Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Genesis

Genesis 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Joseph varevareina i riwei, “Ona nei au ḡereḡereu.” Ma taui i nei au ḡereḡerena. Ma i babani, i pa, “Tau ami tevera Joseph, mai Egypt awari o gimareu.
5Wate eḡa orami ina bolai, ma eḡa ami rava maiteni tau o gimareu aubaina ona viamparipari. Wate God au naona i paritawaneu da rava ata vilawani.
6Wei gomarana dobu e viviapoapoeni marina madeḡa ruaḡa i kwa. Wate madeḡa five ḡelauna e mamae da eḡa tana ipi bo tana tuaruta.
7God i aipari-tawaneu da taumi ma ami dam ravai maiteni ata vilawanimi, ma ami dam avena ita pupu.
8Ma eḡa taumi weka ota paritawaneu wate God, ma tauna i tereu da Pharaoh ana taunola ai bada ḡaeḡaena ma ana numa ma aiwai anatapuna au Egypt a vivibadei.
9Marina laḡilaḡina ona nae me amau awarina ma ona riwei, ‘Natum Joseph wenanare i riwa, God i tereu da Egypt anatapuna a vivibadei, ma tam laḡilaḡina ma ḡairai awariu.
10Tam au ḡeḡereu ma mae au Goshen; ma nanare natunatum ma ḡoḡoḡam ma am ḡamoḡamo ma aiwai anatapuna ḡarimei.
11Gomara madeḡana five amapo e mamae, aubaina tau lam ana verem. Mepa da wei eḡa ana kauei tam ma am dam ma am laraga ma am ḡamoḡamo anatapui ina vinuapoapoe ma ina raumolaḡau.”
25Anina ma Joseph tuatuana Egypt i opu-tawanei ma i nae me amai Jacob awarina au Canaan.
26Ma taui Jacob i riwei, “Natum Joseph lawalawaina e mamae, ma tauna marina Egypt e vivibadei.” Jacob i vinuanaina ma nai babani eḡa ita vitumaḡanei.
27Wate taui aiwai anatapuna Joseph i ririweia amai i pariverei. Ma Joseph ana anigeru i paritawanei da Jacob ita vigerui da ita naiei au Egypt. Maranai wei i ʼnanai, Jacob ana nota i nememe.
28I pa, “Tau marina a aramanei da natu lawalawaina e mamae, ma ana nae da ana inanai ma muriai da ana iraḡe.”