Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosɛfu i fↄ̃ a nↄ̀sɛ suumpà gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄnɛ lↄo, ↄ̃ à pũ̀na à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ kú laↄ, à bↄlɛ píi! Kɛ́ gbɛ̃e ku we lↄo, ↄ̃ à azĩa ↄ̀lↄ a vĩ̀ipiↄnɛ sa.
2Àlɛ ↄ́ↄlↄ gbã́ugbãu e Egipiↄ mà, mɛ́ Falaↄ̃ↄ bɛdeↄ a baomà.
3Ɔ̃ a ò a gbɛ̃́piↄnɛ: Mámɛmaa Yosɛfu. Ma mae ku e tiaa? Ɔ̃ gili gɛ̃̀ńgu, aai fↄ̃ wèwào.
4Ɔ̃ Yosɛfu ònɛ́: À sↄ̃mazi. Kɛ́ aa sↄ̃̀aàzi, ↄ̃ à mɛ̀: Mámɛ má á dãuna Yosɛfu pↄ́ á yìa, wà sùaànↄ Egipi la ũ.
5Tiasa ásu tó á pↄ yao. Ásu tó á nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpa ma yíaa yã́ musuo, asa gbɛ̃́ↄ misia yã́i ↄ̃ Lua ma dↄaaiɛ́ la.
6Imina kaa bùsuu la wɛ̃̀ plaaden kɛ. Wa e sapao, wa e pↄkɛkɛo e wɛ̃̀ sↄo.
7Lua tò ma dↄaaɛ́ kɛ́ wá bui e bↄ aafia bùsuu laɛ, mí á misi maamaa mà á suaba.
8I kɛ ámɛ a ma zĩ lao, Luaɛ. À ma dilɛ Falaↄ̃ↄ lɛdamade ũ, aà bɛ ziia ũ, Egipi gupii gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
9À kɛ kpakpa à gɛ́ wá mae kĩ́i, í oɛ̀ aà nɛ́ Yosɛfu mɛ̀ Lua a dilɛ Egipi bùsu gbãade ũ. Aà su ma kĩ́i la gↄ̃̀ↄ,
10iↄ kumanↄ kãi, i zↄ̃lɛ Gosɛ̃ bùsuu ń a nɛ́ↄ ń a tↄũnaↄ ń a sãↄ ń a bleↄ ń a zuↄ ń pↄ́ pↄ́ a vĩↄ píi.
11Máↄ aà gwa la, asa imina aↄ ku e wɛ̃̀ sↄo lↄɛ. Tó màa no, aàpi ń a bɛdeↄ ń pↄ́ pↄ́ a vĩↄ midɛ píiɛ.
12Ápiↄ ń Bɛ̃yãmɛɛo, a wɛsìɛ kɛ́ mapi ma Yosɛfu mámɛ málɛ yã'oɛ́.
13À gawi pↄ́ má vĩ Egipi la yã'o ma maeɛ ń yã́ pↄ́ á èo píi, í gɛ à aà sɛ suòmɛɛ la kpakpa.
14À vĩ̀ lòo a dãuna Bɛ̃yãmɛɛ nↄɛ, à ↄ́ↄlↄ̀, ↄ̃ Bɛ̃yãmɛɛ ↄ́ↄlↄ̀ aà kùɛ sↄ̃.
15Ɔ̃ à lɛpɛ̀pɛ a vĩ̀iↄwa píi ń ↄↄlↄo. Bee gbɛa aà vĩ̀iↄ lɛ́ faaiboaànↄ.
16Kɛ́ Yosɛfu vĩ̀iↄ mↄa bao lì Falaↄ̃ↄ bɛa, à kɛ̀ɛ̀ na ń a ìwaↄ.
17Ɔ̃ a ò Yosɛfuɛ: O n vĩ̀iↄnɛ aa ń aso ye ń zàa'ĩnaↄnɛ, aa fɛlɛ gɛ́ Kanaa,
18aa ń mae sɛ́ ń ń bɛdeↄ, aa suńnↄ ma kĩ́i la. Má Egipi bùsu gumaa kpámá, aaiↄ namableu.

19Onɛ́ lↄ aa Egipi zugoↄ sɛ an nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ń ń nↄɛↄ yã́i, aai ń mae sɛ suaànↄ.
20Aasu làasookɛ pↄ́ pↄ́ aa to weↄwao, asa Egipi gumaa a gↄ̃ ń pↄ́ ũɛ.
21Ɔ̃ Isaili nɛ́piↄ kɛ̀ màa. Yosɛfu zugoↄ kpàmá lá Falaↄ̃ↄ òwa. À zɛ́ kũ̀sũa kɛ̀nɛ́ lↄ.
22À ń gbá uladaↄ ḿpii, mɛ́ à Bɛ̃yãmɛɛ gbà ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa do ń basↄoo ń uladao mɛ̀n sↄo.
23À Egipi pↄmaaↄ kpã̀sã a maeɛ zàa'ĩn aso kwi ń pↄ́wɛnao ń blɛo zàa'ĩn aso kwi a mae zɛ́ kũ̀sũa ũ.
24Kɛ́ à ń gbáɛ à mɛ̀: Ásu lɛkpaakɛ zɛ́uo! Ɔ̃ aa tà.
25Aa bↄ̀ Egipi, ↄ̃ aa kà Kanaa bùsuu ń mae Yakↄbu kĩ́i.
26Aa òɛ̀: Yosɛfu bɛ̃́ɛ e tia, ↄ̃mɛ Egipi bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Ɔ̃ maepi kɛ̀ sã́ii, i sio.
27Ɔ̃ aa yã́ pↄ́ Yosɛfu ònɛ́ òɛ̀ píi. Kɛ́ Isaili zugo pↄ́ Yosɛfu gbàɛ a sɛ́iↄ è, ↄ̃ aà làasoo dàdoũ sa,
28ↄ̃ à mɛ̀: Kɛ́ bee mↄ̀! Ma nɛ́ Yosɛfu bɛ̃́ɛ e tia. Má gɛ́ mà wɛsiaàlɛ e màↄ gaɛ.