Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iki, Isirayila, ɛ tuli mati. Ɛ xa tɔnne nun sariyane suxu, n na ɛ xaranma naxanye ma iki, alogo ɛ xa siimayaan sɔtɔ, ɛ mɔn xa bɔxɔn sɔtɔ Alatala ɛ benbane Ala naxan fixi ɛ ma.
2Ɛ nama sese sa n ma yamarin fari, n naxan falaxi ɛ xa. Ɛ mɔn nama sese ba a ra. Ɛ xa Alatala ɛ Ala yamarine suxu alo n na falama ɛ xa kii naxan yi.
3Ɛ bata a to ɛ yɛɛne ra Alatala naxan ligaxi Baali-Peyori yi. Alatala ɛ Ala bata muxun birin faxa naxanye Baali suxuren batuxi Peyori yi.
4Koni ɛ tan naxanye biraxi Alatala ɛ Ala fɔxɔ ra, ɛ birin mɔn ɛ nii ra han to.
5Ɛ a kolon, n bata ɛ xaran tɔnne nun sariyane ma alo Alatala n ma Ala a yamarixi n ma kii naxan yi, alogo ɛ xa e suxu na bɔxɔni dɛnaxan findima ɛ gbeen na.
6Ɛ xa e suxu ki faɲi, alogo a xa findi lɔnnin na ɛ xa, e nun xaxili faɲin na siya gbɛtɛne yɛɛ ra yi. Siya gbɛtɛne na sariyani itoe e fe mɛ, e a falama nɛn, e naxa, “Siya gbeeni ito lɔnnixi, e xaxinla fan.”
7Siyaan mundun ma ala masoxi a ra alo Alatala en ma Ala masoxi en na kii naxan yi, en na a maxandi waxatin naxan yi?
8Siya gbeen mundun na alo en tan tɔnne nun sariya tinxinxine naxan yii alo n sariyan naxan soma ɛ yii to?
9Ɛ a liga ɛ yeren ma ɛ siimayaan birin yi, ɛ yi ɛ yɛtɛ ratanga alogo ɛ nama ɲinan na feene xɔn ɛ naxanye toxi. Ne nama ba ɛ bɔɲɛni. Ɛ xa ɛ diine xaran ne ma e nun e fan yixɛtɛne.
10Ɛ miri na lɔxɔn ma ɛ ti Alatala ɛ Ala yɛtagi waxatin naxan yi Horebe geyaan ma. Na lɔxɔni Alatala yi a fala n xa, a naxa, “Yamaan birin xa malan n yɛtagi. N xa n ma sariyan fala e xa alogo e xa gaxu n yɛɛ ra e dunuɲa yi gidini. E mɔn xa e diine fan xaran ne ma.”
11Ɛ yi ɛ maso ɛ ti geyaan san bun. Tɛɛn bata yi geyaan birin suxu, te han kore. Dimin nun tutin nun kundaan yi godo.
12Alatala yi falan ti ɛ xa tɛɛn tagi. Ɛ yi a xuiin mɛ falan tiyɛ, koni ɛ mi a gbindin to. Ɛ yi a xuiin nan tun mɛma.
13A yi a layirin nali ɛ ma, yamari fune, a naxanye yamarixi ɛ ma a ɛ xa e suxu. A yi ne sɛbɛ gɛmɛ walaxa firinne ma.
14Na waxatini, Alatala yi n yamari, a n xa ɛ xaran tɔnne nun sariyane ma, alogo ɛ xa e suxu bɔxɔni naxan findima ɛ gbeen na, ɛ na Yurudɛn baan gidi.
15Alatala falan ti ɛ xa waxatin naxan yi Horebe geyaan fari, tɛɛn tagi, ɛ mi a gbindin to. Nayi, ɛ xa ɛ yɛtɛ ratanga,
16ɛ nama findi fe kalane ra, ɛ suxuren nafala sena nde sawuran na naxan nun xɛmɛna hanma ɲaxanla maliga,
17hanma subena naxan bɔxɔn ma, hanma xɔliin naxan kore,
18hanma bubusena hanma yɛxɛne igeni.

19Ɛ nama ɛ yɛɛ rate kore ɛ sogen batu, hanma kikena, hanma sarene. Seen naxanye birin kore, ɛ nama ɛ yigodo ne xa, ɛ nama e batu. Alatala ɛ Ala nan ne soxi siyane birin yii naxanye dunuɲa yi.
20Koni ɛ tan, Alatala bata ɛ ramini Misiran yamanani alo wuren bama sulun tɛɛni kii naxan yi, alogo ɛ xa findi a gbee yamaan na, alo ɛ kii naxan yi to.
21Alatala yi xɔlɔ n ma ɛ fe ra. A yi a kɔlɔ, a n mi Yurudɛn baan gidima, n so bɔxɔ faɲini ito yi Alatala ɛ Ala naxan fi ɛ ma ɛ kɛɛn na.
22N tan, n faxama bɔxɔni ito nin. N mi Yurudɛn baan gidima. Koni ɛ tan a gidima nɛn, ɛ yi na bɔxɔ faɲin tongo ɛ gbeen na.
23Ɛ a liga ɛ yeren ma alogo ɛ nama ɲinan Alatala ɛ Alaa layirin xɔn a naxan tongoxi ɛ xa. Ɛ nama se maliga suxure yo rafala Alatala ɛ Ala tɔnna saxi naxan na,
24bayo Alatala ɛ Ala xɔxɔlɔn, a luxi nɛn alo tɛɛn naxan halagin tima.
