Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mousese Ea Malasu

Mousese Ea Malasu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, Mousese da Isala:ili dunuma amane sia:i, “Dilia da sema huluane na da waha dilima olelelala, amo huluane nabawane hamosea, dilia da esalumu, amola dilia soge amo dilia aowalali ilia Hina Gode da dilima iaha, amo dilia da gesowale fimu.
2Na sema dilima olelesa amoga eno sema mae gilisima, amola amoga mae fadegama. Na da Hina Gode Ea sema dilima i dagoi. Amo huluane nabima.
3Dilisu da Hina Gode Ea hou Bio Goumia ba:i dagoi. E da dunu huluane amo da ogogosu ‘gode’ Ba:ile amoma nodone sia:ne gadosu, amo huluane gugunufinisi dagoi.
4Be nowa da dilia Hina Godema fa:no bobogesu hou hame fisi da wali esoga esala.
5Na da na Hina Gode nama hamoma:ne sia:i defele, sema huluane dilima olelei dagoi. Dilia da wali Ga:ina:ne soge doagala:le, gesowale fimu. Amo ganodini, amo sema huluane nabawane hamoma.
6Dilia amo sema mae yolesili nabawane hamosea, dilia da eno osobo bagade fi dunu ilima, dilia bagade dawa:su hou olelemu. Ilia da amo sema nabasea, ilia da amane sia:mu, ‘Amo Isala:ili dunu da bagade. Ilia asigi dawa:su hou da bagadedafa.’
7Ninia da fidisu hanai galea o se nabasea, ninia Hina Gode da nini fidimusa: gadenene esala ba:sa. Ninia da Ema fidima:ne wele adosea, E da hedolo fidimusa: maha. Eno dunu fi huluane, amola bagadedafa fi huluane, da agoaiwane Gode hame gala.
8Na da wali sema moloidafa amola noga:idafa dilima olelei. Eno dunu fi huluane fonobahadi amola bagadedafa, huluane da agoaiwane sema hame gala.
9Dawa:ma! Ha:esaloma! Dilia da osobo bagadega esalea, dilia siga ba:i liligi mae gogolema. Dilia mano amola dilia aowa ilima olelema.
10Dilia da Sainai Goumia Hina Gode amo Ea midadi lelu. E da nama amane sia:i, ‘Dunu fi huluane gilisima. Na hanai da Na dima sia:mu liligi ilia huluane nabimu. Amasea Na da ilima nabasu hou olelemu. Ilia da osobo bagadega esalea, Nama nabasu hou hamomu da defea. Amola ilia da ilia manoma Nama beda:su hou olelemu da defea.’
11Dilia da asili goumi ea baiga lelu. Goumi da bunumai mobi bagade amoga dedeboi dagoi amola lalu bagade ea gona:su da muagado heda:i. Amo hou dilia manoma olelema.
12Hina Gode da lalu ganodini esalebe, amoga E da dilima sia:i. Dilia da Ea sia: nabi be hodo hame ba:i. Amo amola dilia manoma olelema.
13Hina Gode da dilima logo olelei. Dilia da Gousa:su amo E da dilima hamoi amo noga:le fa:no bobogema:ne, Hamoma:ne Sia:i Nabuane Gala E da gele gasui aduna da:iya dedei amo nabawane hamoma E sia:i. Amo sia: huluane dilia manoma olelema.
14Hina Gode da nama dilima sema huluane soge wali dilia gesowale fimu amo ganodini fa:no bobogemu amo dilima olelema:ne sia:i.”
15Mousese da eno amane sia:i, “Hina Gode da Sainai Goumia lalu amo ganodini esalebe dilima sia:noba, dilia da hodo hame ba:i. Amaiba:le, dilia hahawane esaloma:ne, noga:le dawa:ma!
16Wadela:le hamomusa: dilia loboga hamoi ‘gode’ agoaila: liligi maedafa hamoma.
17Dunu agoai o uda agoai o ohe fi o sio o
18sania o menabo agoaiwane liligi amoma sia:ne gadomusa:, mae hedofale hamoma.

