Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ na so bɔxɔni Alatala ɛ Ala dɛnaxan fima ɛ ma, xa ɛ muxu faxaxina nde to burunna ra, a a li a faxa muxun mi kolonxi,
2ɛ fonne nun ɛ kitisane sigama nɛn. Keli binbin yireni han taan naxanye mɛnna rabilinni, e ne yikuyene maliga.
3E na a kolon taan naxan maso na ra, na taan fonne ɲinge gilɛn nan tongoma naxan munma wali, xun xidi yegen munma xidi naxan xunna ma.
4Na taan fonne ɲinge gilɛn xalima nɛn xudeni naxan mi xɔrima, sansiin munma rawali dɛnaxan yi. E yi a kɔɛɛn gira mɛnni, a faxa.
5Lewi yixɛtɛne, saraxaraline fan fama nɛn, bayo Alatala ɛ Ala ne nan sugandixi a e xa wali a xa, e mɔn yi dubane ti Alatala xinli, e mɔn yi matandi feene nun muxu maxɔlɔne makiti.
6Taan naxan maso binbin yiren na, na fonne xa e yiine raxa ɲinge gilɛn xun ma, e naxan faxaxi xudeni.
7E yi a fala, e naxa, “Nxu tan xa mi faxan tixi, nxu mi a toxi ligɛ.
8Alatala, i xa ito rasuxu i solona seen na Isirayila yamaan xa, i naxan xunbaxi. Yandi, i nama i ya yamaan yatɛ sɔnmane ra na faxa tixina fe yi.” Nayi, Alatala na solona seen nasuxuma nɛn faxa tixina fe yi.
9Ɛ na yulubi tongoxin bama yamaan ma, bayo ɛ bata na feen liga naxan tinxin Alatala yɛɛ ra yi.
10Ɛ na siga ɛ yaxune yɛngɛdeni, xa Alatala ɛ Ala e sa ɛ sagoni, ɛ yi e findi ɛ muxu suxine ra,
11yanyina nde muxuna nde a yɛɛn tima nɛn suxu muxu ɲaxalan tofaɲina nde ra. Xa na kanna wama a dɔxɔ feni a ɲaxanla ra,
12nayi a nɔɛ a xalɛ nɛn a konni. Na ɲaxanla a xunna bima nɛn, a yi a yii xanle fan maxaba,
13a yi a domaan fan masara. A luma nɛn banxin kui, a yi a fafe nun a nga ɲan feen liga kike keden. Na xanbi ra, xɛmɛn nɔɛ a findɛ a gbeen na nɛn, a findi a ɲaxanla ra.
14Xa a fe raɲaxu xɛmɛn ma, a nɔɛ a beɲinɲɛ nɛn, a siga dɛnaxan na a kɛnɛn. A mi lan sɔnɔn a xa a mati gbetin na, a mɔn mi nɔɛ a findɛ a konyin na sɔnɔn bayo a bata yi a kolon a ɲaxanla ra.
15Xa ɲaxalan firin xɛmɛna nde yii, keden yi rafan a ma dangu boden na, na ɲaxalan firinne yi dii xɛmɛn keden keden bari, koni dii singen yi findi ɲaxanla diin na naxan mi rafan xɛmɛn ma,
16a na wa a kɛɛni taxun feni a diine ra, diin forimaan lan a xa kɛɛn naxan sɔtɔ, a mi lan xɛmɛn xa na so a batɛna diin yii, a dii singen yi fula a tiden na.
17A xa a kolon ɲaxanla naxan naɲaxuxi a ma, na nan ma dii findixi a dii singen na. A hɛrisigɛn dɔxɔde firin nan soma dii forimaan yii, bayo na nan singen xɛmɛn sɛnbɛn yitaxi. A tan nan lan a dii forimaan tiden sɔtɔ.
18Xa xɛmɛna nde dii xɛmɛ xalabanten murutɛxin sɔtɔ, a yi a li a mi a tuli matima a fafe nun a nga xuiin na, e bata kata e xa a xuru koni a mi e xuiin suxi,

19a fafe nun a nga xa a suxu, e yi a xali taan fonne fɛma taan so dɛɛn na.
20E yi a fala e xa, e naxa, “Nxɔ diini i ra, a xalabanten, a mɔn murutɛxi. A mi nxu xuiin suxuma. Sabaan nun dɔlɔn nan nafan a ma.”
21Nayi, taan xɛmɛne birin a magɔlɔnma nɛn han a faxa. Ɛ xa fe ɲaxin ɲan ɛ tagi. Isirayila kaane na feen mɛma nɛn, e gaxu.
22Xa ɛ muxun faxa, naxan bata gbalo feen liga, a lan a xa faxa naxan ma, ɛ mɔn yi a binbin singan wudin na,
23a binbin mi lan a xa xi singanxi han xɔtɔnni. A lan nɛn a xa maluxun na lɔxɔni, bayo Ala bata na muxu singanxin danga. Ɛ nama na binbi singanxina dangan lu yamanani, Alatala ɛ Ala dɛnaxan fima ɛ ma ɛ kɛɛn na.