Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mui

Mui 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yousefe da dimusa: dawa:beba:le, bu ea hawa: hamosu da amo hou ba:sa:besa:le, e da ili huluane amo sesei fisima:ne sia:i. E da ea yolalali ilima e da Yousefe adoloba, dunu eno da hame ba:i.
2E bagadewane dibiba:le, Idibidi dunu ilia da nabi. Amalalu, ilia da amo sia:ne iasu Felou ea diasuga adola asi.
3Yousefe da ea yolalali ilima amane sia:i, “Na da Yousefe. Na ada da wali hahawane esalabala?” Be ea yolalali da amo sia: nababeba:le, ilia da bagadewane beda:iba:le, bu adole imunu da ilima hamedei.
4Be Yousefe da ilima amane sia:i, “Nolalali! Dilia nama gadenena misa!” Ilia da misini, e eno adole i, “Na da dilia eya Yousefe amo dilia Idibidi sogega bidi lai.
5Dilia mae fofogadigima, amola mae da:i dioma! Amola dilia wadela:i houba:le, wadela:i fawane ninima doaga:i, mae dawa:ma! Gode Hi da dilia loboga, na guiguda: eno dunu ilia esalusu gaga:ma:ne, asunasi dagoi.
6Wali da ha:i bagade ode ageyadu fawane. Ode biyale gala eno amoga osobo da hame gidinamu amo ha:i manu hame faimu, amo hou ba:mu.
7Gode da na amo dili bisili masunusa:, asunasi dagoi. Bai E da dili amola diligaga fa:no lalelegemu mano, amo bogomu higa:i hodosa.
8Amaiba:le houdafa da dilia na guiguda: hame asunasi. Gode Hifawane da na asunasi. Gode hamobeba:le, na da wali Felou ea bisili ouligisu hina dunu hamoi dagoi. Na da ea soge huluane ouligisa. Na da Idibidi fi huluane ilima hina esala.
9Amaiba:le, hedolo na adama buhagili, ema ea mano Yousefe amane sia:sa amo adoma, ‘Gode da na Idibidi dunu huluanema hina bagade hamoi dagoi. Wahadafa nama misa.
10Di da Gousiene sogega na gadenene fimu da defea. Di, dia mano, dia aowa, dia sibi, dia goudi, dia bulamagau amola dia liligi gagui huluane.
11Di da Gousiene sogega esalea, na da di ouligisa esalumu, amo dawa:ma. Wali ha:i bagade ode biyale gala eno ba:mu. Di, dia sosogo fi, amola dia lai gebo, amo huluane ha:ga bogomu na bagadewane higa:i hodosa.”
12Yousefe da eno amane sia:i, “Defea! Wali dilia huluane amola di Bediamini, da noga:le dawa:. Na da dafawane Yousefe e.
13Na ada noga:le adoma amane, ‘Na da guiguda: Idibidi soge ganodini gasa bagade gala. Dilia ba:i liligi huluane ema adoma. Amasea, hedolowane e nama oule misa.’”
14E da Bediamini ha:giwane nonogone dinanu. Bediamini amola Yousefe nonogone dinanu.
15Amanoba, dinanuwane, e da yolalali huluane ouga:ne, nonogoi. Amalalu, yolalali da ema sia: dasu.
16Felou ea diasu fi da Yousefe yolalali da ema doaga:i, amo nababeba:le, hahawane ba:i.
17Felou da Yousefema amane sia:i, “Diolalali ilima amane sia:ma, ilia da ilia ohe baligiga ha:i manu legele, hedolowane Ga:ina:ne sogega buhagima.
18Amalalu, ilia ada amola fi huluane, guiguda: bu oule misa. Na da soge baligili ida:iwane Idibidi soge ganodini, amo ilima imunu. Ilia baligiliwane hahawane esalusu ba:mu.

19Ilia Idibidi gaguli fula ahoasu (bulamagau amoga hiougi) amoga ilia uda amola mano fonobahadi, amoga fila heda:ma:ne, amo oule masunu da defea. Ilia eda amola, bu oule misa:ne sia:ma.
20Ilia liligi eno ilia sogega fisibiba:le, ilima mae da:i dioma:ne sia:ma. Liligi baligili ida:iwane Idibidi soge ganodini amo ninia da ilima imunu.”
21Ya:igobe ea mano da amo sia: defele hamosu. Yousefe da ilima gaguli fula ahoasu i, amola ilia logoga moma:ne ha:i manu i.
22E da abula afadafa salima:ne, ilima afae afae i. Be Bediaminima e da abula biyale salima:ne i, amola silifa muni fage 300 agoane i.
23E da ea adama dougi nabuane gala amo da:iya, Idibidi liligi ida:iwane gala ligisi, amo asunasi. Amola e da dougi nabuane eno amo da:iya gagoma, bali, agi amola logoga moma:ne ha:i manu eno i.
24E da yolalali asunasi. E da ilima amane sia:i, “Dilia logoga ahoasea, mae sia:ga gegema!”
25Ilia Idibidi yolesili, ilia eda Ya:igobe amo Ga:ina:ne sogega esalu, ema buhagi.
26Ilia ema amane sia:i, “Yousefe da esala. E da Idibidi fi huluane ilima hina esala.” Ya:igobe da bogomuwane fofogadigili, ilia sia: dafawaneyale dawa:mu hamedei ba:i.
27Be ilia Yousefe ea sia: huluane ema olelebeba:le, amola gaguli fula ahoasu Yousefe da e Idibidi sogega oule masa:ne iasi amo ba:beba:le, e da uhi.
28E amane sia:i, “Na gofe Yousefe da esala! Na da Godema eno hame adole ba:mu! Na da mae bogole e ba:la masunu!”