Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Hɑpɑkuku

Hɑpɑkuku 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɔmnɑɑ mpɑ Tɑcɑɑ kulɑɑ nɑ ɩ́ hʋlɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Hɑpɑkuku tɔ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Hɑpɑkuku wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ: Hɑtoo, mɑ yɑɑ-ŋ sɩ ń wɑɑsɩ-tʋ sɩ pɑ lɑkɩ-tʋɣʋ mʋsʋŋ tɔ, pǝlee kɛ́ n kɑ́ cɔ-m?
3Ɩsǝnɑɣɑ n kɑ́ tisi nɑ mɑ́ nyǝnǝɣɩ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋnɑɑ? Nɑ nyɑɑ nyǝnǝɣɩ mpi pǝ tɑ siɣisi tɔ? Mpi tɔ, ŋmɑkǝlʋɣʋ nɑ mʋsʋŋ, nɑ yooŋ nɑ hʋʋlɛ tike kɛ yǝlɑɑ lɑkɩ.
4Nɔɣɔlʋ ɩɩ tɑsǝɣɩ kiiŋ kɛ tǝŋʋɣʋ. Pǝ́cɔ́ pɑɑ hʋlǝɣɩ tɑmpɑnɑ kɛ ɑ lonte tɑɑ. Asɑɣɑɑ ntɛ́ tɑmpɑnɑ nyǝ́mɑ, nɑ hʋʋlɛ wɑkǝlǝɣɩ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ cɔwɑ sɩ: Ɩ́ nyǝnɩ piitimnɑɑ nɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-mɛ. Mpi tɔ, tǝmlɛ nɑtǝlɩ tɩɩ lɑ nɑ ɩ́ nɑnɑ mǝ ɩsɛ. Hɑlɩ ye pɑɑ heelɑ-mɛɣɛ pǝ tɔm, mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑɑ tisi.
6Mɑɑ kɔnɑ Pɑpiloni kpɑŋtʋnɑɑ mpɛ. Pɑ fɛɩ nɔɣɔlʋ pǝtɔɔtǝlɛ. Pɑ cɔɔkɩ ɑntulinyɑ tǝnɑɣɑ nɑ pɑ́ lɛɛkǝɣɩ lɛlɑɑ tɛtʋ.
7Pɑ tɔm wɛ sɔɣɔntʋ kɛ́. Kɑlɑmpɑɑnɩ kɛ́ pɑ tʋɣʋnɑ mpi pɑ cɑɑkɩ lɑpʋ tɔ.
8Pɑ kpɑɣɑnǝŋ lɔŋlɔŋ lɑpʋ tɛɛ kpooŋ. Pɑ kǝlɑ toŋ kɛ sʋnsʋmʋɣʋ ŋku nyɔɣɔsɩ pɩɩwɑ tɔ. Ye pɑ lɩɩnɑ pooluŋ pɑ kpɑɣɑnǝŋ ŋmɑɑkɩ kɛ́. Ɩ́ kʋlǝɣɩ hʋntʋ kɛ́ ɩsɩɩ hɛkǝlɛ tiliɣi kɑmpɑɣɑ wɑɑlɩ.
9Wontu kuuu kɛ pɑ kɔŋ pɑɑ nyǝɣǝsǝɣɩ. Pɑ kuuki sɑlǝkɑtʋnɑɑ kɛ tuutuumɑ ɩsɩɩ kɑnyǝŋɑ pee.
10Pɑ footiɣi ɑwulɑɑ nɑ pɑ́ woŋiɣi tɛtʋ tɔkǝlɑɑ. Koloosi ɑcɑlɛɛ ɩɩ kɑɣɑtǝɣɩ-wɛ. Pɑ loŋ hɑpɛɛ kɛ koloosi ɑcɑlɛɛ kilɑ kɛ́, nɑ pɑ́ lɛɛkǝɣɩ-yɛ.
11Pɑ hɔkɑ tɑm kɛ́ ɩsɩɩ kɑcuculɑɣɑ. Akpɑlɑ kɛ pɑ tɛɛlǝɣɩ.
12Hɑtoo kɑncɑɑlɑɣɑ tɑɑ, Tɑcɑɑ nyɑ́ kɛnɑ mɑ Nɑŋŋtʋ. Ɩlɛ tǝ kɑɑ sɩ. Hɑɩ, nyɑɣɑlɛ mɑ kentulu. Nyɑ́ kɔnnɑ tɑ́ kolontunɑɑ pɑnɛ sɩ, n hɔŋnɑ tɑ́ ŋkpɑŋʋɣʋ.
13Amɑ nyɑ́ ɩsɛ ɩɩ nyǝnǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ yɑɑ mʋsʋŋ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ n sumnɑ ɑsɑɣɑɑ mpɑ pɑ wɑkǝlǝɣɩ kʋpɑmɑ tɔ? Pǝyele pɛlɛ pɑ lɑpǝnɑ sɑnɑ.
14Pepe tɔɔ kɛ́ n nyǝnǝɣɩ yǝlɑɑ ɩsɩɩ tiinɑ. Yɑɑ ɩsɩɩ filifilinɑɑ mpɑ pɑ fɛɩnɑ pɑɑsǝnlʋ tɔ?
15Pɑpiloni nyǝ́mɑ kpɑ yǝlɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ kulɑɣɑ. Yɑɑ ɩsɩɩ puluɣu puukuɣu tinte tɔ. Pɑ lɑŋɑ hʋlʋmɑɑ kɛ́ pǝ tɩɩ fɛɩ.
16Pɑ lɑɑwɑ pɑ puluŋ nɑ pɑ́ wɔ pǝ tulɑɑlʋnɑɑ. Mpi tɔ, ɩnǝɣɩ pɑ wɑɑkǝnɑ, nɑ pɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ kʋpɑŋkɑ.
17Pɑ kɑɑ hɛɛsɩ piitimnɑɑ lɛmpɑ kʋɣʋ nɑ pɑ lɑɣɑlɛɛ kɛ mpʋ?