Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Xabakuki

Xabakuki 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nabi Xabakuki Ala maxandina, muxune naxan bama mawuga bɛtin na.
2Alatala, n bata i xinla mɛ. Alatala, n bata kabɛ i kɛwali gbeene ma. I mɔn xa ne rakamali to! I mɔn xa i kɛwanle yita waxatini ito muxune ra. I ya kininkininna xa rabira i ma i ya xɔlɔni.
3Ala kelima Teman nin. Sariɲantɔɔn sa kelima Paran geyaan nin. Bɛti xuini te. A binyen kore xɔnna birin ma, a tantunna bɔxɔ xɔnna rafexi.
4A nɔrɔn gbo alo sogena. Tɛɛ dɛgɛn kelima a yiini a sɛnbɛn luxunxi dɛnaxan yi.
5Fitina furen minima a yɛɛ ra, furene biraxi a fɔxɔ ra.
6A na ti, a bɔxɔni maxa. A na a yɛɛn ti siyane ra, e xuruxurun. Habadan geyane xuyama ayi, geya singene kalama, a dangu funfune luma nɛn habadan.
7N Kusan kaane bubune kalaxine toma, n Midiyan kaane dɔxɔdene yigitɛgɛxin to.
8Alatala i yi xɔlɔxi baane nan ma ba? I bɔɲɛ te nɛn xudene xili ma ba? I xɔlɔxi fɔxɔ igen nan ma, i te i ya soone fari waxatin naxan yi, i to te i ya yɛngɛ so wontorone kui nɔ sɔtɔni?
9I ya xanla bata ramini, i kɔlɔ xuine luxi nɛn alo xalimakunle. Bɛti xuini te. I bɔxɔni bɔma, baa igene yi mini.
10Geyane to i to, e xuruxurun, tule gbeen yi fa, tilinna yi xuxu, a yi a mɔrɔnne yite.
11I xalimakunla naxanye wolima sogen nun kiken bata ti e funfuni ne dɛgɛn bun, koren yi a ɲinna masɔxɔn i ya tanban bun.
12I fitinaxin nan bɔxɔni siga, i siyane halagi xɔlɔni.
13I minima i ya yamaan nan xunbadeyi, alogo i xa i ya muxu yɛbaxin nakisi. I muxu ɲaxine bɔnsɔnna mangan faxa, i yi a bundɔxɔne birin naxɔri.
14I e kuntigine xunne sɔxɔnma e yɛtɛna xalimakunle nan na naxanye gixin yi fama nxu raxuyadeni ayi e gbelegbelema sɛwani, alo e nɛma yiigelitɔne faxama wundoni.
15I ya soone bata fɔxɔ igeni bodon, igene yi walanɲɛ ayi.
16N to na birin mɛ, n bɔɲɛn yi mini, n dɛ xara gaxuni. N xɔnne yi n xɔlɔ, n sanne yi lu xuruxurunɲɛ. Anu, n gbalo lɔxɔni ito mamɛma limaniyaan nin bayo a fama nxu ɲaxankata siyaan nan xili ma.
17Hali xɔdɛ binle mi fa fugama, manpa binle mi fa bogima, oliwi bogine yi kala, hali donse yo mi fa kelima xɛɛne ma, hali yɛxɛɛne mi fa kulani, ɲingene fan yi ɲan ɛ sansanne yi,
18koni n tan sɛwama nɛn Alatala yi, n tan ɲaxanma nɛn Alaa fe ra, n nakisimana.

19Marigina Alatala nan n sɛnbɛn na. A bata n sanne lu alo xɛnla sanne a yi geyane xuntagine findi n ma siga tiden na. Na sɛbɛxi bɛti baane kuntigin nan xa. A xa ba maxase luti kanne ra.