Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Hɑpɑkuku

Hɑpɑkuku 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wiinɑʋ mpi Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Hɑpɑkuku wiinɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔlɛ sɩ:
2Hɑɩ Ɩsɔ, Tɑcɑɑ, pɑ yɔɣɔtɑ nyɑ́ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ tɔm nɑ mɑ́ nɩɩ. Ɩlɛnɑ mɑ́ nyɑŋnɑ-ŋ. Lɑ tɑ́ wɑɑtʋ tɑɑ kɛ́ tǝmɑ ɑnɩ ɑ tɑkɑnɑɑ nɑ yǝlɑɑ nɑ́. Pɑɑ pɩɩ wɛɛ sɩ, ń mʋ pɑ́ɑ́nɑ́, hʋlɩ-tʋɣʋ suulu.
3Ɩsɔ lɩɩnɑ Temɑŋ, Ɩsɔ Nɑŋŋtʋ lɩɩnɑ Pɑlɑŋ pʋɣʋ tɔɔ. Ɩ teu nɑɑkɩ ɩsɔtɔnʋɣʋ tɔɔ kɛ́, nɑ ɑtɛ nyǝm sɑŋɩ-ɩ.
4Ɩ kɔŋ nɑ ɩ́ mʋɣɩ kɔkɔ nɑ ɩ niŋ tɑɑ timpi ɩ tomɑ lɩɩkǝnɑ tɔ pǝ ŋmɛlǝsǝɣɩ.
5Kʋtɔŋ wɛ ɩ nɔɣɔ tɔɔ kɛ́ nɑ ɩ wɑɑlɩ.
6Ye ɩ sǝŋɑɑ, tɛtʋ seliɣi kɛ́. Ye ɩ nyǝnǝɣɩ, kolontunɑɑ huɣutiɣi pɑ lotu kɛ nɑ sɔɣɔntʋ. Tɑm tɔɔ pɔ́ɔ́ŋ nɑ́ seliɣi. Lɔŋtɑɑ pulɑsɩ nsi sɩ tɔɔ ɩ tɔŋɑɣɑ tɔ sɩ yɔkǝɣɩ.
7Mɑ nɑwɑ Kusɑŋ nyǝ́mɑ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ sɔɣɔntʋ.
8Tɑcɑɑ, pusi tɔm kpɑnɑ-ŋ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ? Yɑɑ teŋku yelinɑ nɑ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ huu? N cɑɣɑ ɩsɔŋmʋntʋ kɛ́ ɩsɩɩ yoou kɛɛkɛ, nɑ ɩ kpɑɣɑnǝŋ pukinɑ-ŋ ɑkɑɩtʋ tɑɑ.
9N kpɑɑsɑ nyɑ́ tɔɔʋ. Nyɑ́ nyǝmɑ wɛ ɩsɩɩ mpusi tǝŋsʋɣʋ. Tɛtʋ hɑɑ nɔɣɔ nɑ pusi lɩɩ.
10Ye pɔ́ɔ́ŋ ɩ́ nɑ-ŋ ɩ seliɣi kɛ́, nɑ tɛʋ hɩɩkɩ tɛtʋ tɔɔ. Teŋku sɔsɔ sʋʋ wulɑ, nɑ ɩ lʋm sǝŋǝɣɩ ɩsɩɩ koloosi.
11Nyɑ́ nyǝmɑ kʋtɔtɔnɑ nyɑɑlǝm, nɑ nyɑ́ ŋmɑntɑɑɣɑ ŋmɛlǝsʋɣʋ, sǝŋsǝɣɩ ilim nɑ ɩsɔtʋ pɑ tɔntɛ kɛ́.
12Ye pɑ́ɑ́nɑ́ ɩ kpɑ-ŋ, n cɔɔkɩ tɛtʋ kɛ́ nɑ ń nɑŋtɩ piitimnɑɑ.
13N puki nyɑ́ yǝlɑɑ nɑ pɑ wulɑʋ wei n kpɑwɑ tɔ pɑ wɑɑsʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ń kʋ ɑsɑɣɑɑ nyʋɣʋ tʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ.
14Kolontunɑɑ nyǝmɑ́ kɛ n tʋlǝɣǝnɑ pɑ nyɔɔŋ. Pɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ kɑcuculɑɣɑ. Pɑ huliɣi sɩ pɑ́ yɑsɩ-tʋ. Pɑ kiisiɣi lɑŋhʋlʋmlɛ kɑkiisɑsɩ. Pɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ pɑ́ kʋ-tʋ.
15N cɔɔkǝnɑ nyɑ́ kpɑɣɑnǝŋ kɛ teŋku lʋm koloosi sɔsɔɔnsɩ tɑɑ kɛ́.
16Mɑ nɩɩ kɔkɔtɛ ńtɛ́ tǝ tǝnɑ nɑ mɑ lɑŋlɛ pǝsɩ. Sɔɣɔntʋ kpɑ-m nɑ mɑ ntompee seliɣi. Mɑ tɔnʋɣʋ kɑwɑ, mɑ tʋnɑ hoowɑ nɑ mɑ́ wɩɩ sǝŋʋɣʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ su nɑ mɑ́ tɑŋɑ tɑ tɔɔ kʋllɑɑ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔm kʋyɑkʋ.
17Fikinɑɑ nɑ lɛsɛŋnɑɑ nɑ Olifinɑɑ pǝ tɩɩŋ nɑ́ kisɑ lʋlʋɣʋ. Tɑwɑ kʋhɑlǝm nɑɑ lɑkɩ. Heeŋ nɑ nɑɑŋ pǝ tɛmɑ.
18Amɑ Tɑcɑɑ hɑɑnɑ mɑɣɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Mɑ nɩɩ leleŋ kɛ Ɩsɔ wɑɑsʋlʋ tɔɔ.

19Tɑcɑɑ Ɩsɔ kɛlɛ mɑ toŋ. Ɩnɩ ɩ hɑnɑ-m tɔntɛ nyǝm ɩsɩɩ nɑm, nɑ mɑ́ tɔŋ pulɑsɩ tɑɑ.