Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - DEUDERONOMI

DEUDERONOMI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eri, Moses ahpw mahsanihong aramas ako, “Kumwail rong kanahieng met kosonned kan oh koasoandien tiahk kan me I pahn padahkihong kumwail, oh kapwaiada, pwe kumwail en kak mourla oh kak pedolong oh sapwenikihla sahpwo me KAUN-O, Koht en amwail pahpa kahlap ako, pahn ketikihong kumwail.
2Kaleke kumwail kapatahiong de pil kihsang elep pwuloi nan ei kosonned kan. Kapwaiada kosonned en KAUN-O, amwail Koht, nin duwen mehkoaros me I kihong kumwail.
3Pein kumwail kadehdeier dahme KAUN-O ketin wiadahr nin Nahna Peor, duwen eh ketin kamwomwala irail koaros me kin pwongih Paal wasao.
4Ahpw kumwail me loalopwoatohng KAUN-O, amwail Koht, kumwail wie momourte lel rahnwet.
5“Eri, I padahkihongkumwailehr kosonned koaros, nin duwen KAUN-O, ei Koht eh ketin mahsanihong ie, pwe kumwail en kin kapwaiada nan sahpwo me kumwail pahn pedolong loale oh sapwenikihla.
6Kapwaiada ni loalopwoat, pwe met pahn wiahla kadehdepen amwail loalokong oh kupwurokong nan wehi teikan. Pwe ni ar pahn rong duwen kosonned pwukat koaros, re pahn kapingahla, nda, ‘Sohte wehi ehu me loalokong oh kupwurokong duwehte wehi lapalap wet.’
7“Pwe sohte wehi lapalap ehu mie, me eh koht kin kerendohng duwehte KAUN-O, atail Koht, eh kin ketin kerendohng kitail ni ahnsou me kitail kin anahne. E kin ketin sapeng kitail ni atail kin likweriong oh peki sapwellime sawas ahnsou koaros.
8Sohte wehi lapalap ehu mie me ahneki kosonned me inenen pwung duwehte kosonned pwukat me I padahkihongkumwailehr rahnwet.
9Ahpw kumwail pahn kanahieng, pwe kumwail dehr manokehla ire kesempwal akan me kumwail pein kadehdehkiher masamwail kan. Kumwail dehpa mweidohng re en sohrasang nan kapehdamwail erein amwail mour. A kumwail pahn kin koasoiaiong noumwail seri kan oh nein noumwail seri kan,
10duwen rahn me kumwail uh limwahn nahna Orep mwohn silangin KAUN-O, amwail Koht; oh duwen eh mahsanihong ie, ‘Kapokonepene aramas akan mwohi, pwe re en rong dahme I pahn mahsanih, oh re en esehla waunekin ie erein ar mour pwe re en padahkihong nair seri kan duwen wauwi.’
11“Koasoiaiong noumwail seri kan duwen amwail kohla oh uh ni keilen nahnao me rotorotkihla ediniei mosul oh lullul leldalahng pahnlahng.
12Pil duwen en KAUN-O eh mahseniong kumwail sang nan mpwulo, oh duwen amwail rong kapitie, ahpw sohte kilang mwomwe.
13E ketin padahkihong kumwail dahme kumwail en wiewia pwe kumwail en kapwaiada inowo nanpwungen ih oh kumwail—kumwail en peikiong Kosonned Eiseko me e ketin ntingihedi pohn pelien takai riapalio.
14KAUN-O mahsanihong ie I en padahkihong kumwail kosonned koaros me kumwail pahn kin kapwaiada nan sahpw me kumwail nektehn pahn pedolong loale oh sapwenikihla.”
15“Kumwail eri kanahieng. Ni amwail sohte kilang mwohmw ehu ni rahn me KAUN-O ketin mahseniong kumwail nin Nahna Sainai sang nan mpwulo,
16kahrehda kumwail dehr pein kauweikumwailla ni amwail pahn pein wiahiong kumwail mwohmw de dikedik en eni sohte lipilipil— mwomwen aramas ohl de lih,
17de mwomwen mahn, menpihr,
18mahn kerep, de mwahmw.

