Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Habakkuk

Habakkuk 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Deenei talodalo soukohp Habakkuk:
2Meenei Dimaadua, au gu longono eau au mee ala ne hai, gei au gu hagalabagau Goe huoloo. Gei Goe heia labelaa i lodo di madau madagoaa nia mogobuna haga goboina ala ne hai Kooe i mua. Goe gi manawa dumaalia i lodo do madagoaa ma ga hagawelewele.
3God le e hanimoi labelaa i Edom. Di God dabu le e hanimoi i nia gonduu o Paran. Ono madamada gu haga honu lodo di ahiaalangi, gei ogo dono hagaamu gu haga honu henuailala.
4Mee e hanimoi dalia di maalama o di ila. Di maahina le e dabadaba mai i ono lima, di gowaa dela e dugu hagammuni ai ono mogobuna.
5Mee e hagau dana dau magi i ono mua, gaa hai gi di made bolo gi hanimoi i ono muli.
6Dono madagoaa ma gaa duu, gei henuailala ga ngalungalua. Mee gaa mmada ang gi digaula, gei ogo henuailala ga bolebole. Nia gonduu llauehe ala ono hagaodi ai, la gu mooho. Nia gonduu lligi ala mai i mua gu aabulu gi lala, go nia gonduu lligi ala nogo heehee iei Mee nonua i mua loo.
7Au gu gidee di mmaadagu o digau Cushan, mo di uli nia gai o digau Midian.
8Meenei Dimaadua, ma go nia monowai llauehe ala ne hai Goe gi hagawelewele? Ma go di moana dela ne hai Goe gi hagawelewele huoloo? Goe ne hanimoi i hongo nia gololangi. Di gabua o di madangi dela go do waga hai dauwa i do madagoaa ne gaamai di aali gi au daangada.
9Goe gu togomaalia e hai hegau dau maalei, gu togomaalia e puu au amu maalei. Au ila gu haahi lua henuailala.
10Di madagoaa nia gonduu ne gidee ginaadou Goe, gei digaula gu polepole. Nia wai gu malingi ia i di langi. Nia wai ala i baahi i lala henuailala gu ngoloolo, gei ogo nia beau gu llauehe mai.
11Di daba o au maalei ala e llele mo di maahina o dau daalo dingidingia, la ne hai di laa mo di malama gii noho de ngalungalua.
12Goe gu hagawelewele guu hana laa lodo henuailala, i lodo do hagawelewele huoloo, gei Goe gu dagadagahi nia henua.
13Goe ne hana belee haga dagaloaha au daangada, e haga dagaloaha dau king dela ne hilihili. Goe gu haga magedaa di tagi digau huaidu, gu hagahuaidu ono ehoo.
14Au amu maalei gu daalo di tagi o di buini dauwa digaula i di nadau madagoaa nogo lloomoi be di madangi damana e waluwalu gimaadou gi lellele dagidahi. Digaula gu hagapuu gadoo be digau ala e hagaduadua hagammuni digau hagaloale.
15Au hoodo guu llele i hongo di tai, gei di tai la gu bagibagia.
16Au ne longono nia mee aanei, gei au gu uli ogu gai, ogu malau ngudu gu bolebole i dogu madagu.
17Ma e aha maa nia laagau ‘fig’ la ono huwa ai, gei di maa nia ‘grape’ e tomo i nia hadagee waini ai, gei nia laagau olib ga hagalee huwa, nia gowaa gu ono huwa ai, gei di maa hogi nia siibi huogodoo guu mmade, gei nia gowaa haangai kau gu ono kau ai,
18malaa, au e tenetene hua ge e manawa lamalia, idimaa, Dimaadua go God dela go dogu Dangada Hagamouli.

19Tagi go Yihowah dela e hagamaaloo au. Mee dela e hai au gii lele maaloo gadoo be di ee, gaa hai au gi hagalee madagu i dahi mee mo di benebene dogu mouli i hongo nia gonduu.