Text copied!
CopyCompare
GODIDO VUA MAEJE - Iko Zinume

Iko Zinume 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ijiege rena Josofu fu vua ije fiemo fuka ma ireobo oefiae ijadufuo fu izege rekuma baga fu uri e fuone imevo ije kiamoga bu are guove fu fino ije arena usiae vae. Bu usiae vakoga Josofu fu fuonukua uviarafa fuone ijena manino ijia fu urina ive fuone ijene samadukua visu kuariae.
2Fu ijiege kuaria areme uri urukeigia nimeno e Ijifitiko ije bu fiena uri are kini fu fino ijia afuina vua ije dabe kuae.
3Ijiege rena Josofu fu urina uviarafa fuone ijene kiae, Naeje na Josofu nare. Ro asoe none fube uria fino kiae? Josofu fu ijiege kuariamoga buka ireobo judiamo ijadufuo bu naebe una ve gue kuarae.
4Ijadufuo fu uri uviarafa fuone kiae, Biona ivuake igia ruafo, Naeje na uvia jone Josofu e ije ja abena e Ijifitiko ijiebuo fuaeveva ije nare.
5Ro igia fie, jade ije ireobo vierafena abe kuaena jone nanamivo. Fune Godire e boeje ifejiana karauniakiro vierafena ude na abena nujiemoga na igia ruae.
6Vasia ige fume juaevasia inokiro ijiaru aesakae igia kekei. Ro una juaevasia umui fague ijiege fu uriado vasia fu ruake. Ro vasia ije fu kekemo ijia fu erare juare iviaeko imekinu ro masikuma baki.
7Ijadufuo fune Godire joefuo ude na abe nujiemo na igia ruaevado nare agane jone ifejiaga bu giriesa karivadufuo. Ro fu magoe abe nujiemo na igia ruaevado na vame ijieki ja naebe ma vierafeva ijia ja ro uifari jone ije karauniaga buka e uruvana reke.
8Ijadufuo jaeje ja baki ro fune Godire na abe nujiemo na igia ruae. Fune Godire na abena kini Fero e igeko ijadufuo e ka ma ireobo be rei. Ijadufuo nare e Ijifitiko boeje ige ro aesakae ige foteke ijene samuagiave.
9Ijadufuo ni migegireigia una va asoe none kua, Fari one Josofu fu kume Godire na kiega na iviama e ireobo rena e Ijifitiko ije samuagiavono kuafo. Ro fube saroekiro nika migegireigia ige na fivo igia rono kuafo.
10Ro a ruakuma ni anafa one ijiakina asaerafa one ro mave-ro goti ro mave-kau ro ire jone boeje ja samuagiavo ije kaenamiana na fivo ivuake ijia are Gosonino kuavo ijia fine.
11Ro a aesakae Goseni abena ijia fike ro juaevasia umui fague guove ijia vasia kekemo ije nare a samuake. Ro a naebe ruakuma ije a agane one ijiakina fanuve one ije jaka vasia kaniaga ja isejavaena oekono kuafo.
12Ro igia fie, iviama uviarafa none boeje gure ireva ro Bezimani a dua jane igifure samadukua gie. Ijadufuo jane ma vierafega nane ma ivie jone Josofu nare kuariave.
13Ijadufuo ni va asoe none ijene daro ireobo ige na abena igia Ijifiti fivo ijiakina ire boeje ja giaeva ijene kuarafo. Ja ijiege kuara areme nine migegire mesirina una igia ruano kiae.
14Josofu fu vua ijiege kuariama furi areme uri uvia fuone Bezimani farena dabe uimina uri bue niraefiranami.
15Ijiege rena Josofu fune nimekinu uri uviarafa fuone boeje faradiana uimidiae. A areme fune va uviarafa fuone ijene besu fina vua kuae.
16Bu ijiege rekoga e bune vua ije fiena dabe usiae kinido are fu fino ijia kuaena kuae Josofudo uviarafa ije bune ruaevano kuaevoga kini ro e mamekanu fuone bu vua ije fiena buka oemarei.
17Areme kini fune urina Josofu kuae, Uviarafa one kiaga bu mave-doniki buone kena una va gamia Kenani usiaena asoe buone ijiakina agane buone kaenamiana una igia ruafo. Bu roga nare Ijifiti guove igia are ma be ije miaga bu ijia karina ire boeje bu ijia tavuavo ijene karina oemarekinu inoeke.
19Ro kuke ni uviarafa one kiaga bu fata ije bu ekiro sinuome ije kari ijia nana maniaerunanoevo gue kena vaekina bu ijia anafa ro bararafa buone ijia ijene ijia kaemaniana una Ijifiti rone. Ro kiaga buka bu asoe buone mesirina rone.

20Ro bude ire buone boeje bu ijia naovo ije bu arena ruovo ije ireobo vierafevo. Ijadufuo maeje are Ijifiti guove igia ire maeje boeje naovo ije funeka buonedo bu kekono kiane.
21E Ijifitiko ijiebuo kini ije fu ijiege kuariamoga Jekafudo anafa ije bune urina ije fu kuariaema ijiege rei. Areme rena Josofu fune urina fata ije e bu kariko bu maniaerunoevo ije karina vajia areme uri ire bu ikinu una vadufuo ijene.
22Areme Josofu fune urina ugone bu savo iviaeko bino karina uviarafa fuone ije besubesu vajiae. Ro iviene fuone Bezimani ije fu uri ugone bu savo iviaeko umui fague ro ire siriva tiri aderedi (300) ijiege kena vajae.
23Areme fune urina ire ma ije Ijifiti ijia naovo ijene karina asoefuo naejama arevoga doniki teni (10) bu ije kari. Areme Josofu fune kuke kumunekina burete ro ire gue bu ikinu una Kenani vadufuo ijene karina nama arevo doniki teni bu ije kari.
24Areme Josofu fune urina kiae, Ja una are vako vame ijia jade na ja abe e igiebuo fuaeveva ijadufuo una jone umui bijanamina madinamivo. Ro ja vakuva nime mauike kafaena vano kiamoga bune una vae.
25Areme Josofudo uviarafa ije bune Ijifiti arena una Kenani asoe buone Jekafu fino ijia vae. Bune va gafia usiaena urina asoe buone kuae, Josofu fu naebe barone ro fu uria fine. Fu aesakae Ijifiti ijia e ireobo rena are ije samuamono kuae. Rove asoe buone fu vua ije fiena fuka turanamina oeserei ijadufuo fu vua buone fu naebe ma vierafei.
27Rove ame bu urina vua boeje Josofu fu kuariaema ijene asoe buone kuarae. Bu ijiege kuaravoga Jekafu fu ije fie areme uri fata ije bu sinuome karina maniaerunoevo ije Josofuo fu kena vajiamo bu ruaeva ije giae. Areme fu ijia sone oe dasu areme uri kiae, Na iviama ijare ma vierafega fari none Josofu fuka uria fine. Ijadufuo na vierafe naka va fu ga areme rade na sone baronekono kiae.