Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Genisis

Genisis 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Wasina bi Jousep warewaresina iwonedi bo, “Maboda kopiika ririguve.” Bi sipiika ririne na iwona bo, “Tagu waresimi Jousep, iiyabo kovigimoneni Midiyan damdi da toudi sikabigu sinagho Ijipt damdi biiyadi.
5Na genuwanuwami sinavisi bo tamimani koniwawuvivirana da mabo kovigimonegu, basuna God tounamani iviporagu avinagho da wawaya ayiyawiidi.
6Kiiravine kata na bodu bata gomara mmko kuburina kamone. Bi bodu yadi 5 kamodiye na kwabu beradi da kabipura gegha.
7Na God iviporagu avinagho da mmko berakayowiiwiiyakinama ayiyawiimi da nosinosimi viya mmko kuburine sinamake.
8Na getami koyiporagu mabo, bi gegha da God. Na itoregu da kiiwawo yana bada ghamanakina tana, yana wawaya kadi koyakoyagha da kate Ijipt kuburina tupana kana wiibadana.
9Na konagho yaininagha, tamagunaki biidi bi kowoneni bo, ‘Natum Jousep iwona da, “God iberagu da Ijipt kuburina tupana kana bada. Na kuyowogha yaininagha tagu biidi bi gekunimetewana.
10Bi Gosen kubure kunamake, da tagu ririguve - tam, natunatum, tubutubum, yam ribiribi gisigisidi da ghamaghamadi da kate sawara rapemve na tupadi.
11Da name na tagu kam anavereveremi, basuna gomara bodudi yadi 5 katare bada sinapiika. Bi meboda gekonayowogha na tam, yam rakaraka da yam ribiribi yawata tupami vitonana konarabobo.” ’”
25Wasina bi Jousep warewaresina iyiyarokodi Ijipt sikanibutaveni siveramagha Kenen kubure tamadinaki biidi.
26Raghanina sipiika na siwoneni bo, “Jousep patana yawayawiina, bi wiisuwona Ijipt kuburina tupana yibadeni.” Jeikap yadi sisiya iwaiyana na nuwanuwana irugaogaowori da gegha iyigeruvedina.
27Bi raghanina sisiya tupadi metagha Jousep iwonedi na siwoneni, bi kate ikita da Jousep weigon iviporapora da siyigeru siyaveramagha Ijiptma. Na tamadinaki Jeikap yana noghota inoveramagha.
28Na iwona bo, “Wonawaghata! Natugu Jousep patana yawayawiina. Ananagho anakita bi muriye da anarabobo.”