Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Hɑpɑkuku

Hɑpɑkuku 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɑsɑɑ sɩ: Mɑɑ cɑɣɑ mɑ tǝtɑŋlɛ nɑ mɑ́ feŋiɣi. Ɩlɛnɑ mɑ́ nɩɩ nti Ɩsɔ kɑ́ cɔ-m mɑ kʋsǝlǝmʋtʋ tɔɔ tɔ.
2Ntɛnɑ Tɑcɑɑ cɔ-m sɩ: Nmɑɑ nti mɑ kulɑɑ nɑ mɑ hʋlɩ-ŋ tɔ. Tʋ-tǝɣɩ kpɑɑtɑnɑɑ tɔɔ kɛ́ teu, nɑ pɑɑ wei ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ kɑlɑ-tɩ.
3Tɔm ntɩ tǝ wɑɑtʋ tɑ tɑtɑ kɛ́ sɩ tǝ lɑ. Amɑ pɑ sɩɩ tǝ wɑɑtʋ kɛ́. Ɩlɛ tɑŋ-tɩ nɑ nɑɑni. Tɩɩ leeli kɛ́ tǝ kɑɑ sɑɑlɩ.
4Nmɑɑ sɩ ɩsɑɣɑʋ sɑɑlǝɣɩ yem kɛ́. Amɑ tɑmpɑnɑ tǝŋlʋ nɑ́ wɛnɑ weesuɣu kɛ ɩ tɑɑ tɛm tɔɔ.
5Wɛnɑʋ kɛ́ ɑsolɑ kɛ́. Mpi tɔ, kɑlɑmpɑɑnɩ yǝlɑɑ ɩɩ hɛɛsǝɣɩ. Pɑ wɛ hiliŋ kɛ́ ɩsɩɩ ɑtɛtǝlɛ. Pǝyele pɑɑ hɑkɩ, ɩsɩɩ sǝm. Pɑ lɛɛkǝɣɩ piitimnɑɑ nɑ pɑ́ puki, nɑ pɑ́ ŋmɑkǝlǝɣɩ-wɛ.
6Piitimnɑɑ mpɑ pɑɑ kǝlɑɑ tɔ pɛlɛ pɑɑ kʋlɩ pɑ ŋmɑkǝllɑɑ tɔɔ. Pɑɑ tʋʋ-wɛ sɩ mpusi wɛ pɑ tɔɔ kɛ́. Ɩsɩɩ pɑ lɛɛkʋɣʋ lɛlɑɑ nyǝm nɑ pɑ́ kɑɑkɩ nɑ pɑ́ pɔɔsǝɣɩ-wɛɣɛ kǝmlɛ tɔ, pǝlee kɛ́ pɑɑ yele mpʋ ɩnɩ pǝ lɑpʋ?
7Mǝ kǝmɑ nyǝ́mɑ kɑ́ mǝlɩ mǝ tɔɔ nɑ pɑ́ lɛɛtɩ-mɛ.
8Ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ́ lɛɛkɑ lɛlɑɑ tɔɣɔ, pɑɣɑlɛ kɑ lɛɛkɩ-mɛ mpi pǝ tɔɔ tɔ, ɩ́ lɑpɑ tɛtʋnɑɑ nɑ ɑcɑlɛɛ kɛ mʋsʋŋ nɑ ɩ́ kʋ-wɛ.
9Mpusi wɛ mǝ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ ɩ́ pɛɛkǝɣɩ kɑsǝyɑɣɑ ɑsilimɑ nyǝŋkɑ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ nyǝnǝɣɩ-mɛɣɛ sɔsɑɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ nɑ ɩ́ hʋʋkɩ sɩ mǝ toŋ kɑ́ lǝsɩ-mɛɣɛ wɑkǝlʋɣʋ tɑɑ.
10Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ lǝsǝnɑ fɛɛlɛ nɑ ɩ́ tʋ mǝ tɩ. Ɩ́ kʋ yǝlɑɑ tuutuumɑ, nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ mǝ tɩ.
