Text copied!
CopyCompare
KILE JWUMPE SEMƐŊI JWUMPE NINTANMPE - Ziiŋi

Ziiŋi 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲyɛ *Zhuda à kwɔ̀ puru jwumpe na ke, Yusufu ɲyɛ a jà a cû uye na sùpyire shwɔhɔl'e mɛ, ka u u sêe maa jwo sùpyire puni ti fworo bage e. Tèni i Yusufu à uye cyêe u sìɲɛɛbii na ke, sùpyaŋi wabɛrɛ mpyi ná pi e mɛ.
2Yusufu à mɛɛ sú, fo *Misira shiinbii pi mpyi ntaani na ke, pir'à u mɛɛni lógo, ka pure jwumpe si nɔ Farɔn pyɛngɛ.
3Ka Yusufu si yi jwo u sìɲɛɛbil'á «Mii u ɲyɛ Yusufu! Mii tuŋi saha na ɲyɛ shì na la?» ka pi i fyá fo pi ɲyɛ a jà a u ɲwɔ shwɔ mɛ.
4Ka u u yi jwo pi á lùtaan na «Yii file na na.» Pi à file u na ke, ka u u jwo «Mii u ɲyɛ yii sìɲɛɛŋi Yusufu, ŋge yii à pɛ́rɛ cwɔhɔmpil'á pi i ŋkɛ̀ɛge Misira e ke.
5Yii wà ɲyɛ a yaa u funŋke pɛn u u uye la wwû na yii à mii pɛ́rɛ naha mɛ. Kile u à mii tùugo naha yii yyaha na, bà mii si mpyi si sùpyire tà shwɔ kwùŋi na mɛ.
6Katege yyee shuunni cyi ɲyɛ ɲcyii kìni i. Ɲyɛ faaŋi saha sì n-jà n-pyi mɛ, sùmaŋi mú sì n-kwɔ̀n mɛ, fo yyee kaŋkuro ká ntòro sahaŋki
7Kile u à mii tùugo yii yyaha na naha, bà yii tùluge si mpyi si ŋkwôro ɲìŋke na si ɲyaha mɛ.
8Yii bà pi à mii tun naha mɛ, Kile yabiliŋi wi. U à mii tìŋɛ naha, maa mii pyi Farɔn kacwɔnrɔŋi niɲcyiiŋi, maa mii yaha u bage puni ɲùŋke na, maa mii pyi Misira kìni puni ɲùŋufembwɔhe.
9Ɲyɛ yii a fyâa, yii a sì mii tuŋi yyére, yii i sà yi jwo u á na u jyaŋi Yusufu à jwo na Kile à uru pyi Misira kìni puni ɲùŋufooŋi. Na u a fyâa, u a ma naha uru yyére.
10Na u sí n-pa n-tɛ̀ɛn uru taan Gozheni i, u ná u pyìibii ná u ɲampyiyi, ná u yatɔɔre ná u cyeyaayi puni.
11Na uru sí n-pa yalyîre kan u á, ɲaha na yɛ katege sí n-pyi yyee kaŋkuro funŋ'i sahaŋki. U aha mpa naha u ná u pyɛngɛ shiinbii ná u yatɔɔre sì n-fô yaag'e mɛ.
12Yii yabilimpii ɲyii wà li na, mii kàntugo wuŋi Bɛnzhama yabiliŋi ɲyii ɲyɛ li na, na mii Yusufu u ɲyɛ na yu ná yii e.
13Pèente ti ɲyɛ mii i naha Misira kìni i ke, ná yii yabilimpii mu à ndemu ɲya ke, yii a sì, yii sà li jwo mii tuŋ'á. Lire kàntugo, yii i nta, yii a ma ná na tuŋi i naha fwɔfwɔ.»
14Ɲyɛ Yusufu à puru jwo ke, maa cyeyi míginɛ u cɔɔnŋi Bɛnzhama yacige e maa mɛɛ sú, ka Bɛnzhama mú si u wuyi míginɛ Yusufu yacige e, maa mɛɛ sú.
