Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ, à laaidↄ yãdilɛaↄ ń ikoyã pↄ́ málɛ daɛ́ↄwa. À zĩkɛwà, íↄ ku, í gɛ́ bùsu pↄ́ Dii á deziↄ Lua lɛ́ kpáwápi síi.
2Ásu yãe kã́fĩ yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ guuo, mɛ́ ásu yãe bↄuo. Àↄ Dii á Lua yã́ pↄ́ málɛ daɛ́ kũa.
3Á wɛ́ yã́ pↄ́ Dii kɛ̀ Baali Peooɛ è. Dii á Lua á gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ tɛ Peoo tã́aziↄ kàalɛ píi,
4á gbɛ̃́ pↄ́ a na Dii á Luapiziↄ sↄ̃ á kú e gbã.
5À ma! Ma yãdilɛaↄ ń ikoyãↄ dàɛ́ lá Dii ma Lua òmɛɛwa. À zĩkɛwà bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síi guu.
6Àↄ yã́piↄ kũa ń laaio, buipãleↄ i ma, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ á ↄ̃nↄ mɛ́ á wɛ́ kɛ̃a, aai mɛ gbɛ̃́piↄ ↄ̃nↄ fáe, bui zↄ̃ↄpi wɛ́ kɛ̃aɛ!
7Lá Dii wá Lua ìↄ kúwanↄ kãi tó wálɛ wabikɛwà, bui zↄ̃ↄe ku kɛ́ an tã́aↄ kúńnↄ kãi màae?
8Bui zↄ̃ↄe ku kɛ́ aa yãdilɛaↄ ń ikoyã zɛdeↄ vĩ lán ikoyã pↄ́ málɛ dilɛɛ́ gbãwae?
9À laaika, íↄ ázĩa kũa dↄ̃ maamaa. Ásu to yã́ pↄ́ á wɛ́ èpi sã́águo, asu bↄ á nↄ̀sɛuo e á wɛ̃ni lɛ́u. À da á nɛ́ↄnɛ ń á tↄũnaↄ.
10Ásu to gↄↄ pↄ́ a sĩ Dii á Lua aɛ Olebu sã́águo. A òmɛɛ mà á kãaaɛ, ↄ̃ à a yã́ dàɛ́ kɛ́ àↄ a vĩa vĩ tↄↄlɛ la e á wɛ̃ni lɛ́u, í dada á nɛ́ↄnɛ.
11A sↄ̃ kãi, ↄ̃ a sĩ gbɛpi saɛ. Tɛ́ kú gbɛpi musu e à gɛ̀ zↄ̃̀ luawa. Gusia ń luabɛsiao ń guduuduuo lìai.
12Ɔ̃ Dii yã'òɛ́ za tɛ́u. A yã'opi mà, ãma i wɛsi pↄelɛo, lↄↄ á mà.
13À a bàakuaánↄ yã'òɛ́, à mɛ̀ àↄ yã́ mɛ̀n kwipiↄ kũa, ↄ̃ a kɛ̃̀ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n plaↄwa.
14Zĩbeezĩ Dii òmɛɛ mà a yãdilɛaↄ ń a ikoyãↄ dadaɛ́, íↄ kũa bùsu pↄ́ álɛ bua Yuudɛ̃wa álɛ gɛ́ síipi guu.
15Kɛ́ Dii yã'òɛ́ za tɛ́u Olebu, i wɛsi pↄelɛ weo. A yã́i tò àↄ ázĩa kũa dↄ̃.
16Ásu ázĩa ↄ̃̀ↄkpa à pↄe kɛ à mɛ aàpin weo. Ásu pↄe ã́ lán gↄ̃ɛ ge nↄɛwao
17ge nↄ̀bↄ ge bã
18ge pↄ́taa'onkuawa ge kpↄ.

19Ásu wɛ́sɛ musu à ĩatɛ̃ ń mↄvuao ń saanaↄ gwa, luabɛ pↄ́piↄ i á wɛ́ ble, í kúlɛ à zↄblenɛ́o. Buipãle pↄ́ kú dṹnia guuↄ píi ↄ̃ Dii á Lua ń tó aaↄ kɛ.
20Ápiↄ sↄ̃, Dii á sɛ́ à á bↄ́ Egipiↄ tɛ́mↄaɛ́u, kɛ́ àↄ dɛ a kpaalɛ ũ, lá á dɛ tiaɛwa.
21Dii á Lua pↄ pàmazi á yã́i, ↄ̃ à mɛ̀ má e bua Yuudɛ̃wa mà gɛ̃ bùsu maa pↄ́ álɛ kpáwá á pↄ́ ũ guuo.
22Ma gbɛ̃́ bee má ga bùsuɛ beeuɛ, má e bua Yuudɛ̃wao. Á gbɛ̃́ beeↄ á buawà, í bùsu maapi sí.
23À laaika! Ásu to Dii á Lua bàakuaánↄ yã́ↄ sã́águo. Ásu pↄe kɛ à mɛ aàpin weo. Asa Dii á Lua gìɛ́ yã́piziɛ.
24Dii á Luaá tɛ́ pↄ́ ì kṹmáɛ, ìli sí sàao.
