Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Bema Lohiabada emui Dirava ese umui do ia henia tano dekenai, hanua ena murimurina dekenai, mase tauna ta umui davaria, bona bema umui diba lasi daika ese ia alaia,
2unai neganai emui lohia taudia bona emui kota biagudia be do idia raka lao, mase tauna idia davaria gabuna, bona kahirakahira idia noho hanua edia padana, be do idia diba totona,
3edena hanua be kahirakahira momokani. Vadaeni unai kahirakahira hanua ena tau badadia ese boromakau ena natuna hahine ta, idia do gaukaralaia lasi bona aiona dekenai maduna huaia auna idia do atoa lasi gauna, do idia abia hidi.
4“Inai hanua tau badadia ese unai boromakau hahine be koura ta mai ena sinavai dekenai do idia hakaua lao. Unai gabu dekenai idia ese boromakau hahine ena aiona do idia hamakohia.
5“Unai neganai hahelagaia taudia, Levi taudia, be do idia raka mai. Lohiabada, emui Dirava ese Levi taudia ia abia hidi vadaeni, idia ese heai bona heatu ibounai do idia tahua bona hamaoromaoroa. Idia ese danu Lohiabada ena hesiai gaukara do idia karaia, bona Lohiabada ena ladana dainai hanamoa hereva do idia gwauraia.
6“Vadaeni unai mase tauna dekenai ia kahirakahira hanua ena tau badadia ese unai boromakau natuna hahine, koura dekenai iena aiona idia makohia gauna, ena ataiai, edia imana do idia huria.
7Do idia gwau, ‘Aiemai imana ese inai tau ena rarana idia habubua lasi, bona aiemai matana dekenai inai alaia karana ai itaia lasi.
8Lohiabada e, oiemu bese Israela, oi ese Aigupito dekena amo oi hamauria besena do oi bogahisihisi henia. Ai ura lasi inai kerere lasi tauna ena rarana be oiemu bese Israela edia latanai do ia noho. Mani emu kara aiemai dika do oi gwauatao, bona inai rara ena kerere davana ai dekenai do oi henia lasi.’
9“Unai neganai unai kerere ena davana do umui abia lasi. Unai kerere lasi tauna ena rarana be umui emui huanai dekena amo Lohiabada ese do ia kokia, Lohiabada ena vairana dekenai kara maoromaoro umui karaia dainai.
10“Umui dekenai idia tuari henia taudia umui tuari henidia neganai, Lohiabada, emui Dirava, ese kwalimu umui dekenai do ia henia, bona taunimanima do umui abia mauri.
11Unai neganai, bema hahine namona ta be edia huanai oi itaia, bona bema oi ura henia, do oi abia diba oiemu adavana.
12Oiemu ruma dekenai do oi abia lao. Unuseni ia ese iena huina do ia kakasia ore, bona iena ima koukouna do ia utua.
13Umui abia mauri neganai ia karaia dabua do ia kokia, dabua idauna do ia atoa. Bona ia ese oiemu ruma dekenai do ia noho, iena tamana bona sinana totona do ia taitai, ela bona hua ta do ia ore. Unai murinai oi ese ia dekenai do oi lao diba, bona do oi adavaia, ia be oiemu adavana do ia lao.
14To gabeai, bema oi ura henia lasi neganai, do oi ruhaia, iena ura gabuna dekenai do ia lao. Bona hesiai mai guia danu hahine bamona, moni abia totona, do oi hoia lao lasi, badina be oiemu ura dainai oi sihari henia.
15“Sedira tau ta ena adavana be rua, bona sedira unai tau ese hahine ta ia ura henia, to ta ia ura henia lasi. Sedira unai hahine ruaosi ese natuna tau idia havaraia. To vara guna natuna be tau ia ura henia lasi hahine ese ia havaraia.
16Vadaeni unai tau ese iena kohu be iena natuna edia huanai ia haria neganai, ia ese ia ura henia hahine ena natuna dekenai vara guna ena ahuna do ia henia lasi.
17“To vara guna natuna korikori, ia ura henia lasi hahine dekena amo ia havaraia natuna, dekenai be iena kohu ibounai dekena amo ahuna rua do ia henia. Unai vara guna natuna be iena tamana ena goada toana ginigunana, bona ia ese vara guna ena ahuna bada do ia abia.
18“Sedira tau ta ena natuna be dagedage, bona ia ese iena tamana bona sinana edia hereva ia negea. Idia matakani henia, to idia dekenai ia kamonai henia lasi.

19Unai neganai iena tamana bona sinana ese edia natuna be iena hanua ena tau badadia dekenai do idia hakaua lao, hanua ena magu iduara dekenai.
20“Idia ese tau badadia do idia hamaoroa, do idia gwau, ‘Aiemai natuna be inai, ia be ia dagedage noho, aiemai sisiba ia negea noho, bona aiemai hereva ia kamonai lasi momokani. Ia ese moni ia negea kava noho, bona muramura ia inua momo noho.’
21Unai neganai unai hanua taudia ibounai ese unai tauna nadi dekenai do idia hodoa mase. Unai kara umui karaia neganai, unai bamona dika do umui haorea momokani. Israela taudia ibounai ese unai sivarai do idia kamonai, bona do idia gari.
22“Sedira tau ta ese kara dika ta ia karaia, bona unai kara ena davana be mase. Vadaeni au dekenai do idia taua dae ela bona ia mase.
23To ia be unuseni do ia noho lasi ela bona dabai. Unai mase tauna be idia taua dae dinana dekenai do idia guria. Badina be tau ta be au dekenai idia taua dae neganai, Dirava ese unai tau ia hadikaia noho. Lohiabada, emui Dirava ese umui dekenai do ia henia tano, be do umui hamiroa lasi.