15Ka Yusufu mɛɛsuwuŋi si u cyeyi míginɛ u yyahawuubii puni niŋkin niŋkin yaciy'e. Ka pi i nta a jwo ná u e.
16Ɲyɛ tèni i Yusufu sìɲɛɛbii mpaŋ'à nɔ Farɔn ná u kìni yyaha yyére shiinbii na ke, ka lire si ntáan pi e.
17Ka Farɔn si Yusufu yyere, maa yi jwo u á «Yi jwo ma sìɲɛɛbil'á na pi pi dùfaanyi tugo sùmaŋi na, pi núru pi a sì *Kana kìni i.
18Na pi aha nɔ wani, pi pi tuŋi ná pi pyɛngɛ shiinbii puni lwɔ́, pi a ma, pi pa ntɛ̀ɛn naha na taan. Mii sí *Misira kìni tacɛnŋke kà kan pi á. Pi sí n-pa a kìni ɲjyìŋi niɲcɛnŋi lyî.»

19Maa jwo Yusufu á sahaŋki «Yi jwo ma sìɲɛɛbil'á na mii à jwo pi shɔnyi wòtorobii pìi lwɔ́ naha Misira e, pi i sà pi pyìibii ná pi cyeebii ná pi tuŋi lwɔ́, pi a ma.
20Pi aha mpyi pi ɲyɛ a jà a pa ná yaayi y'e mɛ, lire kà pi funŋɔ pɛn mɛ, ɲaha na yɛ Misira kìni tacɛnyi puni niɲcɛnŋke ku sí n-kan pi á.»
21Ɲyɛ Farɔn à ndemu jwo ke, ka *Yakuba jyaabii si lire pyi. Ka Yusufu si shɔnyi wòtorobii pìi kan pi á, mà tàanna ná Farɔn jwumpe e. Maa ɲjyìŋi wà kan pi á na pi a uru lyî kuni na.
22Maa vàanvɔnyɔ kan pi puni niŋkin niŋkinŋ'á, maa wyɛ̀rɛfyiŋi darashii ŋkwuu taanre ná vàanvɔnyɔ kaŋkuro kan Bɛnzhama á.
23Maa dùfaanmpeeye kɛ tugo Misira ɲjyìŋi niɲcɛnŋi na, maa dùfaancyaa kɛ tugo sùmapyaŋi ná bwúuruŋi ná ɲjyìŋi shiŋi wabɛrɛ na, pi i sà yire puni kan uru tuŋ'á, bà pi si mpyi pi aha ma, pi uru pyi kuni ɲjyìŋi mɛ.
24Lire ɲwɔhɔ na, u à kuni kan u sìɲɛɛbil'á na pi a sì. Maa jwo pi á «Yii àha ŋkwɔ̀ ntùn kuni na mà dɛ!»
25Ka pi i yîri Misira e, mà kàr'a sà nɔ Kana kìni i, pi tuŋi Yakuba yyére.
26Pi à nɔ ke, ka pi i yi jwo pi tuŋ'á «Yusufu na wá shì na! Uru yabiliŋi u à tɛ̀ɛn Misira kìni ɲùŋɔ na.» Ka li i Yakuba pâa maa u yákiliŋi wurugo fo u à fyâha fyiii, ɲaha na yɛ u ɲyɛ a dá pi jwumpe na mɛ.
27Ŋka jyafeebil'à pa a Yusufu jwumpe puni yu u á tèni ndemu i ke, shɔnyi wòtorobii Yusufu mpyi a yaha a pa u talwɔ́ge e, ka u u pire ɲya ke, ka u yákiliŋi si nta a tɛ̀ɛn.
28Maa jwo «Mii jyaŋi Yusufu na ɲyɛ shì na la? Mii saha ɲyɛ na yaaga caa mà tòro lire na mɛ. Mii kɛ̀ɛge zà na ɲyiini tɛ̀gɛ u na mà jwo mii u kwû ke.»