Text copied!
CopyCompare
Kagi Ka Manama - Genesis

Genesis 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na, ándà ikatiis si Jose katô igriyu din tun ta tubang katô mga ágsuguánnán din. Purisu igpéwà din tô langun dan ébô ándà duma manubù tun dalám ka balé ka kapakilala din katô mga kataladi din.
2Su tuu igsággó si Jose, ikadinág tô mga taga Ehipto tun ta luwà katô balé, asta igulitan tô mga manubù tun ta balé katô harì.
3Igkagi si Jose tun ta mga kataladi din, na mà din, “Sakán si Jose! Manté pô tô ámmà ta?” Tô igdinág dán tô mga kataladi din katô kagi din, ándà dan ikataba kandin tingód katô máddang dan.
4Purisu igkagi si Jose, na mà din, “Padani kó dini kanak.” Tô igpadani dan dán tun kandin, igkagi si Jose, na mà din, “Sakán tô kataladi yu na si Jose na igbarigyà yu, asta igpidda dini ta Ehipto.
5Na, yakó ágkasasó. Yakó ágkaranu tingód katô kabarigyà yu kanak, su igpóna a katô Manama dini ébô dì kó maté.
6Agad iglabé dán tô duwa ámmé katô ballus, asal lima pa ámmé na ándà káttun tun ta mga kinamát.
7Igpóna a katô Manama dini ébô makatabangnga ákniyu, su kakalyag din na dì kó maté ka ballus ébô manté kó asta tô mga rubbad yu.
8Purisu ánnà sikiyu tô igpapid kanak dini, asal Manama tô igpapid kanak dini. Igimuwa ikandin na mallayat katô mga opisyales katô harì. Sakán tô ágsugù katô langun opisyales katô harì, asta sakán tô pangulu dini ta kaluwagan ka Ehipto.
9“Purisu sékót kód ulì tun ta ámmà ta, asta ulit kó kandin, ‘Ni gó tô igkagi katô batà nu na si Jose. Igpapanguluwad ka Manama dini ta kaluwagan ka Ehipto. Sékót kó sadun dini kanak.
10Póddóán ku sikiyu dini ta banuwa ka Gosen ébô madani kó langun dini kanak, agad sikuna, asta tô mga gabatà nu, tô mga apù nu, tô mga karnero, tô mga kambing, tô mga baka, asta tô langun katô kaduwánnan nu.
11Atin ka móddô kó dini ta Gosen, dóppónan ku sikiyu. Lima pa ámmé tô ballus, asta dì mému kahirapan ka, tô mga gabatà nu, asta tô mga mannanap nu.’”
12Igkagi si Jose, na mà din, “Na, tô langun yu mga kaké ku, asta sikuna Benjamin, ikakilala kód na bánnal sakán si Jose.
13Uliti yu tô ámmà ta tingód ka kallayatan katô kamanubuan ku dini ta Ehipto, asta tingód katô langun na igkita yu dini. Purisu sékót kód, asta pid yu sikandin dini.”
14Na, igkápkáp si Jose katô adi din na si Benjamin, asta igsággó sikandin. Tô igkápkáp si Benjamin ki Jose, igsággó sikandin.
15Igkápkáppan i Jose tô tagsábbad-sábbad kandan, igadákkan din sikandan, igsággó sikandin, asta igpatóngkóé dan.
16Tô ikadinág dán tô harì na igdunggù tô mga kataladi i Jose, idayawan sikandin asta tô langun opisyales din.
17Igkagi tô harì ki Jose, na mà din, “Kagiyi nu tô mga kataladi nu na ruranan tô mga asno dan asta mulì dan tun ta Canaan
18ébô kangén dan tô ámmà yu asta tô mga pamilya dan, asta lumónód dan dini. Póddóán ku sikandan tun ta madigár tanà dini ta Ehipto, asta tuu madigár tô makan dan dini.

19Bággé nu pagsik kandan tô mga kareton tikud dini ébô duwán sakayan katô mga sawa dan asta mga gabatà dan. Kailangan piddán dan tô ámmà yu.
20Kagiyi nu sikandan na kailangan dì dan ágkasasó tingód katô kaduwánnan dan na katananan tun ta Canaan, su bággayan dan katô tuu madigár dini ta banuwa ka Ehipto.”
21Na, ignunug tô mga gabatà i Jacob. Duwán mga kareton na igbággé i Jose kandan magunawa katô sugù katô harì kandin, asta duwán igbággé din kandan na makan dan róggun ágpanó dan.
22Duwán madigár umpak na igbággé i Jose katô tagsábbad-sábbad kandan, asal si Benjamin tô igbággayan din ka tállu gatus (300) abuk ka mapputì bulawan asta lima tô umpak.
23Duwán igpapid i Jose tun ta ámmà din, sapulù asno na igruranan ka madigár klasi ka kaduwánnan tikud tun ta Ehipto, asta sapulù tô asno na igruranan ka trigo, pan, asta duma mga klasi ka makan ébô duwán kannán i Jacob róggun ágpanó dan.
24Na, igkagi si Jose tun ta mga kataladi din, na mà din, “Yakó ágpóiyé tun ta dalan.” Purisu igpapanó din sikandan.
25Igpanó dan tikud tun ta Ehipto, asta igulì dan tun ta ámmà dan na si Jacob tun ta Canaan.
26Igkagi sikandan, na mà dan, “Manté pô si Jose! Sikandin tô ágpangulun katô langun tun ta kaluwagan ka Ehipto.” Tuu isalábbuan si Jacob, su ándà sikandin bánnal.
27Asal tô igulit dan kandin tingód katô langun na igkagi i Jose, asta tô igkita din tô mga kareton na igpapid i Jose ébô duwán sakayan din na madun tun ta Ehipto, inanté puman tô pusung din.
28Igkagi si Jacob, na mà din, “Nángngà dán. Isóddóran kud na manté pa tô batà ku na si Jose. Kailangan madunnad ébô kumita a kandin ka diya pa maté.”