Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - BƆNA

BƆNA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailinↄ bↄna Igipiti mↄ aagↄ̃dee guu
2aↄ̃ fɛ̀ɛ Rɛfidimu. Kɛ̀ aↄ̃ kà Sinai gbáan, ben aↄ̃ bùra kàɛ gwe Sinai kpiii saɛ.
3Musa dìdi à gàa Luda kiia kpiii pì musu, ben Dii lɛ́ zùzi à bè: Ǹ yã kɛ̀kii o Yakubu bori Isarailinↄnɛ:
4Á è lán má kɛ̀ Igipitinↄnɛ nà, lán ma a sɛ ma suao ma kiia, lán kúu è a nɛ́ sɛ́ a dɛ̀bɛa nà.
5Tó a ma yã mà á ma bà kuunaao yã kũna tia sa, égↄ̃ dɛ ma gbɛ̃ yenzideenↄ ũ bori píngi tɛ́. Baa kɛ̀ anduna dɛ ma pↄ́ ũ píngi,
6égↄ̃ dɛmɛ kínanↄ kↄ̃n sa'orinↄ ũ, ma gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú adonanↄ ũ. Yã kɛ̀ nɛ́ o Isarailinↄnɛn gwe.
7Musa pìta à gbɛ̃nsinↄ sìsi, ben à yã kɛ̀ Dii ònɛ tↄ̃kɛ̃̀ńnɛ píngi.
8Gbɛ̃nↄ wèàla ń píngi wà bè: Yã kɛ̀ Dii òwe píngi wé kɛ. Ben Musa gàa à yã kɛ̀ wà ò tↄ̃kɛ̃̀ Diinɛ.
9Dii bènɛ: Mɛ́ mↄ n kiia tɛ́sukpɛ gègete guu, lɛ gurↄↄ kɛ̀ mɛ́ɛ yã oonnɛ, aↄ̃é ma aↄ̃égↄ̃ n náanɛ vĩ gurↄ píngi. Ben Musa yã kɛ̀ gbɛ̃nↄↄ ò tↄ̃kɛ̃̀ Diinɛ.
10Ben Dii bènɛ: Ǹ gá ń kiia ǹ ońnɛ aↄ̃ gbãsĩ bↄ ń zĩndan gbã̀a kↄ̃n ziaao, aↄ̃ ń pↄ́kãsãanↄ pípi.
11Aↄ̃gↄ̃ kú soru guu ziando, zaakɛ à gurↄ aagↄ̃dee zĩ mɛ́ pita mà zɛ Sinai kpiii musu baade píngi wáa.
12Ǹ tↄↄtɛ lɛ́ sèeda dańnɛ kpiii pì gɛɛzi ai à lìgazi píngi. Ǹ ońnɛ aↄ̃ làakari kɛ. Aↄ̃ton didi kpiii pìaro. Aↄ̃ gbɛ̃ke tón ↄ kɛa sero. Gbɛ̃ kɛ̀ ↄ kɛ̀a, wà adee dɛ.
13Wàton ↄ kɛ adeearo. Wà à pápa gbɛ̀o ke wà à pápa kào wà dɛ. Pↄ́kãdeen yoo, gbɛ̃nteen yoo, à gàmɛ. Tó aↄ̃ↄ mà wà kuru pɛ̀ wà à bà gà, aↄ̃ sↄ̃ kpiii pìzi.
14Musa pìta kpiii pìa à mↄ̀ à gbɛ̃nↄ lè à òńnɛ aↄ̃ gbãsĩ bↄ ń zĩndan aↄ̃ ń pↄ́kãsãanↄ pípi.
15À ɛ̀ara à bèńnɛ: Àgↄ̃ kú soru guu gurↄ aagↄ̃dee zĩ yãnzi. Àton daɛ kↄ̃n nↄgbɛ̃oro.
16Kɛ̀ guu dↄ̀ à gurↄ aagↄ̃dee pìa, ben laa e pataa èe pii, ben lou sìsi kpiii musu. Kɛ̀ aↄ̃ kuru'ↄ gbãaa mà, ben vĩa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú bùrannↄ kũ̀ ń píngi aↄ̃ↄe lugalugaa.
17Musa bↄ̀ńyo bùran à gàańyo Luda kiia, ben aↄ̃ zɛ̀ gĩzĩ kpiii pì saɛ.
18Tɛ́sukpɛ dà Sinai kpiiila kɛ̀ Dii pìta gwe kↄ̃n tɛ́o yãnzi. Tɛ́sukpɛ pì fɛ̀ɛ lán mↄ̀da tɛ́sukpɛ bà, ben kpiii pì e nigãnigãa maamaa.

19Kuru'ↄ gbãaa e kaara. Kɛ̀ Musa yã ò, ben Luda wèàla lapatana guu.
20Dii pìta à zɛ̀ Sinai kpiii mìsↄ̃ntɛ̃a à Musa sìsi, ben à dìdi à gàa gwe.
21Dii bènɛ: Ǹ pita ǹ kpãkɛ̃ gbɛ̃nↄzi, aↄ̃ton vĩ gulɛla aↄ̃ mↄ́ wà ma gwaro, lɛ aↄ̃ paridee tón gagaro yãnzi.
22Baa sa'ori kɛ̀ aↄ̃è sↄ̃maziinↄ, aↄ̃ gbãsĩ bↄ ń zĩndan lɛ màton fɛ̃ńziro yãnzi.
23Musa bè Diinɛ: Aↄ̃é didiro, zaakɛ n kpãkɛ̃wazi n bè wà tↄↄtɛ lɛ́ sèeda da kpiii pì gɛɛzi à gↄ̃ n pↄ́ ũmɛ.
24Ben Dii bènɛ: Ǹ pita ǹ Aruna sɛ́ ǹ suo, mↄde sa'orinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ tón vĩ guu baa aↄ̃ mↄ́ ma kiiaro lɛ màton fɛ̃ńziro yãnzi.
25Ben Musa pìta gbɛ̃ pìnↄ kiia à yã pì òńnɛ.