Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó wà bↄ̀ gɛwa bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwápiu, mɛ́ wa aà dɛ̀na dↄ̃o,
2á gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń á yã́kpalɛkɛnaↄ gɛ́ wɛ̃́lɛ pↄ́ kú weↄ gwagwa, lá a zã̀ dɛ ń gɛpio.
3Wɛ̃́lɛ pↄ́ aa è a kãi ń gɛpio, wɛ̃́lɛpi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ zununu pↄ́ wi zuudaɛ̀ à zĩkɛ̀ yãao sɛ
4gɛò swa pↄ́ a í lí bao mɛ́ wi gupi kàsakɛ̃ wà pↄtↄ̃̀ we yãao saɛ. Wekĩi aa zupi waa fĩu aa dɛ.
5Sa'ona Levii buiↄ i sↄ̃ kãi sa, asa Dii á Lua ń sɛ́ a gbàgbanaↄ ũɛ, aa samaa'oɛ́ ń a tↄ́oɛ. Tó yãkele fɛ̀lɛ ge tó wà gbɛ̃e kɛ̀'ĩa, aamɛ aaliↄ yã́ bee kɛkɛa zɛ́ vĩ.
6Wɛ̃́lɛ pↄ́ kãi ń gɛo gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ ń ↄ pípi zu pↄ́ wà a waa fĩ̀ swa saɛpi musu,
7aai mɛ: Wámɛ wa gbɛ̃́pi dɛ̀o, wi wɛsiɛo.
8Dii, sùuukɛ ń n gbɛ̃́ Isaili pↄ́ n ń bóↄ. Ńsu to tàaesaide dɛa yã́ wí n gbɛ̃́ Isailiↄ musuo. Màa aa láka gbɛ̃́pi dɛaa,
9í bↄ tàaesaide dɛa yã́u, asa a yã́ pↄ́ maa Diiɛ kɛ̀.
10Tó a gɛ á wɛ̀lɛↄwa zĩu, mɛ́ Dii á Lua ń náɛ́ á ↄzĩ, a ń kũkũ zĩ̀zↄↄ ũ,
11tó á gbɛ̃e nↄ è ń guu, aà kákaa kɛ̀ɛ̀ maa, mɛ́ a yeaàzi, ali aà sɛ nↄ ũ,
12i aà dilɛ a bɛ, nↄɛpi i a mi bo, i a ↄkↄↄ zↄ̃zↄ̃,
13i a zↄkɛzwãa polo kↄ́lɛ. Nↄɛpi iↄ ku gↄ̃pi bɛ, i a de ń a dao gaa ↄ́ↄlↄ mↄ do. A gbɛa gↄ̃pi i ↄnawà à aà sɛ nↄ ũ sa.
14Tó nↄɛpi i kaaàguo, aà aà gbaɛ i gↄ̃ azĩaɛ. Asu à aà yíao. Asu à aà dilɛ zↄ ũo, asa à aà dↄ̃ nↄɛ ũ kↄ̀.
15Tó gↄ̃ɛe nↄ vĩ pla, mɛ́ a ye adozi dɛ adoa, tó aa nɛgↄ̃ɛↄ ìaànↄ ḿpla ḿpii, tó nↄ pↄ́ a yeio mɛ́ nɛ'ìaànↄ káau,
16gↄ̃pi su yoakɛ di nↄ pↄ́ a yei nɛ́ɛ nↄ pↄ́ a yeio yoa gbɛu túbi kpaalɛa yã́io.
17Sema aà yoakɛ dↄ̃ a nↄ pↄ́ a yeio nɛ́ɛ, i aà baa kpawà lɛɛ pla a pↄ́ↄ kpaalɛa guu, asa nɛ́pi mɛ́ aà gↄ̃sakɛnɛ sɛ̃́ia ũ, ↄ̃mɛ yoakɛzɛ vĩ.
18Tó gↄ̃ɛe nɛgↄ̃ɛ swã́gbãa sòlede vĩ, mɛ́ ìli a de ń a dao yãmao, baa kɛ́ aaì aà swã́gagaɛ,

19aà de ń aà dao aai aà kũ wà gɛaànↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kĩ́i wɛ̃́lɛ bↄlɛu,
20aai onɛ́: Wá nɛ́ɛ beeá swã́gbãadeɛ, mɛ́ a sòle vĩ. Ìli swã́sɛ wá yã́io. Lɛ́'udeɛ mɛ́ wɛ̃min saɛ.
21Wɛ̃́lɛ gↄ̃ɛↄ i aà pápa ń gbɛo ḿpii wà aà dɛ, kɛ́ vãi e láa á guu yã́i. Isailiↄ i yã́pi ma ḿpii, vĩa i ń kṹ.
22Tó gbɛ̃e duunakɛ̀, à kà wà aà dɛ, mɛ́ a aà dɛ̀, a aà gɛ lòo líwa,
23ásu to gusi à aà gɛ le líwao. À aà vĩ zĩbeezĩ, asa gbɛ̃́ pↄ́ wa lòo líwa á gbɛ̃́ pↄ́ Lua láaikɛ̀wàɛ. Ásu to bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá gbãlɛ màao.