Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Genesis

Genesis 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sin nanngean Jose sidi, adi makaitpe sin likna na sin sangoanan di babag-ena, isonga binilinas daida ta komaan da am-in. Siya di et ang-anggoy da Jose sin aag-i na sin nangipaammoanas awak na en daida.
2Pag kaogoog si Jose et dinngen din taga-Egipto ay wada sin beey, yan pag dan ipadamag sin beey di ari.
3Asi pag kanan Jose sin aag-i na, “Sak-en si Jose. Ay deda pay laeng si amak?” Ngem adi da makasongbat, tan enggay nasngang da sin egyat da en sisya.
4Siya et di, kanan Jose en daida, “Omasag-en kayo kod.” Idi inmasag-en da pay, kanana, “Sak-en din iyogtan yo ay si Jose ay inlako yo en daida ay nangiali en sak-en isnan ed Egipto.
5Ngem adi kayo madanagan. Adi yo aben pabasbasolen awak yo, tan si Diyos pay dedan di nangipaon-ona en sak-en isna ta way iyat di mabmabtil ay ipogaw ay matago.
6Tan ed wani di maikadwa ay tawen anggoy di betil, wada pay di lima ay tawen ay iwed di maapit.
7Isonga inamag Diyos di nakaskasdaaw. Inpaon-onanas sak-en en dakayo ta way iyat yo ay makalsot sin betil ay nay ta itoltoloy yo sin poli yo ay matago sinan daga.
8Baken met si dakayo di nangibaa en sak-en isna mo adi et si Diyos. Nanbalinena abes sak-en si kangatoan ay opisyal di ari ta sak-en di mangituray sin odom ay oopisyal ya sin intiro ay ili ay nay.
9“Dalasen yo ngarud ay mantaoli en ama tako ta ibaga yo ay si naey di kanan Jose ay anak na: ‘Nanbalinen Diyos sak-en ay mangituray sin intiro ay ili ed Egipto, isonga omali kayo ay dagos,
10dakayo sin an-ak mo ya din ap-om, pati din karnero, kalding, baka, ya odom ay gamgameng yo. Mabalin ay mantee kayo sin sakop di Gosen ay asag-en sin kad-ak
11ta way iyat ko ay mangay-ayowan en dakayo. Tan wada pay laeng di limay tawen ay betil, yan sigaak ay mankolang kayo sin pamilya yo ya din talaken yo.’”
12Pag nan itoloy ay mangwani, “Ed wani, dakayo am-in pati si Benjamin, maimatonan yo ay dadlon sak-en si Jose.
13En kayo ngarud ibaga en ama tako din kaipogaw ko isnan ed Egipto ya din am-in ay inila yo. Asi yo dalasen ay mangikoyog isna.”
14Idi kanan Jose di, kakawe en Benjamin et man-oga dowan aben man-ogas Benjamin ay nangawe en sisya.
15Man-og-oga abe ay nangawe ya nangongo sin odom ay aag-i na. Et pag dan makingalat en sisya.
16Idi dinamag din ari ya din tuturay na ay sinmawang din aag-in Jose, manragsak da am-in,
17yan kanan din ari en Jose, “Ibagam sin aag-im ta kargaan da din animal da ta mantaoli da ed Canaan
18ta asi da ton-oden si ama yo ya din pamilya da ay mantaolis na. Tan idawat ko en daida din kasigedan ay daga isnan ed Egipto et aped nas panbiyagan da.

19Ibagam abe en daida ta man-itakin das kalisa ay napos na ta say panloganan di as-awa da ya din anak da ta mo domateng das di, asi da ayagan da ama yo ta omali da am-in isna.
20Adi da madanagan ay manaynan sin bonag das di, tan mo domateng das na, maidawat en daida din kasigedan ay bonag sin intiro ay ili ed Egipto.”
21Idi inbagan Jose sin aag-i na ay anak Jacob din kanan di ari, pinati da. Indawat Jose en daida din kakalisa ay intogon di ari, pati baonen da sin danan.
22Inyaana abe din esa ya esa en daidas baro ay paris ay bado, ngem mo si Benjamin pay, lima ay paris ay bado di indawat na en sisya, pati toloy gasot ay palata ay pilak.
23Din inpaw-it na abe para en ama na et sinpo ay dangki ay nakargaan sin kasigedan ay gamgameng ed Egipto ya sinpo kasin ay dangki ay bomalasang ay nakargaan si bakakew, tinapay, ya odom ay makan ay kasapolan da sin danan.
24Idi naisagana am-in, pinalobwat Jose din aag-i na ay nangwani, “Adi kayo od man-iibaw ya manpinabasol sin danan.”
25Pag dan komaan ed Egipto et nantaoli da sin kad-an ama da ed Canaan.
26Sin dinmatngan da, kanan da, “Matmatago baw si Jose! Manturay sisya sin intiro ay ili ed Egipto!” Sin nanngean Jacob sidi, nasngang et adi na patien din inbaga da.
27Ngem idi dinad-at da en sisya amin di inbagan Jose en daida yan inila na abe din kakalisa ay inbaan Jose ta say panloganan da ay emey ed Egipto, nailit-ingan sisya
28yan kanana, “Matmatago baw pay laeng si Jose ay anak ko. Masapol ay enak ilaen sisya ta asiak matey.”