25Tó a nɛ́ↄ ì, a tↄũnaↄ bↄ̀ mɛ́ a zikũ̀ bùsupi guu, tó a pↄe kɛ̀ dii ũ a ázĩa ↄ̃̀ↄkpàò, mɛ́ a yã́ pↄ́ Dii á Lua yeio kɛ̀, a aà pↄ fɛ̀lɛɛ̀,
26á midɛ bùsu pↄ́ álɛ bua Yuudɛ̃wa álɛ gɛ́ síipi guuɛ. Luabɛ ń tↄↄlɛo mɛ́ ma seeladeↄ ũ gbã. Á wɛ̃ni kɛ weo, wa á kaalɛɛ.
27Dii a á yá, í fãaa ta buipãleↄ guuɛ. Á kↄ̃naↄ mɛ́ a gↄ̃ bùsu pↄ́ Dii a á yáupi guu.
28Wekĩi á zↄble dii pↄ́ gbɛ̃nazĩna ã̀ ń lío ń gbɛoↄnɛ. Aali gu'eo, aali yãmao, aali pↄbleo, aali pↄ́ gĩmao.
29Tó a Dii á Lua kĩ́i wɛ̀ɛlɛ, mɛ́ a aà aɛyà we ń nↄ̀sɛmɛndoo teasisai, á bↄwà.
30Tó álɛ taasikɛ, mɛ́ yã́piↄ á lé píi, á ɛa zɛ ń Dii á Luao gↄↄgbɛzãzĩ, í aà yãma.
31Asa Dii á Luaá Lua sósobideɛ, a pãkpaázio, a á kaalɛo. Aà bàa kua ń á deziↄ yã́ pↄ́ a ò ń lɛgbɛ̃ao a sãaàguo.
32À yã́ pↄ́ kɛ̀ zadↄ̃ wi á io, za gↄↄ pↄ́ Lua gbɛ̃nazĩna kɛ̀ tↄↄlɛ gbɛagbɛamá dṹnia gola síiↄ̃u píi, à ma tó wà yãkɛ̀ a zↄ̃ↄ kà yã́ɛ beewa.
33Buie Lua lↄↄ mà tɛ́ guu lá á mà i gaowae?
34Diie fↄ̃ yↄ̃̀ buie sia buiewa à gↄ̃ a pↄ́ ũ, lá Dii á Lua kɛ̀ɛ́ Egipi á wɛ́ èwae? Dii seelaↄ ń dabudabuↄ kɛ̀ à ń gbãa lɛgwàò. À zĩkà ń a gã̀sa gbãao, à a gã̀sĩ pòo à yãzↄ̃ↄ pↄ́ ì to vĩa ń kṹ kɛ̀.
35Dii tò a yã́piↄ è, kɛ́ àↄ dↄ̃ ámɛ á Lua ũ, Lua plaade kuo, a bàasio.
36A tò a a lↄↄ mà za musu á totoa yã́i. À a tɛ́ zↄ̃ↄ ↄ̀lↄɛ́ tↄↄlɛ, ↄ̃ a aà yã'o mà tɛ́piu.

37Lá a ye á dezi káauↄzi à ń buiↄ sɛ̀, ↄ̃ à á bↄ́ Egipi ń a kuao ń a gbãa zↄ̃ↄo.
38À bui pↄ́ an zↄ̃ↄ ń ń dasio dɛálaↄ yàɛ́, ↄ̃ à gɛ̃̀ánↄ ń bùsuu, à gↄ̃̀ á pↄ́ ũ lá a dɛ tiaɛwa.
39Àↄ kũa á sↄ̃u gbã, íↄ dↄ̃ kɛ́ Dii mɛ́ Lua ũ musu ń zĩ́lɛo, a pãlee kuo.
40Àↄ aà ikoyãↄ ń aà yãdilɛa pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũa, íↄ aafia ń á buiↄ, á buiↄ i wɛ̃ni kɛ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwáu gↄↄpii.
41Ɔ̃ Mↄizi wɛ̃́lɛ mɛ̀n àaↄ̃ pↄ́ kú Yuudɛ̃ baa gukpɛ oiↄ dìlɛ,
42kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kai mɛ́ mↄ̀ à a gbɛ̃́dee dɛ̀, i kɛ a ĩ́ikũaaànↄo, ade e bàalɛ ta we.
43À Bɛzɛɛ pↄ́ kú gusalala wáiwaiu dìlɛ Lubɛni buiↄnɛ. Ɔ̃ à Lamↄtu pↄ́ kú Galada bùsuu dìlɛ Gada buiↄnɛ. Ɔ̃ à Golana pↄ́ kú Basana bùsuu dìlɛ Manase buiↄnɛ.
44Ikoyã pↄ́ Mↄizi dà Isailiↄnɛn kɛ.
45Ikoyãↄ ń yã́ pↄ́ Mↄizi dìlɛ Isailiↄnɛ an bↄa Egipi gbɛaↄn kɛ.
46Aa ku guzulɛu Bɛpeoo saɛ Yuudɛ̃ baale Amↄleↄ kí Siↄ̃ pↄ́ kía blè Ɛsɛbↄ̃ bùsuu. Mↄizi ń Isailiↄ zĩblèwà an bↄa Egipi gbɛa.
47Aa aà bùsu sì ń Basana kí Ogu bùsuo. Amↄleↄ kía gbɛ̃ↄn plapiↄ ku Yuudɛ̃ baa gukpɛ oi
48sɛa za Aloee pↄ́ kú Aanↄ baa e Siliↄ̃ gbɛ pↄ́ wì mɛ lↄ Ɛɛmↄ
49ń sɛ̃ pↄ́ kú Yuudɛ̃ gukpɛ baao e Ísida Wisidei, Pisiga gbɛpↄlɛu.