Text copied!
CopyCompare
Miamum; Nan Adzera - Miamun

Miamun 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nam raŋan iyab Yosef sib imiŋʼ garam guman maran, da iwat ribaraŋan ini binaʼ, “Agam santan wawaʼ sinuŋʼ dzi maraŋgaŋʼ.” Ibinigi da maŋan warut Yosef impai da gubuʼ araŋan santiŋʼa ruŋgan wasi da rain rusan.
2Da araŋan iraŋ nifun tsiraʼ biŋan da garam Idzip iriŋantin, da kiŋ da riban santan mpada kiŋ uŋaran iriŋant i nan igi.
3Da Yosef ini da rain rusan ibiani, “Dzi Yosef! Dzi ramaŋgaŋʼ ruŋʼ impai ma imaʼ?” Da bitsintaʼ rain ruas waŋun isantan ruan sib, da irat i araŋan da wasaŋʼ i nida nan maŋan u.
4Da Yosef ini da rain rusan ini binaʼ, “Agam waba uts aŋu da dzi.” Ribaraŋan iba uts da raiŋgan Yosef da araŋan ini ibiani, “Dzi Yosef, agam raiŋgam aru agam uda nam ntsuman gin da taŋindan da garam nam bunump uda bada Idzip ugu ani!
5Da aruani da agam waŋum anuŋʼ barabindan da tsakiada i ruŋgam tuaʼ i taŋinda dzi bada ani u, imaʼ. Anutu itaŋin dzi imuŋʼ iba ani i agam i rima santan aŋu sib.
6Gubuʼ fus nam gadan maʼan imunti isaŋʼ udzuf iruʼ aŋu da aruani, da udzuf 5 rumiŋʼ da garam maŋan wasaŋʼ i suda gum da waʼa da nidzun u.
7Anutu itaŋin dzi imuŋʼ iba i agam i rima agam sib i ruŋʼ utusa i agam da yaŋin rusam naŋgam mpadan.
8Da agam anuŋʼ itaŋin dzi iba ani u. Imaʼ. Anutu aŋu. Da itaŋin dzi su kiŋ garaman santiŋʼa sanab da mpada tayaŋʼ kiŋ gampan da intap Idzip santan.
9Aruani da agam wafa suŋ aŋu da ramaŋʼ da wani rutin, ‘U naruŋgam Yosef ini ibiani: Anutu itaŋin dzi isu garam gudzun tsiraʼ da dzi mpa tayaŋʼ intap Idzip santan. Wauriʼ da waba suŋ.
10U buŋʼ aba mpa namiŋʼ intap Gosen uts da dzi i naŋan da dzi tsaŋanda agu ragun—agu da narum rusam da rumpum rusam da gam dumpa gam, nuniŋ gam, makau gam da naŋgam santan u suda wain gin.
11Waba mpa nigi i dzi rima agu sib. Gubuʼ tsiraʼ nam gadan maʼa sib ani rubuŋʼ amunti nasaŋʼ udzuf 5, da dzi bugin i agu da gam utupam da apu gam santan sauda nam gadan.’”
12Da Yosef ini, “Agam da dzi raiŋgaŋʼ Benyamin watsaŋan da wasruʼgin i dzi Yosef rururuŋan ani ini nan da agam.
13Agam wani da dzi ramaŋgaŋʼ i biŋan tsiraʼ dzi udan miŋʼa Idzip da nam santan agam tsaŋandan. Da agam wau ramaŋʼ naruʼ ba ani suŋ.”
14Araŋan impuŋ raiŋgan Benyamin da iraŋ funub aŋu, da Benyamin impuŋ araŋan da iraŋ impruʼ ibinigi.
15Ruŋʼ iraŋ da itsutsuf rain ruas igi santan ibafan. Intsup sib da rain ruas imus ruta fisa i nan da ruan.
16Gubuʼ sisiŋʼ waʼa da kiŋ miŋʼa gan uŋaran tsiraʼ i Yosef rain rusan bawaʼan, da kiŋ da gan garam gudzun gudzun gan nugun itsiaʼ gin.
17Araŋan ini da Yosef ini binaʼ, “Wani da raim rusam i tipa doŋki gan da tipa fada intap Kanan.
18Wani da ribaraŋan i uda ramaŋgam da gan utupan da tipa bada ani. Dzi buŋʼ arim intap ŋarubini biŋan maŋan yusa intap santan miŋʼa Idzip i ribaraŋan mpada gin da gada nam bini bini gin.

19Wani da ribaraŋan nampruʼ i uda karis fain miŋʼa Idzip ani nafan i uda narun rusan da finin rusan da ramaŋgam naba ani.
20Maran anuŋʼ fura nan ampibiŋan i nam bunumpan taŋinda rai miŋʼa intap Kanan igi u, wain ibiani, dzi buŋʼ arim nam bini bini ampibiŋan miŋʼa intap Idzip ani da ribaraŋan.”
21Ibinigi da Israil narun rusan inaŋ ibi kiŋ nidan. Yosef irim karis fain da ribaraŋan yatsuŋʼ kiŋ nifuŋgan nidan. Da irim nam gadan da ribaraŋan i gan sanaban tipa fadan.
22Da irim ŋarukui faʼ faʼ isaŋʼ ribaraŋan santan. Da bitsintaʼ Yosef irim ŋarukui 5 impruʼ da 300 silva, barabin gan isaŋʼ 3.5 kilogram, da Benyamin.
23Da araŋan iyu nam bini bini ampibiŋan miŋʼa Idzip da itaŋin iyab doŋki arapuʼ 10 ifan da ramaŋgan, da itaŋin nam gadan rima i ramaŋgan sib i sanab tipa badan iyab i doŋki rinan 10.
24Yosef itaŋin rain rusan ifan da ifai nan i ribaraŋan ibiani, “Agam anuŋʼ suda ufuai da rungam miŋʼa sanab fadan u.”
25Ibinigi da ribaraŋan itaŋin gamp Idzip rai da itip ifan da ifawaʼ da ramaŋgan Yakop imiŋʼ intap Kanan.
26Waʼa sib da ramaŋgan da ini rutin ibiani, “Ramaŋʼ, Yosef wamamp u; rumpa marataʼ! Araŋan isu garam gudzun tsiraʼ impa tayaŋʼ intap Idzip santan.” Yakop iriŋantin da waŋun isantan ruan sib, da wamuaruts nan igi u.
27Da bitsintaʼ gubuʼ ribaraŋan fisa i nan santan Yosef nidan da tsaŋanda karis Yosef taŋinda badan i uda araŋan tipa fadan igi, da araŋan itaŋin waŋun iruʼ.
28Da Israil ini ibiani, “Nan nidzun biŋan! Dzi naruŋgaŋʼ Yosef ruŋʼ impa marataʼ. Dzi nafan da natsaŋa araŋan sib raiyi, ida dzi namus mampan.”