Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - Kabakuk

Kabakuk 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A niaring kai ra propet Kabakuk; a tiun Sigionot.
2Luluai, iau tar valongore ra varvai ure u, ma iau burut; Luluai, una pait vakalamane mule kaum papalum ta go ra kilakilala, Ta go ra kilakilala una vaarike; Ba u kankan una nuk pa ra varmari.
3God i vana maro Teman. Ma ra Lia Kakit marama ra luana Paran. Sela. Kana minamar i ki rit ta ra maup, Ma ra rakarakan a gunagunan i kor ma ra pite varpa pirana.
4Ma ra kapana i da ra matana keake; Kana umana vamong dia arikai ta ra paparaina; Ma ra dekdekina i ki po tana.
5A ngala na minait i lua tana, Ma ra meme i palapala ia ta ra kauna.
6I tur, ma i vaguria ra gunan, I gire ra umana vuna tarai, ma i vakaian diat; Ma ra umana luana ba dia ki pa ania, dia tapelegi, Ma ra umana buabuana amana tana dia va timtibum; Kana vinavana i da lua iat.
7Iau gire ra umana pal na mal Kusan, ma i tup diat; Ra umana mal na rurua kutu ta ra gunan Midian dia malmaliara.
8Dave, ra Luluai i kankanuane ra umana tava alir? Dave, u ga kulot ure ra umana tava alir, Ba kan u ga kankan ure ra ta, Tago u ga vutvut ma kaum umana os, Ma u ga ki ta kaum kiki na vinavana upi ra valavalaun?
9U tar ele pa kaum panak; Ma kaum lavur vavalima tadav ra umana vuna tarai dia dovot. Sela. U ga tibe varbaiane ra gunagunan ma ra umana tava alir.
10A umana luana dia gire u ma dia burut; A lovon ta i vana pakit; A marumian i kukukula, Ma i tulue ra limana urama.
11A keake ma ra gai dir ki ta ra kuba i dir; Ure ra kapa i vuna ta kaum umana pu ba dia vanavana, Ure kaum rumu i bagabagele ma i pupua.
12U kotokotop ra gunagunan, ma u kankan, U rua taun ra umana vuna tarai, tago u kulot.
13U vana rikai upi una valaun kaum tarai, Upi una valaun nina u ga ku ia; U kita kutu vue ra ulu i ra kuba i ra tena varpiam, Damana di gire ra uruna tuk tar ta ra pagapaga. Sela.
14U ga or ra ulu i kana umana tena vinarubu ma kana rumu iat; Dia ga vut da ra ragia upi diat a vue imimire iau; Dia gugu pi diat a konom ive vue ra biaui.
15U rua taun ra ta ma kaum umana os, Ma taun ra bobol ta ra ngala na lubu.
16Iau valongore, ma ra balagu i dadadar, A ura bul na ngiegu dir vuvurau ta ra nilaim; A urugu i tar maroto, ma iau dadadar ta ra pakana iau tur tana; Ba ina ngo ta ra bung na varmonong, Ra bung i tadav ra tarai dia koakor pire dat.
17Tago ba ra davai na lovo pa na pupu, Ma ra umana davai na vain pa diat a vuai. Ma ra vuai na oliva pa na vana rikai, Ma pa ta magit na tavua ta ra umauma, Ma ra kikil na sip na panie kan ra liplip, Ma pa ta vavaguai ta ra pal na vavaguai,
18Ina gugu ka tai ra Luluai, Ina ga tai God kaugu tena valaun.

19A Luluai God ia ra dekdekigu, I mal ra kaugu upi na da ra kau i ra me i kuabar, Ma na maravut iau upi ina vanavana ta kaugu lavur lualuana. Kai nina i lue ra kakailai; ta kaugu umana pagol.