25Ɛ na diine nun mamandenne sɔtɔ waxatin naxan yi, ɛ na bu na bɔxɔni, xa ɛ kalan ti, ɛ suxuren nafala sena nde maligan na, ɛ fe ɲaxin liga Alatala ɛ Ala yɛtagi naxan a raxɔlɔma,
26koren nun bɔxɔn nan en serene ra to, ɛ ɲanma nɛn bɔxɔni mafurɛn naxan findima ɛ gbeen na Yurudɛn kidima. Ɛ mi siimaya sɔtɔma. Ɛ halagima nɛn.
27Alatala ɛ raxuyama ayi nɛn siya gbɛtɛne tagi. Ɛ xurunɲɛ ayi ne yɛ Alatala na ɛ xali dɛnaxan yi.
28Ɛ suxurene batuma nɛn mɛnni, muxune naxanye rafalama wudin na, hanma gɛmɛn na, suxuren naxanye mi nɔɛ seen toɛ, e mi fe mɛma, e mi e dɛgema, e mi se xirin mɛma.
29Ɛ fama nɛn Alatala ɛ Ala fendeni mɛnni. Ɛ mɔn a toma nɛn, xa ɛ a fen ɛ bɔɲɛn birin na e nun ɛ niin birin yi.
30Ɛ tɔrɔma waxatin naxan yi, na feene birin ɛ lima nɛn. Na waxatini ɛ xɛtɛma nɛn Alatala ɛ Ala ma, ɛ yi a xuiin namɛ.
31Bayo Alatala ɛ Ala, Ala na a ra naxan kininkinin, naxan mi ɛ rabeɲinma, naxan mi ɛ halagima. A mi ɲinanɲɛ layirin xɔn, a a kɔlɔ naxan ma ɛ benbane xa.
32Ɛ miri fe fonne ma naxanye bata dangu, e nun naxanye bata liga xabu Ala Adama daxi bɔxɔn fari waxatin naxan yi. Ɛ miri bɔxɔn yiren birin ma. Fe gbɛtɛ bata liga naxan gbo ito xa ba? Ɛ bata na ɲɔxɔnna mɛ ba?
33Siya gbɛtɛn na ba naxan bata Ala fala xuiin mɛ tɛɛn tagi, a mɔn yi lu a nii ra alo ɛ tan?
34Ala mundun bata siyana nde ba siya gbɛtɛn yii misaale nun taxamasenne nun kabanakone nun yɛngɛne nun sɛnbɛ gbeen nun nɔɔn nun fe magaxuxine xɔn, alo Alatala ɛ Ala feen naxanye birin liga ɛ xa Misiran yamanani ɛ yɛɛ xɔri?
35Na bata fixa ɛ xa alogo ɛ xa la a ra, a Alatala keden peen nan Ala ra, gbɛtɛ mi na fɔ a tan.
36Ɛ bata a xuiin namɛ keli kore alogo a xa ɛ maxuru. A tɛɛ gbeen yita ɛ ra bɔxɔn ma, ɛ mɔn yi a xuiin namɛ tɛɛn tagi.

37A ɛ benbane xanu nɛn, a yi e bɔnsɔnna fan sugandi hali e dangu xanbini. Na nan a toxi a yi ɛ ramini sɛnbɛn na Misiran yamanani.
38A yi siyane kedi ɛ xa naxanye sɛnbɛn yi gbo ɛ tan xa. A yi e bɔxɔn so ɛ yii ɛ kɛɛn na alo a kii naxan yi to.
39Ɛ xa a kolon ɛ bɔɲɛni to, a Alatala keden peen nan Ala ra kore xɔnna ma e nun bɔxɔn ma. Gbɛtɛ mi na.
40Ɛ xa a tɔnne nun a yamarine suxu, n naxanye soma ɛ yii to, alogo ɛ xa hɛrin sɔtɔ ɛ tan nun ɛ yixɛtɛne hali ɛ dangu xanbini, alogo ɛ xa siimaya xunkuyen sɔtɔ bɔxɔni Alatala ɛ Ala dɛnaxan fima ɛ ma han habadan.
41Nabi Musa yi taa saxan sugandi Yurudɛn sogeteden binni.
42Ne yi findi marakisi taane ra faxa tiine xa naxanye e boden faxama koni e mi a rakelixi a ma, e mi a yitɔnxi xɔnnantenyani. Na kanna nɔma ludeni taani itoe nde keden yi nɛn alogo a niin xa ratanga gbeeɲɔxɔyaan ma.
43Na taane ni i ra: Bɛsɛri taan naxan tonbonni fiili yireni Rubɛn bɔnsɔnna konni, Ramoti taan naxan Galadi bɔxɔni, Gadi bɔnsɔnna konni, e nun Golan taan naxan Basan bɔxɔni Manase bɔnsɔnna konni.
44Alaa sariyan ni i ra, Nabi Musa naxan nali Isirayila kaane ma.
45Maxadi xuine nun tɔnne nun sariyane ni i ra, Nabi Musa naxan fala Isirayila kaane xa e yi minima Misiran yamanani waxatin naxan yi.
46E yi Yurudɛn kidima mɛrɛmɛrɛne yi Beti-Peyori yɛtagi, Manga Sixɔn ma bɔxɔn ma, Amorine mangana, naxan yi dɔxi Xɛsibɔn yi. Nabi Musa nun Isirayila kaane yi a nɔ e yi minima Misiran bɔxɔni waxatin naxan yi.
47E yi a bɔxɔn tongo, e nun Ogo a bɔxɔna, Basan mangana. Amorine manga firinne nan yi ne ra Yurudɛn kidima, a sogeteden binni.
48Na bɔxɔn danne ni i ra: Keli Aroyeri yi han Arinon xuden dɛ sa dɔxɔ Xerimon geyaan na, naxan xili Siyon,
49e nun Araba bɔxɔn birin Yurudɛn kidima a sogeteden binni, a sa dɔxɔ Fɔxɔ Ige Daraan na Pisiga geyaan san bun.