Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Imbbaaqooma

Imbbaaqooma 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hananabaa yootiya Imbbaaqoomi mazamuredan yexxiiddi, woossido woosai hagaa:
2Abeet GODAU, neeni kase oottidobaa taani siyada yayyaas. Abeet GODAU, nu wodiyankka he oosota zaarettada ootta; eti nu wodiyankka erettona. Neeni hanqqettiyo wode ne maarotaa qoppa.
3Xoossai Temaana giyo sohuwaappe yees; he Geeshshai Paaraana Deriyaappe yees. A bonchchoi saluwaa kammiis; a galataikka sa7aa kumiis.
4A phoolettaikka awaa poo7uwaa mala; a wolqqai qosetti uttido a kushiyaappe pozhzhu giya poo7oi kiyees.
5GODAI boshaa baappe sinttau kiittees; haiquwaakka ba geeduwaa kaalettees.
6I eqqidi biittaa qaattiis. Qassi i xeellidi kawotettata kokkorssiis. Merinaasappe de7ida dereti meqerettidosona; qassi i eta bollan hemettiyo beniisappe de7ida keratikka laalettidosona.
7Taani Toophphiyaa asai tuggatishin be7aas; Midiyaama biittaa asaikka kokkorishin be7aas.
8Abeet GODAU, neeni aibissi hanqqettadii? SHaafati nena hanqqetissidonaa? Woi abbaa bolli hanqquwaa eexxa kiyadii? CHii, neeni ne paratanne ne para gaareta toggidoogee ne asaassi xoonuwaa immanaassa.
9Neeni ne wonddafiyaa giigissadasa; giigissada zubbeta dukkanau dafadasa. Biittaa phalqqada haattaa kessadasa.
10Dereti nena be7idi, yashshau kokkoridosona; haattaa kixaikka kanttiis. Qassi haattaa ciimmatikka waassoosona; waassiiddi bantta dambbalaa haa haa darissidosona.
11I dafidi yeddido zubbetu poo7uwaaninne ne tooratu phoolettan awainne aginai bantta de7iyoosan de7iyoosan eqqidosona.
12Neeni hanqqettaidda biitta ubban yuuyadasa; kawotettatakka hanqquwan yedhdhadasa.
13Neeni ne asaa ashshanaunne ne tiyettidaagaa ashshanau kiyadasa; iitatu halaqaa shocadasa; a maayuwaa qaarada a kallo xiire ashshadasa.
14A olanchchatu gadaawaa neeni a tooran a caddadasa. Eti nuna laalanau gotiyaadan yoosona; metootanchchaakka geeman mittanau dosoosona.
15Neeni ne paratun abbaa yedhdhaidda aadhdhiyo wode, daro haattai hoommuwaa goppu gees.
16Taani hagaa ubbaa siyin, ta bollai gajigajiis; ta menttershshai kokkoriis; ta meqettaikka kokkoriis; ta tohotikka qassi gunddidosona. Nuna tuggayiyaageeta GODAI qaxxayana gakkanaashin, metuwaa gallassaa taani danddayan naagana.
17Balasiyaa giyo mittai aifana xayikkokka, woiniyaa turan aifee xayikkokka, wogarai aifennan ixxikkokka, gadee kattaa mokkennan ixxikkokka, birddiyan dorssi xayikkokka, qassi aqon mehee xayikkokka,
18hegee ubbai xayikkokka, taani GODAN ufaittana; tana ashshiya Xoossan taani ufaissaa poccu gaana.

19Ubbaa Haariya GODAI tau wolqqa; ta tohuwaa gaaraa tohuwaadan minttees; taani xoqqa sohotun hemettanau tana danddayissees. (Yexxiyaageeta kaalettiyaagaa hassayissiyoobaa: ha mazamuree diixxiyoobaa diixxiiddi yexxiyo mazamure.)