Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Genesi

Genesi 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ bed̶ea ũrĩbʌrʌd̶e Josera so borequea nũmesia. Waa poya droaẽ́ bẽrã jũma idji nezocarã arima b̶eaa jĩgua jarasia: –¡Jũma dajadaa wãnadua!– Ara maʌ̃da wãsid̶aa. Ab̶abe idji djabarãda idji ume panesid̶aa. Mãwã panʌne Josera bio jĩãsia. Maʌ̃ jĩãbira idji nezocarã dajada panʌba ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ awara idji jĩãnanebemada Egiptod̶ebema boro ded̶e panabadarãba ũrĩsid̶aa. Jĩãnacarea Joseba idji djabarãa cawabisia idjida mãwã b̶ʌda.
3Nãwã jarasia: –Mʌ̃ra Josea. ¿Mʌ̃ zezara wad̶i b̶ʌca?– Maʌ̃ne idji djabarãba poya panunaẽ́ basía bio dauperasid̶a bẽrã.
4Maʌ̃ carea Joseba ãdjía jarasia: –Mʌ̃ caita zed̶adua.– Ara maʌ̃da Jose caita wãsid̶aa. Maʌ̃ne Joseba ãdjía jarasia: –Mʌ̃ra bãrã djaba Josea, bãrãba nẽdobueped̶ad̶aa Egiptod̶aa eded̶amãrẽã.
5Baribʌrʌ sopuarãnadua. Bãrãba mʌ̃ra nẽdobueped̶ad̶amĩna jũmawãyã crĩcharãnadua. Ãcõrẽbʌrʌ mʌ̃ra nama bãrã na diabuesia ẽberãrã beud̶id̶ebemada ẽdrʌ edamãrẽã.
6Poa umé babʌrʌa jarraba zed̶ada. Idjab̶a wad̶i poa juesuma mãwã b̶aya. Maʌ̃ne poya ne ud̶aẽ́a ni ewad̶aẽ́a.
7Ãcõrẽba mʌ̃ra bãrã na diabuesia bãrã ẽberãrã naʌ̃ ẽjũãne jũma beurãnamãrẽã. Mʌ̃ra nama b̶ʌsia bãrãra beud̶id̶ebemada ẽdrʌ edamãrẽã.
8Bãrãba mʌ̃ra namaa diabued̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽbʌrʌ mʌ̃ra diabuesia. Idjiabʌrʌ mʌ̃ra b̶ʌsia Egiptod̶ebema boroa crĩcha diabarida b̶amãrẽã, idji ded̶ebema boroda b̶amãrẽã, idjab̶a Egipto druad̶e dji dromada b̶amãrẽã.
9Jãʌ̃be bãrãra isabe wãnadua mʌ̃ zezamaa. Idjía nãwã jarad̶adua: “Bʌ warra Joseba nãwã jara b̶ʌa: Ãcõrẽba mʌ̃ra Egiptod̶ebema boroare b̶ʌsia. Mʌ̃maa isabe zedua. Dãrãrãdua.
10Zeped̶a Goseʌ̃ ẽjũãne b̶eya. Mãwã bʌra, bʌ warrarã sid̶a, bʌ wiuzaquerã sid̶a mʌ̃ caita duanania. Bʌ animarã b̶eara, jũma bʌa erob̶ʌ sid̶a enedua.
11Mʌ̃a bʌra mama ne cobi b̶aya, wad̶i poa juesuma jarrabara b̶ai bẽrã. Mãwã bʌra, bʌ ẽberãrãra, bʌ animarã sid̶a jarrababa beud̶aẽ́a.”
12Bãrãba, mʌ̃ djaba Benjamiʌ̃ bid̶a bãdji dauba unu panʌa wãrãda mʌ̃da bãrã ume mãwã bed̶ea b̶ʌda.
13Mʌ̃ zezaa jarad̶adua mʌ̃ra naʌ̃ Egipto druad̶e dji dromada. Bãrãba unuped̶ad̶a sid̶a jũma mʌ̃ zezaa jarad̶adua. Isabe wãnaped̶a mʌ̃ zezara namaa enenadua.–
14Maʌ̃be idji djaba Benjamiʌ̃ ume ojũẽnaped̶a jĩãsid̶aa.
15Mãwãnacarea Joseba waabema djabarãra uridarrad̶e isõcuaped̶a jĩãsia. Maʌ̃bebʌrʌ idji djabarãra idji ume bed̶easid̶aa.
16Egiptod̶ebema boro ded̶e panabadaba ũrĩsid̶aa Jose djabarãra zesid̶ada. Dji boroba, dji droma b̶ea bid̶a maʌ̃nebemada bia crĩchasid̶aa.
17Maʌ̃ carea dji boroba Josea jarasia: –Bʌ djabarãa jaradua: “Bãrã animarã ʌ̃rʌ̃ ne ataubid̶aped̶a Canaaʌ̃ druad̶aa wãnadua.
18Maʌ̃be bãrã zezara, bãrã ẽberãrã sid̶a mʌ̃maa enenadua. Mʌ̃a bãrãa Egipto druad̶e ẽjũã biara b̶ʌda diaya. Bãrãba naʌ̃ druad̶ebema dji biara b̶ʌda cod̶ia.”
19Idjab̶a bʌ djabarãa jaradua nama Egiptod̶eba carretada edecuad̶amãrẽã ãdji warrarã, ãdji wẽrãrã, bãrã zeza sid̶a enenamãrẽã.

20Maʌ̃ awara jaradua ãdjia erob̶eara b̶ecuad̶amãrẽã, Egiptod̶ebema ne biara b̶ʌda jũma ãdjid̶e b̶ai bẽrã.–
21Israel warrarãba mãwã osid̶aa. Egiptod̶ebema boroba jarad̶a quĩrãca Joseba ãdjía carretara diacuasia. Ãdjia od̶e cod̶i sid̶a diasia.
22Ãdjiza cacuad̶e jʌ̃bada djiwid̶ida ab̶a ab̶a diacuasia. Baribʌrʌ Benjamiʌ̃a cacuad̶e jʌ̃badada juesuma diasia. Parata torro sid̶a tresciento diasia.
23Idji zeza itea Egiptod̶ebema ne bia qued̶eada die burrod̶e diabuesia. Maʌ̃ awara die burro wẽrãne trigoda, paʌ̃da, idji zebʌrʌd̶e coi sid̶a diabuesia.
24Maʌ̃be idji djabarãra wãbigasia. Ãdji wãbʌdad̶e Joseba ãdjía jarasia: –Od̶e ijararãnadua.–
25Maʌ̃be Egiptod̶eba wãnaped̶a Canaaʌ̃ druad̶e ãdji zeza Jacoboma jũẽsid̶aa.
26Jũẽnaped̶a ãdjia Jacoboa jarasid̶aa Josera wad̶i zocai b̶ʌda idjab̶a idjira Egiptod̶ebema boroare b̶ʌda. Baribʌrʌ Jacoboba cawa crĩchaẽ́ basía. Maʌ̃gʌra ĩjãẽ́ basía.
27Maʌ̃ne ãdjirãba Joseba jarad̶ara jũma nẽbʌrʌsid̶aa. Maʌ̃ awara Jacoboba unusia Joseba carreta diabuecuad̶ada idji eded̶amãrẽã. Maʌ̃ unubʌrʌd̶e Jacobora sobiasia.
28Jacobo Israel abadaba jarasia: –Ara naʌ̃ba bia b̶ʌa. Mʌ̃ warra Josera wãrãda wad̶i zocai b̶ʌa. Mʌ̃ beui naẽna idji acʌd̶e wãya.–