Text copied!
CopyCompare
Diossen joi jatíxonbi onanti joi - Génesis

Génesis 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jato jaskái iikinbira, moa jato bebonxon teneti atipanyamaxon, jawen yonotibo Josekan, koshin neskáakin saí aka iki: “¡Jatikaxbi nenoax jokonkanwe!” akin. Jatianra westiora jawen yonotibi jain yamakana iki, ja Josekan jawen wetsabo jato onanmanontian.
2Jaskáakin jawen wetsabo moa jato onanmataanan, José ikonbiresi koshin sion iki winia iki. Jaskati winiaitian, jatíbi jain iká Egipto jonibaon ninkákana iki. Jainxon jaskati ja José winiabo, faraónribi keshankana iki.
3Jatian jawen wetsabo Josekan aká iki, neskáakin: —Ea riki José; ¿Non papaki jaréstaniparia? —akin. Jato Josekan jaskáabi, ikonbiresi ratékin, nin tsonbi jawetanibi yoiti atipanyamakana iki.
4Jaskákanainbi Josekan jato yoia iki: —Nerichaa bekanwe —akin. Jatian jato jaskáa jakibeirankanketian jato yoiribia iki: —Ea riki, maton wetsa José; ja Egiptonko bokannon ikax, mato eon maroni.
5Ikaxbi jaskáakin yoixon en mato onanmaa, matonbinix jakonmabo shinanni, maton shinan tsokasax sinataxbo, jakayara mion maronike iki ikaxbo, sinakananyamakanwe. Diossenbira mato joámatianbi, eapari neno raana iki, neskati jawékiatinin ikí mato keyókanketian, mato itan wetsaboribi akinti kopí.
6Moa riki, rabé baritia mato jawékiatinin ikai. Jabira maxkáparike pichika baritiapari, mato jawékiatinin iikaresti. Jaskara ikaxa, maton banábo xoxotima iki.
7Jaskátibo kopí riki, Diossenbi mato joámatianbi eapari neno raana. Jaskáaxon matoyabi, itan maton kaiboboribi en akinti kopí.
8Matoma riki ea neno jan raana, Diosbikaya riki, jan ea neno bea. Ja Diossenribira, Faraón akinnai joni koshi iti, itan ja faraónman xobon ikábaon joni koshi itiribi ea imaa iki. Jainxon jatíbi nato Egipto main jaa jonibaon joni koshi itiribira, ea jan imaa iki.
9Jaskara iken, ramabi boxon ja nokon papa ea neskáakin yoixontankanwe: ‘Ja min bake Josekanra ake, neskara joi mia bemakin: Nokon papanpari nato joi en bomaatianbi, ishton ea oinni jonon. Diossenbi Egipto main jaa jonibaon koshi ea imaa riki.
10Jainxonribi yoitankanwe, joaxa Gosén janeya main jakanti iki; jawen bakeyabi jawen bababoya, itan jatíbi jawen yoinaboyaribi. Jaskati moa jain joax jaaxa, ea iká ochóma jati iki.
11Jaskati neno joax jakanketianparira, en jatíbi jawékinin jato maxkámatima iki. Pichika baritiaparira maxkáke, jawékiatinin iki onitsapikanti’.
12Jaskara iken, maton itan nokon wetsa Benjamínmanbi ake ninkákin, enbishaman jaskara joi mato yoiaitian.
13Jaskara iken, ja nokon papa ea yoixontankanwe, eara neno Egiptonko joni koshi jikimakana iki. Jainxonribi yoitankanwe, jatíbi jaskara jawéki en neno akai maton oinnabo. Jaskáakin yoitaananra, ja nokon papa jatianbi ea maton iwexonti jake —akin jato aká iki.
14Jato jaskáakin yoikin senenhataanan, José jawen wetsa Benjamín paotaanan rabekaxbi winibekona iki.
15Japekáo Josekan, jatíbi jawen wetsabo bexépakea iki. Jaskáakin jato paotaanan bexépakei onisi jato betanbi winia iki. Jaskati senentaanan moa jaton shinan tantipakeax, jaton wetsa José betan yoyo ikana iki.
16Ja Joséiba jawen wetsabo nokókana joira, faraón keshankana iki. Jaskarabo keshankana ninkatax, jawen joni koshiboyabi faraón kikinbiresi raroa iki.
17Jaskati rarokin, ja faraónman jawen wetsabo José yoimaa iki neskáakin: —Min wetsabopari yoiwe, jaton yoinaboyabi, ja min jato menia jawékiatiboya, Canaán main jakiribi moa botankanon.
18Jain kaxonra, maton papa betanbi jatíbi jabé ikábo, maton ea jato iwexonti jake. Jaskáakin maton jato iwea eiba nokókanketianra, Egipto mai jain jakonshamani yoábo xoxoainko, en jato jamati iki. Jain en jato jamaara, jakonshamani yoábo ikaitian ja jawékiai jakanti iki.

19Jainxon jato yoiwe, nato Egiptonkonia kabáyonin niniai carroboribi botankanon. Jatianra jan napóanan, jaton bakeboyabi jaton awinbo, itan ja min paparibi jan naneanan ishtontani bekanti iki.
20Jainxon jato yoiribiwe, ja Canaán mainmea jaton jayata jawékibo jenebeirantin masá shinanyamakanon. Neno Egiptonko moa bekanketianra, jatíbi jakon jawékibo en jato iboamati jake —akin jato aká iki.
21Jatian faraónman yoia keská, israelitabaon axonkana iki. Jaskáxon jan jato bekanti kabáyonin niniai carroyabi, ja kakin jawékiatiboribi, Josekan jato menia iki.
22Jainxon chopa benáshamanboribi jato menipakea iki. Ixonbi ja Benjamínbiribi menia iki, kimisha pacha koríki, jainoax pichika kikin kopí chopa.
23Jatian jawen papabiribi bomaa iki, chonka asnon axon, kikinbires meskó jakon jawékibo. Jainxon jatíribi chonka asno awinin axonribi bomaa iki: Trigo, piti jainoax meskó jawékiatiboribi. Ja jawékiatibora iká iki, jokin jawen papan ja jawékiatibo.
24Jaskati moa kati jato yoia, moa bokanaitian, jato neskáa iki: —Ramiananyamai jakonaxes botankanwe —akin. Jatianra jabo moa bokana iki.
25Egiptonkoniax boaxa, Canaáin jakonbires jaton papaiba nokókana iki.
26Ja moa kaax nokóxon, jaton papa Jacob keshankana iki, jawen bake José jaresparia. Jainxonribi yoikana iki, ja José jatíbi Egipto mainmea jonibaon joni koshi jikimakanaribi. Jaskáakin jaton papa yoikanabi, ikonhayamai ratékainax, jawebi yoyo iamaa iki.
27Jaton papa jaskatainbi, ja Josekan joi bemaabo jeneyamakin rebéstankin yoikana iki. Jaskáakin yoikana ikonhayamai iikinbi, ja Josekan kabáyonin niniai carrobo oinna iki; ja carrobo iká iki, jan naneanan já bokanti bemaa. Ja ointaananpari, ja ikonhayamai iwana shinanbo moa tantipakea iki.
28Jaskarabo oinnaxpari jawen shinan tantitaanan, ja Israel jawen wetsa jane Jacob iká iki neskati: “¡Moa ea yoiamakanwe, ja nokon bake Joséra moa jake ixonra, en moa ikonhai! Jakopíra, ea mawatamatianbi já oinni ea kaai”, iki.