19Ni amwail pahn kilengdalahng pahnlahng oh kilang ketipin, maram oh usu kan, kumwail dehpa sapwungala wiahkin irail koht oh pwongih irail. Pwe KAUN-O, amwail Koht ketikihongehr wehi teikan koaros mepwukat pwe re en pwongih.
20A kumwail me KAUN-O ketin pilada oh ketin kahluwaikumwaildo sang Isip, duwehte sang nan kisiniei mwehl ehu me kin kapeipeseng mete, pwe kumwail en wiahla sapwellime aramas, nin duwen me kumwail wiewia rahnwet.
21KAUN-O ahpw ketin engiengda pahi pwehki kumwail, oh ketin kahukihla me I sohte pahn kotehla Pillap Sordan, de I sohte pahn iang pedolong nan sahpw kaselelo me e pahn ketikihong kumwail pwe kumwail en sapwenikihla.
22I pahn mehla nan sahpw wet oh sohte pahn iang kotehla Pillap Sordan, a kumwail pahn mwadang kotehla oh sapwenikihla sahpw kaselelo.
23Eri, kumwail kanahieng oh dehr manokehla inowo me KAUN-O, amwail Koht, ketin wiahiongkumwailehr. Kumwail en peikiong sapwellime kosonned pwe kumwail en dehr wiahiong kumwail dikedik en eni men, sohte lipilipil,
24pwe KAUN-O, amwail Koht, iei Koht emen me rasehng mwehl en kisiniei, pwe ih Koht luwakahk emen.
25“Ni amwail pahn soandier nan sahpwo ahnsou reirei oh kilangehr noumwail seri oh pil nein noumwail seri kan, kumwail dehr dipikihda amwail pahn pein wiahiong kumwail dikedik en eni ehu ni soangen mwohmw ehu sohte lipilipil. Met me suwed kowahlap mwohn silangin KAUN-O oh e pahn ketin engiengda.
26Eri, rahnwet I kahukihla ni mwaren nanleng oh sampah, me ma kumwail pahn wia soahng pwukat, kumwail uhdahn pahn ohkihla. Kumwail sohte pahn mour werei nan sahpw me kumwail kohkolahng sapwenikihla. Pwe kumwail pahn kamwomwmwomwla douluhl.
27KAUN-O pahn ketin kamwarangkumwailseli nanpwungen wehi kan, oh me malaulau rehmwail me pahn mourla wasao.
28Eri, nan wasa ko kumwail pahn kin kaudokiong koht kan me kin wiawihda sang ni pehn aramas, me kin wiawihkihda tuhke de takai, me sohte kak kilang wasa, sohte kak rong wasa, de kang mehkot, de sohte kak ned pwohn mehkot.
29Kumwail pahn rapahki KAUN-O, amwail Koht, wasao; eri ma kumwail pahn rapahki ni mohngiong unsek, kumwail pahn diar.
30Ni amwail pahn miher nan apwal pwehki soahng pwukat lelohngkumwailehr, eri, kumwail pahn sohpeiong KAUN-O oh kapwaiada sapwellime kosonned akan.
31Pwe ih Koht kalahngan emen. E sohte pahn ketin keseikumwailla de kamwomwkumwailla. E sohte pahn likidmeliehla inowo me pein ih ketin wiahiong amwail pahpa kahlap ko.
32“Kumwail kalelapak duwen dahme pweidahr nan irair en ahnsou kan me samwalahr, ni rahn akan mwohn amwail ipidi, sang ni ahnsou me Koht ketin kapikada aramas nin sampah. Kumwail kalelapak wasa koaros nin sampah, ma mie soangen irair kesempwal duwehte met me pwarada sang mahs kohdo? De mie mehkot me ronge parpeseng duwehte met?
33De mie aramas ekei me rongadahr kapitien Koht me mahmahsen sang nan mpwulen kisiniei duwehte kumwail, ahpw momourte?
34Mie koht emen me eimahdahr oh ketikihsang aramas ekei nan ehu wehi oh sapwellimanikinirailla duwehte KAUN-O, amwail Koht? E ketikihdo soumwahu lusulus oh mahwen, e ketin wiahda doadoahk manaman oh kapwuriamwei kei, oh kupwurehda soahng kamasepwehk kei en wiawi, mwohn masamwail kan.
35KAUN-O ketin kasalehiong kumwail mepwukat, pwe en kadehdehiong kumwail me ihete me Koht, sohte pil emen.
36E ketin mweidohng kumwail en rong kapitie sang nanleng pwehn kak ketin kaweid kumwail. E pil ketin mweidohng kumwail en kilang sapwellime kisiniei sarawi, oh e ketin mahseniong kumwail sang nan kisinieio.

37Pwehki eh ketin loalloale amwail pahpa kahlap ako oh pilada kadaudokarail ko, oh pwehki pein ih eh ketin kahluwaikumwaildo sang Isip ni manaman lapalap en nin lime.
38Ni amwail kohkohwei, eh ketin kasarehla wehi kei me lapalap oh kehlailasang kumwail, pwe en kak ketin kapedolong oh ketikihong kumwail sapwarailo, sahpw me kumwail sapwesapweniki ahnsou wet.
39Kumwail eri tamataman oh dehr manokehla; me KAUN-O iei ih Koht en nanleng oh pil sampah. Sohte pil emen tohrohr.
40Kumwail kapwaiada sapwellime kosonned akan me I kihong kumwail rahnwet, eri e pahn mwahu ong kumwail oh kadaudokamwail kan. Kumwail pahn mour werei nan sahpw me KAUN-O ketikihong kumwail pwe kumwail en sapwenikihla kohkohlahte.”
41Moses eri kilelehdi kahnimw siluh ni palimesehn Pillap Sordan,
42wasa me aramas emen kak tangala ie ma e depweikihla kemehla emen me kaidehn eh imwintihti. E kak tangala oh rukula nan ehu kahnimw pwukat oh sohte pahn ale kalokolok en kamakamala.
43Ong kadaudok en Reupen, kahnimw en Peser me mi nan sapwtehn pohn wasa patapato; ong kadaudok en Kad iei Ramod, nan sapwen Kilead; oh ong kadaudok en Manase iei Kolan, nan sapwen Pasan.
44Moses eri patohwanohng mehn Israel ko sapwellimen Koht kosonned akan oh padahk kan.
45E patohwanohng irail kosonned pwukat mwurin ar mweselsang Isip oh ar lel nan wahu ni palimesehn Pillap Sordan, sallahng kahnimw en Pedpeor, nan sapwen nanmwarki Sihon, mehn Amor, me kaunda kisin kahnimw en Espon. Moses oh aramas en Israel ko kalowehdi nanmwarki menet mwurin ar mweselsang Isip.
47Re ahpw kousoanla nan sapwe iangahki sapwen Ok, nanmwarkien Pasan, iei ih emen nanmwarkien mehn Amor me kin kokousoan palimesehn Sordan.
48Sahpw wet tepisang ni kahnimw Aroer, me mi ni keilen Pillap Arnon, kolahng paliepeng en Nahna Sirion, me iei Nahna Ermon.
49Pil iangahki sahpw koaros ni palimesehn Pillap Sordan kohdilahng palieir ni Sehden Mehla oh kolahng ni palimesehn tepin Nahna Piska.