11Pɑɑ koloosi tɑɑ pɛɛ, ɩsɩɩ ɑ mɑpɑ kɑpusi nɑ ɑ́ pɔɔsɩ-mɛ nɑ lɔtɑsɩ nɑ́ɑ́ tisi.
12Mpusi wɛ mǝ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ, yʋlʋkʋlɛ nɑ ŋmɑkǝlʋɣʋ kɛ ɩ́ sɩɩkǝnɑ ɑcɑlɛɛ.
13Pǝ tɔɔ kɛ́ piitimnɑɑ tǝmlɛ nyɑɣɑ kɔkɔ. Pɑ wɑhɑlɑ sɑɑlɑ yem. Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ Atɛ nɑ ɩsɔtɑɑ tʋ Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ́.
14Yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ́ tɛ nɑ pɑ́ nyɩ Tɑcɑɑ teeli tʋ kɛ́. Pɑɑ nyǝmɩ-ɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ teŋku lʋm wɑɑsʋɣʋ kɑnyǝŋɑ tɔɔ tɔ.
15Mpusi wɛ mǝ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ, ɩ́ tʋɣɩ mǝ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ kɛ sʋlʋm kɛ sɔsɔm. Pǝ kʋɣɩ-wɛ nɑ pɑ kʋtɔɣɔlǝm cɛ, nɑ pǝ yele-wɛɣɛ kpɛlɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ nyǝnǝɣɩ.
16Fɛɛlɛ kɛ ɩ́ nɑŋǝɣɩ nɑ ɩ́ tɑɑkɩ mǝ tokuŋ. Pǝ tɑɣɑ teeli, mɩɩ nyɔɔ-wɩ nɑ ɩ́ sǝŋ kpɛlɑ. Tɑcɑɑ kɑ́ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ ɩ́ tʋ-mɛɣɛ wɑhɑlɑ nɑ toŋ. Ɩ́ kɑ́ pǝsɩ tɛtɛlɑtɑɑ.
17Ɩsɩɩ pɑ sɛtʋɣʋ Lipɑŋ hɔtʋɣʋ kɛ mʋsʋŋ tɔ, pɩɩ mǝlɩ mǝ nyɔɔŋ tɑɑ. Mpi tɔ, ɩ́ kpiisɑ tɑɑlɛ wontu. Ɩ́ kʋ yǝlɑɑ. Ɩ́ lɑpǝnɑ toŋ kɛ tɛtʋ tɑɑ ɑcɑlɛɛ yǝlɑɑ. Pɩɩ nyɑɑsɩ mǝ pʋntʋ.
18Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ luki tɩɩŋ kɛ nyǝɣǝtʋ? Ɩ́ sɑɑkǝɣɩ-ɩ tɑɑsɩ, nɑ ɩ́ puɣusiɣinɑ mǝ tɩ. Ɩ́ tʋɣɩ mǝ niŋ kʋlɑpǝm kɛ nɑɑni, ɑnɩ pǝlɛ pɩɩ yɔɣɔtǝɣɩ?

19Mpusi wɛ mǝ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ ɩ́ yɑɑkɩ tɑɑkukulɑɣɑ sɩ kɑ́ fe, nɑ ɩ́ tɔŋ pǝlɛ sɩ tǝ́ kʋlɩ. Pǝ́cɔ́ pǝ tɑɑ pʋlʋpʋ kɑɑ pǝsɩ nɑ pǝ́ heeli-mɛɣɛ nɑtǝlɩ. Pɑɑ nɑ ɩ́ wɑɑsɑ tɩɩŋ ɩnɩ ɩ tɔɔ kɛ́ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ tɔ. Ɩ fɛɩnɑ weesuɣu nɑkʋlɩ.
20Amɑ Tɑcɑɑ nɑ́ wɛ ɩ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́. Antulinyɑ yǝlɑɑ mɛ ɩ́ su.