19Amola dilia da eno ilia dafama:ne olelesu nabasea, liligi dilia da mu amo ganodini ba:sa amoma mae nodone sia:ne gadoma. Amo da eso amola oubi amola gasumuni. Hina Gode da amo liligi osobo bagade fifi asi gala ilima i dagoi.
20Be dilia da hisu. Dilia da Idibidi soge ganodini lalu bagade defele ganodini esalu. Amoga Hina Gode da dili fadegai. E da dilia Ea Fidafa (wali dilia da Ea Fidafa esala) amo hamoma:ne dili gadili oule asi.
21Dilia houba:le, Hina Gode da nama ougi galu. E da nama moloiwane olelei, na da Yodane Hano mae degele, soge noga:idafa E da dilima iaha amo ganodini hamedafa masunu.
22Na da guiguda: bogomu amola hano hamedafa degemu. Be dilia da amo hano degemu amola amo soge noga:idafa gesowale fimu.
23Be dawa:ma! Dilia gousa:su amo Hina Gode da dilima hamoi amo mae gogolema. E da dilima loboga hamoi ‘gode’ liligi maedafa hedofama, amo sema noga:le fa:no bobogema:ne sia:i.
24Bai dilia Hina Gode da lalu bagade defele esala. E da Hi sogebi lamu hanai dunu, ilima bagade higalala.
25Dilia da amo soge ganodini ode bagohame esalu, mano amola aowa lai dagoi ba:sea, amo esoga amola wadela:i loboga hamoi ‘gode’ liligi ea hodo defele mae hamoma. Bai amo hou Hina Gode Ea siga da wadela:idafa ba:sa, amola E da mi hanamu.
26Na da wali fedege agoane mu amola osobo bagade, dilima ba:su dunu defele adosa. Dilia da na sia: noga:le hame nabasea, dilia fi da amo soge ganodini eso bagahame fawane esalebe, hedolowane alalolesi dagoi ba:mu. Dilia da soge Yodane Hano la:idi amo dilia da waha gesowale fimu soge amo ganodini ode bagahame fawane esalumu. Dilia fi da dafawanedafa gugunufinisi dagoi ba:mu.
27Hina Gode da dilia eno fifi asi gala amo ganodini esaloma:ne galadigimu. Amo ganodini dilia dunu da bagahame fawane esalumu.
28Amo ga fifi asi gala ilia soge ganodini esalea, dilia da ogogosu ‘gode’ liligi, osobo bagade dunu ilia loboga hamoi liligi amoga hawa: hamomu. Amo liligi da ifa amola igi, amoga hamoi. Ilia siga hame ba:sa, hame naba, ha:i manu hame naha amola miga hame naba ba:sa.
29Amo ga fifi asi gala ganodini dilia da dilia Hina Gode hogoi helemu. Dilia da dilia dogo amola asigi dawa:su huluane amoga hogoi helesea, dilia da E bu ba:mu.
30Dilia se bagade nabasea amola na waha sia:i liligi dilia ba:sea, ouesalu, dilia da Hina Godema sinidigili, Ea sia: bu nabimu.
31Hina Gode da gogolema:ne olofosu bagade dawa:. E da dili hamedafa yolesimu amola dili hame gugunufinisimu. Amola E da gousa:su amo Hisu dilia aowalali ilima hamoi amo hamedafa gogolemu.
32Musa: hemone dilia da hame lalelegei eso amoga Gode da dunu fi osobo bagadega fima:ne hamoi, amo eso ea hou hogoi helema. Osobo bagade soge huluane amo ganodini hogoi helema. Amo bagade hou Gode da waha hamobe da musa: ba:bela:? Dunu da amo hou hamoi amo nabibala:? Hame mabu!
33Dunu fi afae da Gode laluga ilima sia:i dilia defele nabi, amo bu esalebe ba:bela:? Hame mabu!
34Eno ‘gode’ liligi da mae beda:iwane dunu fi afae amo eno dunu fi amoga fisili masa:ne, ea fidafa hamoi, dilia Hina Gode da Idibidi soge dilima hamoi defele, eno ‘gode’ da agoane hamobela:? Hame mabu! Dilia siga ba:ma:ne E da Ea gasa bagadega hamoi. E da olo bagade amola gegesu bagade hamoi. E da musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu amola beda:su bagade liligi hamoi dagoi.
35Hina Gode Hisu da Gode - eno hame - amo dilima olelema:ne, Hina Gode da amane hamoi.
36E da dilima olelema:ne, Hebene soge amoga dilima sia:i. Amola osobo bagadega E da Ea Hadigi lalu dilima olelei, amola amoga dilima sia:i.

37E da dilia aowalali ilima asigiba:le, dili ilegei, amola Hisu da Ea gasa bagade amoga dili Idibidi soge fisili masa:ne gadili hiougi.
38Dilia da gusuba:i ahoanoba, E da dunu fi amo ilia idi amola gasa da dili baligi, amo sefasi. Bai E da dili amo ilia soge ganodini (amo da wali dilia soge) oule masunu hanai galu.
39Amaiba:le, wali eso maedafa gogolema! Hina Gode da Godedafa Hebene ganodini amola osobo bagadega. Eno ‘gode’ da hamedafa.
40Dilia Ea sema huluane na da wali eso dilima olelei, amo nabawane hamosea, dilia amola diligaga fi da hahawane esalumu. Amola dilia da mae fisili, amo soge dilia Hina Gode da dili eso huluane amo ganodini esalalaloma:ne dilima iaha, amo ganodini esalalalumu.”
41Amalalu, Mousese da moilai bai bagade udiana Yodane Hano eso maba gusudili ilegei.
42Amo moilai bai bagade da Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade. Nowa dunu da ea ha lai dunu hame amomane mae ougili giadofale medole legesea, e da amo moilaiga hobeale ahoasea, maga:me dabe iasu dunu amoga mae medole legele, gaga:su ba:mu.
43Liubene fi dunu ilia Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade da Bisa (hafoga:i bi da:iya umi sogega dialu). Ga:de fi dunu ilia Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade da Lamode (Gilia:de soge amo ganodini). Amola Eso Mabadili Mana:se fi dunu ilia Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade da Golane (Ba:isia:ne soge amo ganodini).
44Mousese da Gode Ea sema amola Ea olelei huluane Isala:ili dunu fi ilima i.
45-
46Ilia da Idibidi soge yolesili, fago soge Yodane Hano eso mabe la:ididili Bedebio la:ididili esaloba, amo sema ilima olelei. Amo soge da musa: hina bagade Saihone, A:moulaide ouligisu musa: Hesiabone moilaiga esalu, amo ea soge. Mousese amola Isala:ili dunu fi da Idibidi soge yolesili amo hina bagade dunu hasali.
47Ilia da ea soge gesowale fi amola hina bagade Oge (Ba:isia:ne soge ouligisu, e amola da A:moulaide dunu Yodane Hano eso mabe la:ididili esalu) amo ea soge fedelale fi.
48Amo soge da Aloua moilai (Anone Hano bega: dialu) amo oleiga asili Silione Goumi (eno dio Hemone Goumi) amoga doaga:i.
49Soge huluane Yodane Hano eso mabe bega: ga (north) asili Bogoi Hano Wayabo doaga:i amola eso mabe amoga asili Bisiga Goumi amoga doaga:i, amo soge huluane da ilia lai soge ganodini dialu.