8Di bɑ́ ncɔú ticuuti, tì yɛ̃̀ĩkùnkomu bɛ̀ɛ̀ nuɔ nwùó, kɛ sĩnkùnko wèè nɑɑti.
9Di bɑ́ nfɛ̃́ũnko bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, di yɛ̃́mu kupɔ̀ɔ̀kù dòmmɛ̀, Di do tú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ mbɛ Esibiti tenkɛ̀.
10Di yó nkuuti yɛbie nyɛ̀kuɔ̀ yɛ̀kuɔ̀ ndi kɛ dɛì di diitì.
11Dibenni diyiénnì kɛ́yóu kɛtenkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ɛ om̀pɛ̀, kɛ̀ dihɛì kó bɛcĩ̀rìbɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ kɛ́di, kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntìi di dɛsɔnnɛ.
12Di níí yóó pĩ́ ndi tɔ̃mmú yɛwe yɛ̀kuɔ̀ ndi, kɛ́om̀pɛ̀ ndiyiénnì, kɛ̀ di nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ di sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ om̀pɛ̀. Kòo pɔ̀ɔ̀ nɛ̀ kudɑɑkù nɛ̀ ku birɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ wei.
13Di ḿpĩ́ n di nɑ̀kɛ́ tì timɔu, di bɑ́ nyu yɛbɔkɛ̀ yètɛ̀, di bɑ́ nnɑ́ɑ́ nyɛ kpɛti.
14Bɑ́ dìì benni dí ɑ̃nnɛ́ yɛbɑɑ nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́dɛ́úkùnnɛ n yètìrì.
15Dibɑnni ketirì yó ntú pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie bɛ kpɛri ndi. Kɛ̀ di ndì bɑɑ̀ nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ cɑ́ɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, kɛ́ndònnɛ̀ n di nɑ̀kɛ́mɛ̀ di yɛtì dìì mɔ̀nnì Esibiti. Di n dì bɑɑ̀ ndididɛ̀ì kóo tɑ̃̀nkù. Kɛ̀ di níí kɔrìní m borɛ̀ di bɑ́ɑ́ kɔtɛní di nɔu sitetìsì.
16Di ḿbɑɑ̀ ntidipɑ̀ntì kó dibɑnni, kɛ bɑɑ̀ ndididɛ̀ì bɑnni dibenni kṹṹ mmiɛkɛ, di dɛ̀itɛ dìì mɔ̀nnì tidiitì.
17Kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti dibenni miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ níí kɔtɛní mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m borɛ̀.
18Òmɔù bɑ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ fɛ yĩ̀ĩ̀ mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, fɛ kùɔ̀ mmɛ mbɑ́ nyĩ́ĩ́kú kɛyènkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́nɛ̀.

19Di ntɔuní tidipɑ̀ntì mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ yɛtebɛ ketiyɛ̀. Di níí bɑ́ɑ́ bénnɛ́nɛ̀ dibɔbii di yɔ̃ miɛ̀.
20N duɔ́nkomu n tɔ̃nnì kɛ̀ dì bo ndi ni kɛ di kɑ̃nkɛ́ kɛ̀ dí tuɔkɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ n tũ̀ntɛ kɛ̀ di kpɛ́í.
21Di ńdɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ yetɛ n tɔ̃nnì kpɛti, kɛ̀ di tì yetɛ dì í yóó di cĩ́ɛ̃́ ndi yetímɛ̀ kɛ yɛ̃́ míì dì tɔ̃nkomɛ̀.
22Kɛ̀ di yíé ndi kpɛti kɛ tũ n dì nɑ̀ɑ́ ntì, m bo nníí mbɛ̀ɛ̀ di níí, kɛ̀ di dùɔ̀ntɔbɛ̀ ntú n dùɔ̀ntɔbɛ̀.
23N tɔ̃nnì yóó di niitɛ́mu, Amɔriibɛ nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ borɛ̀ kɛ̀ m bɛ̀ kùɔ.
24Di bɑ́ɑ́ nínkú bɛ bɔkɛ̀ ììkɛ̀, di bɑ́ɑ́ yɛ̀ fìé iwũɔ̃, di mɛ mbɑ́ɑ́ teetɛ́ bɛ borimɛ. Dí bɛ̀ kùɔ kɛ́puɔ mbɛ bɔkɛ̀.
25Dí ntũ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmɑ́ɑ̀, kɛ̀ n di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ ndi duɔ̀ ntidiitì nɛ̀ mɛniɛ, kɛ́ ndi péìrì mumɔmmú.
26Di kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ onitipòkù pɔutì bɑ́ɑ́ donní, tɛhɑ̃ũntɛ bɑ́ mbo, kɛ̀ n yíɛ́ di fòmmu kɛ̀ dí nfòù kɛ́mɔntɛ.
27M bo nni di ììkɛ̀ kɛ ɑ̃ɑ̃̀ bɛnìtìbɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́, kɛ̀ di tùɔ̀kɛ kùù botí ciɛ kùu cokɛ́, di dootitɔbɛ̀ bo ndi cokù.
28M bo nií nyɛcɑ̃nkɛ̀ndèèsùɔ̀ di ììkɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ mbɛtì Efiibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Itiibɛ.
29N yí yóó bɛ bɛ̀ti dibenni dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ dihɛì yɑ̀ɑ̀ bo nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀, kɛ̀ dɛpĩ́mpĩ́nnɛ̀ɛ sṹṹ.
30N yó mbɛ̀ bɛ̀tì sɑ́m̀pɔ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe, kɛ̀ di yɑ̀ɑ sṹṹnnɛ̀ kɛ́tiekɛ kɛtenkɛ̀.
31Di tenkɛ̀ yóó ketɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì wũɔ̃wè nwe kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ́túótɛ́ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukó ndiɛkù Efɑdɑtɑɑ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo, n yóó duɔ́ nkɛ̀ di bɛ̀ bɛ̀timu.
32Di bɑ́ mbɛ̀ mɔ̀kɛnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mɑmɛ̀ di mɛ mbɑ́ɑ́ fíé iwũɔ̃ bɛ bɔkɛ̀.
33Bɛ̀ bɑ́ nkpɑɑ́ di tenkɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo di tentɛ kɛ̀ di dɔɔ̀ mɛyɛi nkɛ́ n yetɛ́nɛ̀, kɛ́fíé iwũɔ̃ bɛ bɔkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ di bɔ.