Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Exodo

Exodo 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tinaynan din Israelita ed Refidim et dinmateng da sin lugar ay magay omili ed Sinai, sin damo ay agew di maikatlo ay bowan manipod sin kinmaanan da ed Egipto. Nankampo da sin asag-en di dontog ay Sinai
3et pag manikid si Moses sin dontog ay en mangabet en Diyos. Nakikali si Diyos en Moses sin dontog, et inbilina di ibagan Moses sin Israelita ay polin Jacob ay kanana,
4“Inila yo din inamag ko ay Diyos yo sin taga-Egipto. Ngem dakayo pay, inayowanak dakayo ay in-alis na babaen sin panakabalin ko ay kaman din iyat di titit ay agila ay mangayowan sin anak na mo iloglogi da ay mantayaw.
5Mo dadlon yon patpatien sak-en ya tongtongpalen yo din intolag ko en dakayo, dakayo di piliek ay nabanol ay ipogaw ko, olay mo katet-ewa na et okak met laeng amin ay ipogaw isnan lobong.
6Dakayo abe di iturayak ay naidadaton en sak-en ya papadi ay mansilsilbi en sak-en ay Ari yo.”
7Makdeng pay di, nanballalong si Moses, pag nan topogen din papangolon di Israelita et inbaga na en daida din am-in ay inbilin Diyos.
8Idi inbagan Moses di, nantitimpoyog amin din ipogaw ay nangwani, “Amagen mi amin ay inbagan Diyos.” Et say en inbagan Moses en Diyos.
9Idi siya di, kanan Diyos en Moses, “Bomabaak to sin kad-am ay maikoyog si naposkol ay liboo ta say dengngen din ipogaw ay makikalkaliak en sik-a ya patien daka manipod ed wani.” Idi dinad-at Moses din inbagan di ipogaw,
10pag kanan Diyos, “En ka ibaga sin ipogaw ta ilogi dad wani ay manlinis enggana si bigat, ta say nalinis da ay mandayaw en sak-en. Masapol ay labaan da din bado da.
11Masapol ay nakasagana da tan mo si loman, bomabaak isnan dontog ay Sinai ay iilaen din kaipoipogaw.
12Markaam di beddeng sin nanniliked di dontog ta say kapap-engan di ipogaw. Ibagam en daida ta adi dan mantiktikid sin dontog ono somag-en ay mandan sin poona, tan mo waday mangamag sidi et masapol ay matey.
13Panaen ono pigpigen yo ta adi kayo omasag-en. Olay ipogaw ono animal di somag-en et masapol ay matey, ngem mo wada ay dengngen yo din tanggoyob, mabalin ay somag-en din kaipoipogaw sin dontog.”
14Nanballalong si Moses sin dontog et inbaga na sin ipogaw ay mansagana da ay mandayaw en Diyos, isonga nilabaan da din bado da.
15Kanan Moses, “Masapol ay nakasagana kayo si loman yan adi kayon daddaagen din asawa yo enggana ay makdeng di.”
16Sin kaagsapaan di maikatlo ay agew, mankido dowan mankimat pag et mawada di naposkol ay liboo sin dontog. Dinnge da abe di napigsa ay tanggoyob et manpayegpeg din kaipoipogaw si egyat da.
17Pag ipangon Moses daida et inmey da amin sin poon di dontog ay Sinai ta en da abaten si Diyos.
18Enggay nalim-otan si asok din dontog ay Sinai tan kaman apoy di inyat Diyos ay nanpaila sin binmabaanas di. Komaykayang din asok ay kaman din asok di mapoppooan ay dontog, et enggay manpayegpeg dan ipogaw si egyat da.
19Dowan aben pomigsa ay pomigsa din tanggoyob. Idi mankali si Moses et songbatan Diyos yan kaman kido din kali na.

20Binmaba si Diyos sin toktok di dontog ay Sinai, pag nan ayagan si Moses. Idi nantikid si Moses,
21kanan Diyos en sisya, “En ka ibaga sin ipogaw ta adi dan lablabsan din beddeng tan mo kanan da et en somag-en da ay mangila en sak-en. Ad-ado di matey mo say iyat da.
22Olay din papadi et dosaek mo somag-en da ay baken dan nalinis.”
23Kanan Moses ay nanongbat, “Laton ay adi mantikid din ipogaw, tan doy met ay inbabagam en markaan mi di beddeng sin nanniliked di dontog ta maiparit di somag-en, tan nasantoan gapo ta say pinilim ay panpappailaam.”
24Ngem kanan Diyos en sisya, “Olay mo siya sa, emey ka pay dedan ta ikoyog mo si Aaron ay omalis na. Dadlon mon ibaga sin papadi ya ipogaw ta adi dan padpadasen ay omali ono malabas sin beddeng, tan dosaek daida mo say amagen da.”
25Et pag manballalong si Moses ay mangibaga sin inbilin Diyos.