Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Deuteronomio

Deuteronomio 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kung adunay usa ka tawo nga hikaplagan nga gipatay sa yuta nga gihatag kanimo ni Yahweh nga imong Dios aron panag-iyahan, nga nagbuy-od sa uma, ug wala masayri kung kinsa ang nagpatay kaniya;
2nan kinahanglan moadto ang inyong mga kadagkoan ug mga maghuhukom, ug sukdon nila ang mga siyudad nga nagpalibot sa gipatay nga tawo.
3Ug ang siyudad nga labing duol sa gipatay nga tawo—kinahanglan mokuha ang mga kadagkoan niini ug baye nga nating baka gikan sa panon, nga wala pa gayod magamit, ug wala pa gayod kasangoni sa yugo.
4Ang mga kadagkoan niadtong siyudara kinahanglan magdala sa baye nga nating baka ngadto sa usa ka walog nga may nagdagayday nga tubig, usa ka walog nga wala pa gayod madaro ni mapugsi, ug lunggoan nila ang baye nga nating baka didto sa walog.
5Kinahanglan moduol ang mga pari, nga kaliwatan ni Levi; kay gipili sila ni Yahweh nga imong Dios aron moalagad kaniya ug mopanalangin sa katawhan sa ngalan ni Yahweh; paminawa ang ilang tambag, kay ang ilang pulong mao ang mohukom sa matag panagbingkil ug sa pagdagmal.
6Ang tanan nga kadagkoan sa siyudad nga mao ang labing duol sa gipatay nga tawo kinahanglan manghunaw sa ilang mga kamot ibabaw sa baye nga nating baka nga gilunggoan didto sa walog;
7ug kinahanglan motubag sila sa sumbong ug moingon, 'Ang among mga kamot wala miula niining dugoa, ni nakakita ang among mga mata niini.
8Pasayloa, O Yahweh, ang imong katawhan sa Israel, nga imong giluwas, ug ayaw pakasad-a ang pag-ula sa dugo taliwala sa katawhan sa Israel.' Unya ang pag-ula sa dugo mopasaylo kanila.
9Sa niini nga paagi mawala kanimo ang dugo nga walay sala diha sa taliwala, sa pagbuhat nimo sa husto sa mga mata ni Yahweh.
10Sa pag-adto nimo aron sa pagpakiggubat sa imong mga kaaway ug gihatag ni Yahweh nga imong Dios ang kadaogan ug ibutang sila sa imong pagdumala, ug bihagon nimo sila,
11kung makakaplag ka taliwala sa mga binihag ug usa ka maanyag nga babaye, ug aduna kay tinguha kaniya ug buot nimo siyang mahimong asawa,
12nan dad-on mo siya didto sa imong panimalay; pakiskisan niya ang iyang ulo ug putlan ang iyang mga kuko.
13Unya hukason niya ang mga bisti nga iyang gisul-ob sa pagkabihag ug magpuyo siya sa imong balay ug magbangutan alang sa iyang amahan ug sa iyang inahan sa tibuok bulan. Pagkahuman niana makadulog ka na kaniya ingon nga iyang bana, ug mamahimo mo na siyang asawa.
14Apan kung wala ka malipay kaniya, nan mamahimo mo na siyang palakwon kung asa niya gusto moadto. Apan dili mo gayod siya ibaligya alang lamang sa salapi, ug kinahanglan dili nimo siya tagdon sama sa usa ka ulipon, tungod kay napakaulawan mo na siya.
15Kung ang usa ka lalaki adunay duha ka asawa ug ang usa iyang gihigugma ug ang usa iyang gidumtan, ug silang duha nanganak alang kaniya—ang iyang gihigugma ug ang iyang gidumtam nga asawa—kung ang kamagulangang anak nga lalaki anak sa iyang gidumtan,
16nan sa adlaw nga buhaton na sa lalaki nga mapanunod na sa iyang mga anak nga lalaki ang iyang katigayonan, dili niya mamahimong buhaton nga kamagulangan ang anak nga lalaki sa hinigugmang asawa kay sa anak nga lalaki sa gidumtan nga asawa, nga mao gayod ang tinuod nga kamagulangan.
17Kondili, kinahanglan nga ilhon niya nga kamagulangang anak, ang anak nga lalaki sa iyang gidumtan nga asawa, pinaagi sa paghatag kaniya sa duha ka bahin sa tanan niyang katigayonan; kay kadto nga anak nga lalaki maoy sinugdanan sa iyang kusog; ang katungod sa pagkamagulang iya man.
18Kung ang tawo adunay anak nga lalaki nga masupilon ug masinupakon nga dili motuman sa tingog sa iyang amahan o sa iyang inahan ug bisan gibadlong na nila siya, dili gayod siya maminaw kanila;

19nan magkupot kaniya ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug modala kaniya ngadto sa mga kadagkoan ug sa ganghaan sa iyang siyudad.
20Kinahanglan mosulti sila sa mga kadagkoan sa iyang siyudad, 'Kining among anak nga lalaki masupilon ug masinupakon; dili siya motuman sa among tingog; hakog siya ug palahubog.'
21Unya ang tanang mga tawo sa siyudad mobato kaniya hangtod nga siya mamatay; ug pagawagtangon mo ang kadaotan gikan sa inyong taliwala. Tibuok Israel magpatalinghog niini ug mangahadlok.
22Kung ang tawo nakasala nga angay sa kamatayon ug pagapatyon siya, ug pagabitayon siya sa kahoy,
23nan ang iyang lawas kinahanglan dili magpabilin sa kahoy tibuok gabii. Kondili, kinahanglan gayod ninyo siya ilubong nianang adlawa; kay si bisan kinsa nga gibitay tinunglo sa Dios. Tumana kini nga sugo aron nga dili nimo mahugawan ang yuta nga gihatag ni Yahweh nga imong Dios ingon nga panulondon.