Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Zaarettido Wogaa

Zaarettido Wogaa 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Intte laattanaadan GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittan, ooni woridaakko erenna ahai kunddidi beettikko,
2intte daannatinne intte cimati biidi, hegaa yuushuwan de7iya katamatuppenne he ahaappe gidduwan de7iya haahotettaa likkona.
3Hegaappe guyyiyan, ahai kunddidosau matattiya katamaa cimati, oosuwaayyo gakkabeenna, i morggen qambbari wodhdhibeenna ussiyo ekkona.
4Ekkidi goggiya haattai de7iyo goyettibeennasaanne zerettibeenna zanggaaraa efiidi, he ussee garbballiyaa mirqqidi menttona.
5Yaatobare Leewa naati, qeeseti he sohuwaa issippe boona; aissi giikko, hagaa mala iita haiquwaanne mootuwaa shaakkidi pirddanau, GODAI intte Xoossai ba sinttan oottanau, ba sunttankka anjjanau eta dooriis.
6Hegaappe guyyiyan, he ahai kunddidosau matattiya katamaa cimati ubbai, zanggaaran garbballiyaa mirqqidi worido ussee bolli bantta kushiyaa meecettiiddi, hagaadan yaagona;
7‘Nu kushee ha suuttaa gussibeenna; nu aifeekka hagaa oottidabaa be7ibeenna.
8Abeet GODAU, neeni wozido ne asaa, Israa7eela maara; ha geeshshaa suuttaa ne asaa bolli naaqo oottada qoodoppa’ yaagona. He suuttaa gishshau, etau atto geetettana.
9Intte GODAA aifiyaa sinttan hegaadan oottidi, geeshshaa suuttai gukkido nagaraa intte giddoppe diggite.
10“Intte morkkiyaara intte olettanau kiyin, GODAI, intte Xoossai, eta intte kushiyan aatti immin, eta omooddiyo wode,
11omoodettida asaa giddon issi malanchcha maccaasiyo be7ada, o amottada, machchanau koyikko,
12ne soo eha; i huuphiyaa meeda; i xugunttaakka cigga.
13Omoodettiyo wode de7iya maayuwaa qaararggada, ne son uttada, ba aawaassinne ba aayeessi issi agina kumettaa kayyottu. Hegaappe guyyiyan, o machcha.
14Yaata simmin, iira de7iyoogee nena ufaissana xayikko, a ba koyyosaa baanaadan yeddaaga. Neeni o machcho oottada issippe aqido gishshau, o miishshan baizzanau woikko aille oottanau bessenna.
15“Issi asassi i dosiyoonne ixxiyo naa77u maccaasati de7ikko, qassi ha naa77atikka ayyo attuma naata yelidaageeta gidishin, baira yelettidaagee ha ixxiyo maccaaseeppe yelettidaagaa gidikko,
16ba naatuyyo ba aquwaa i laatissiyo wode, i ixxiyoorippe yelettida bairai de7ishin, i dosiyoorippe yelettida kaaluwaa bairattanau bessenna.
17Hara naatuyyo immiyoogaappe naa77u kushiyaa aatti immiyoogan ha ixxiyoori na7ai baira gidiyoogaa erissanau bessees. Aissi giikko, he na7ai ayyo kushe toho phalqqida baira gidiyo gishshau, bairattuwaa i ekkanau bessees.
18“Aawaassinne aayeessi azazettennan ixxida, eti seerinkka simmenna morgge zozzanne makkalanchcha gididi simmenna na7i de7ikko,

19aawainne aayyiyaa he katamaa penggen de7iya cimatukko a oiqqi ekki ehoona.
20Ehiidi cimatuyyo hagaadan yaagona; ‘Hagee nu na7ai morgge zozzanne makkalanchcha; i nuuyyo mulekka azazettenna; miishshaa laali kaa7iyaagaanne ushshanchcha’ yaagidi yootona.
21Hegaappe guyyiyan, he kataman de7iya attumaasai ubbai i haiqqana gakkanaashin, shuchchan caddidi a worona. Hegaadan oottiyoogan intte giddoppe iitaa xaissite. Yaatobare Israa7eela ubbai hegaa siyidi yayyana.
22“Issi asi haiquwaa pirddissiya dabaa oottin, intte a mittan kaqqi worikko,
23he kaqettido mittan a ahai aqoppo; a he gallassi moogite. Aissi giikko, mittaa bollan kaqetti haiqqiya ooninne Xoossan qanggettidaagaa. GODAI intte Xoossai intteyyo laata oottidi immiyo intte biittaa intte tunissoppite.