Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NAANAA

NAANAA 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yusufu dí fↄ̃ à a zĩda kũ̀ a ìba kũ ò kú gwenↄ arɛ doro, akũ à pũ̀tã à pì: Ákↄ̃nↄ kũ á kú lanↄ, à bↄtɛ á pínki! Kũ gbɛ̃ke kú gwe doro, akũ à a zĩda bàba a vĩ̀ninↄnɛ sà.
2Àtɛn ↄ́ↄ dↄ gbãnagbãna ari Misilanↄ mà, akũ Firi'auna bedenↄ a baaruu mà.
3Akũ à pì a gbɛ̃ pìnↄnɛ: Yusufumɛ ma ũ. Ma de kun ari tera yá? Akũ swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ńgu, odi fↄ̃ ò wèaro.
4Akũ Yusufu pìńnɛ: À namai. Kũ ò nài, akũ à pì: Makũmɛ á dakũna Yusufu kũ a yìa ò sù kãao Misila la ũ.
5Tera sà àsun tó á nɛ̀sɛɛ yakaro. Àsun pↄ fɛ̃ ma yiana yã musuro, zaakũ gbɛ̃nↄ surabana yãin Luda ma zĩ á arɛ la.
6Nà kana bùsun la wɛ̃̀ pladen dí. Oni bú baro oni pↄ́ kɛ̃ro ari wɛ̃̀ sↄↄro.
7Luda tò ma doárɛ arɛ de ó buri bo aafia andunia gũn, mà á sura ba manamana.
8Adi kɛ ákↄ̃nↄ mɛ́ a ma zĩ laro, Ludamɛ. À ma ditɛ Firi'auna lɛ́dammari ũ, a bɛgwari ũ, Misila gu sĩnda pínki gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ.
9À kɛ likalika à gɛ́ ó de kĩnaa à onɛ a nɛ́ Yusufu pì Luda a ditɛ Misila bùsu gbãnade ũ. À su ma kĩnaa la gↄ̃̀nↄ.
10Àgↄ̃ kú kũmao kãni à vutɛ Gosɛ̃ bùsun kũ a nɛ́nↄ kũ a daikorenↄ kũ a sãnↄ kũ a blènↄ kũ a zùnↄ kũ pↄ́ kũ à vĩnↄ pínki.
11Mani a gwa la, zaakũ nà nigↄ̃ kun ari wɛ̃̀ sↄↄro dↄmɛ. Tó lɛnlo, àkũ kũ a bedenↄ kũ pↄ́ kũ à vĩnↄ ni kakatɛ pínki.
12Ákↄ̃nↄ kũ Biliaminuo, a è kũ wɛ́o kũ makũ Yusufu makũ mɛ́ matɛn yã oárɛ.
13À bɛ̀ɛrɛ kũ má vĩ Misila la yã o ma denɛ kũ pↄ́ kũ a èo pínki. À gɛ́ à su kãao la likalika.
14À vĩ̀ à lòko a dakũna Biliaminu wakaaa à ↄ́ↄ dↄ̀, akũ Biliaminu mlɛ̃̀a à ↄ́ↄ dↄ̀ se.
15Akũ à lɛ́ pɛ̀pɛ a vĩ̀ninↄa ń pínki kũ ↄ́ↄdↄo. Abire gbɛra a vĩ̀ninↄ yã ò kãao.
16Kũ Yusufu vĩ̀ninↄ suna baaruu kà Firi'auna bɛa, à kɛ̀nɛ nna kũ a ìbanↄ.
17Akũ à pì Yusufunɛ: Ǹ o n vĩ̀ninↄnɛ ò ń aso yĩ ń zaakinↄnɛ ò futɛ ò gɛ́ Kanaa,
18ò ń de sɛ́ kũ n bedenↄ ò su kũńwo ma kĩnaa la. Mani Misila bùsu gu mana kpáḿma ògↄ̃ nna ma.

19Ǹ ońnɛ dↄ ò Misila zùgonↄ sɛ́ ń nɛ́ fítinↄ kũ ń nↄgbɛ̃nↄ yãi, ò ń de sɛ́ ò su kãao.
20Òsun laasun lɛ́ pↄ́ kũ oni tó gwenↄaro, zaakũ Misila gu mana ni gↄ̃ ń pↄ́ ũmɛ.
21Akũ Isaraila nɛ́ pìnↄ kɛ̀ lɛ. Yusufu zùgonↄ kpàḿma lákũ Firi'auna ò nà. À zɛ́ zànaa kɛ̀ńnɛ dↄ.
22À ń gbá uta zↄ̃kↄ̃nↄ ń pínki, akũ à Biliaminu gbà andurufu ↄgↄ mɛ̀n wàa do kpɛ́ basↄↄro kũ uta zↄ̃kↄ̃nↄ mɛ̀n sↄↄro.
23À Misila pↄ́ mananↄ kpã̀zã a denɛ zaaki aso kuri kũ pↄ́blewɛo kũ pↄ́bleo zaaki aso kuri a de zɛ́ zàna ũ.
24Kũ à ń gbárɛ à pì: Àsun fìti kɛ zɛ́nlo! Akũ ò tà.
25Ò bò Misila, akũ ò kà Kanaanↄ bùsun ń de Yakubu kĩnaa.
26Ò pìnɛ: Yusufu kú wɛ̃̀ndiio ari tera, àkũmɛ Misila bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ. Akũ Yakubu kɛ̀ sã̀ii, adi síro.
27Akũ ò yã kũ Yusufu òńnɛ ònɛ pínki. Kũ Isaraila zùgo kũ Yusufu gbàrɛ à a sɛ́nↄ è, akũ a laasun kɛ̀ do sà,
28akũ à pì: Adikĩna mↄ̀! Ma nɛ́ Yusufu kú kũ wɛ̃̀ndiio ari tera. Mani gɛ́ mà wɛ́ sialɛ de má kpɛ́ mà ga.