Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Abaku

Abaku 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ãnabi Abaku wabikɛa.
2Dii, ma n bao mà, Dii, n yãkɛaↄ tò má n vĩa vĩ. Ɛa yã́ bee taaↄ kɛ wá gↄↄ, ní tó wà dↄ̃ wá gↄↄ. Tó wá wɛgwaa dↄngu n pↄkũmagↄↄ.
3Lua a bↄ Temani, Kuaadoade a bↄ Palana gbɛ̀sĩsĩ musu. Aà gawi a kúlɛ luabɛa, aà táasilɛa a dṹnia pa.
4Aà tɛkɛa aↄ dɛ lán ĩatɛ̃ bilɛawa, gupua a pípi aà gbã̀tɛ̃ɛ ń gbã̀tɛ̃ɛo, we aà gbãa ulɛau.
5Gagyã bɛ aà aɛ, tɛ́lɛpiↄ bɛ aà iau.
6Tó à zɛ̀, dṹnia ì zãampapa, tó à wɛtɛ̀i, buiↄ ì kɛ gã̀sĩ. Gbɛ̀sĩsĩ ziↄ kwɛ̀, sĩ̀sĩ pↄ́ kú za káauↄ gbòo. Ì yãkɛ lá a kɛ̀ káaukaauwa.
7Ma Kusã zwã̀akpɛↄ è, wàlɛ taasikɛu, ma Madiã bùsu zwã̀akpɛↄ è, gili gɛ̃̀ńgu we.
8Dii, n pↄ pà swaↄzi yã̀? N za fɛ̃̀ swa'ↄnaↄzi nɛe? Kɛ́ ń di n sↄ̃́ↄ kpɛ ń n zĩblesↄ̃goↄ, n mɛ fɛ̃̀ ísiazi yã̀?
9N n sá bↄ̀ a bↄ̀ↄu, n mɛ̀ wà mↄ́ ń kaↄ, ↄ̃ n dṹnia pàapaa ń swaↄ.
10Gbɛ̀sĩsĩↄ n e, aalɛ kↄ̃dɛ, í dàgua, àlɛ gɛ̃, ísi kↄ̃fĩ dↄ, a ikooaↄ lɛ́ fɛlɛ musu.
11Ĩatɛ̃ ń mↄvuao zɛ̀ gudoũ musumusu n ka pↄ́ lɛ́ gɛ̃ fìoo tɛkɛa yã́i ń n sↄ̃na pípia yã́o.
12Ńlɛ tavaavaa'o dṹniau ń pↄkũmao, ńlɛ buiↄ gbɛ̃ ń kyã̀wãao.
13N bↄ n mↄ n gbɛ̃́ↄ boi, n mↄ kía pↄ́ ń kpà suabai. N gbɛ̃vãi mi wì, n pↄ́ pìliwà à gↄ̃̀ láilai.
14Kɛ́ aà zĩgↄ̃ↄ sìwázi wá fãaai, aalɛ pↄnakɛ yɛ̃̀ɛɛsaide pↄ́ ulɛaↄ blea yã́ musu, ↄ̃ n ń dↄaana mi fↄ̃̀ ń azĩa sↄ̃nao.
15N ↄ̃zↄ̃̀ ísiawa ń n sↄ̃́ↄ, n í zↄ̃ↄpi yà.
16Kɛ́ ma a baomà, sↄ̃ kɛ̃̀magu, a kↄ̃fĩ ma lɛ́baa dèe, ma wá gà, málɛ lualua ma zɛgbɛu. Má mɛna màↄ gↄↄ pↄ́ wa yã́yia gbɛ̃́ pↄ́ lɛ̀lɛwáↄwa dã́.
17Baa tó kaadↄɛna i nɛsoe kɛo, mɛ́ vɛ̃ɛliↄ i nɛ'io, baa tó ku i bↄo, mɛ́ buapↄ́ↄ i kɛo, baa tó sãↄ ku kaau lↄo, mɛ́ zuↄ làa kpàsau,
18ń beeo ma pↄ aↄ na Diiwaɛ, má pↄnakɛ ń Lua ma Suabanao.

19Dii Lua mɛ́ ma gbãa ũ, ì ma wá nakṹ lán tuewa, ì to màↄ bɛ gulɛsĩↄwa.