Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - TENKETƐ́

TENKETƐ́ 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ mɔ̀nnì Sosɛfu í nnɑ kɛ bo pĩ́ nhomɑ́ɑ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɛ̀ bɛmɔu. Kòò nkpɑɑ́ nɛ̀ o tebìí, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ò tumɛ̀ bɛ kou nwe,
2kɛ́kuɔ́ mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ kèè, kɛ̀ tinɑ́ɑǹtìi tuɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
3Kɛ̀ Sosɛfuu nɑ́kɛ́ o tebìí kɛ dɔ̀: Míì tu Sosɛfu, n cicɛ kpɑɑ́ fòùɑ̀? Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di kɛ́ bɛ̀ kpeí bɑ́ bɛ̀ í nnɑ kóò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì.
4Kòò dɔ̀: Tɔ́ɔ́nnɛ̀nní. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ́ɔ́nní, kòò dɔ̀: Míì tu Sosɛfu di nɑntɛ̀ di fìtɛ́ tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ní Esibiti.
5Di yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ di yonkɛ di n fìtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, Kuyie nkuù n niinní diɛ nkɛ̀ m bo di dɛɛtɛ́.
6Yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi dikònnì bomɛ̀, dɛ̀ kpɑɑ́ yɛ̀nùmmù, onìtì í yóó buɔtí ò mɛ nyí yóó kɔ̃ṹ.
7Kuyie nkuù ǹ niinní kɛ̀ m̀ bo di dɛɛtɛ́, kɛ̀ di kó kubotí bɑ́ɑ́ kú.
8Díì í n duɔnní diɛ, Kuyie nkuù ǹ duɔ́nní, kɛ̀ n tũ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì kɛ ni o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ Esibiti omɔu.
9Ítɛ́nɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́kò nkɛ́nɑ́kɛ́ n cicɛ kɛ dɔ̀: Kuyie nkɑ̀nnɛ ɑ birɛ Sosɛfu Esibiti, kɛ̀ dɛ̀ bɑkɛ́, kɛ tú ɑ ítɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́kɔtoo o borɛ̀.
10Kɛ tú ɑ kɔtoo nɛ̀ ɑ́ bí nɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí nɛ̀ ɑ pe nɛ̀ ɑ nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ɑ kpɛrɛ dɛmɔu, kɛ́kɑri Kosɛnni tempɛ̃ kɛ́ nhò tɔ̀kɛ́nɛ̀.
11Kòò n dɑ duɔ̀ mmudiì fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɑ̀ɑ nfòù, kɛ yɛ̃́ yɛbie nkpɑɑ́mɛ̀ yɛ̀nùmmù dikònnì kpɛyɛ.
12Di bɑntɛ́mu weti weti kɛ dò mmí nSosɛfu míì di nɑ́ɑ́nnɛ̀, fɔ̃́ mBɛnsɑmɛɛ n nɑntɛ̀ kɑ̀ɑ múnkɛ bɑntɛ́.
13Kònnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ n cicɛ n yo ntìì kpɑ̀tì Esibiti, kóò nɑ̀kɛ́ di yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, kóò kɔ̀tɛnɛ̀ní diɛ mmɛcɑ̃ɑ̃.
14Kɛ̀ Sosɛfuu ɔrí Bɛnsɑmɛɛ o nɑntɛ̀ kɛ̀ diwɛ̀ìi ò ɑutɛ́ kòo kuɔ́, nkòò múnkɛɛ kuɔ́.
15Kɛ̀ Sosɛfu ńhɔrì o kó bɛkótíbɛ̀ tɔbɛ̀ kɛ kuɔ̀, ndɛ mɔ̀nnì ndi bɛ̀ dɑ̀ɑ́tímɛ̀ kóò bɛ́innɛ̀.
16Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi keè Sosɛfu tebìí kɔ̀tɛnímɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ ò nɑrikɛ wenwe nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀.
17Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sosɛfu kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ ɑ tebìí kɛ tú, n yɛ̃ mbɛ̀ɛ boú bɛ nɛntì sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ́kò nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃,
18kɛ́túótɛ́ní bɛ cicɛ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kɔbɛ, kɛ́wɛ̃tɛní kɛ̀ m bɛ̀ bɛnkɛ dikɑrì sɑ̀ɑ̀rì Esibiti kɛ̀ bɛ̀ nkɑri kɛ yo ndɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀.

19Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ sinɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ́tɔnɛ̀ní bɛ pobɛ̀ nɛ̀ bɛ bí nɛ̀ bɛ cicɛ.
20Bɛ̀ bɑ́ mbɔti bɛ̀ yóó yóu dɛ̀ kpɛti, dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo Esibiti dɛ̀ tu bɛ kpɛrɛ ndɛ.
21Kɛ̀ Sɑkɔbu bíi dɔɔ̀ bɛ̀ yɛ̃mmɛ̀ kɛ̀ Sosɛfuu bɛ̀ duɔ́ nsinɑɑsɛ̃ĩ́ okpɑ̀ɑ̀tì yɛ̃mmɛ̀, kɛ́ bɛ̀ duɔ́nnɛ̀ mudiì bɛ̀ bo nyo mmù kucɛ,
22kɛ́pɑ̃ bɑ́ wè diyɑɑ̀bòrì pɑ̀nnì, kɛ́pɑ̃ Bɛnsɑmɛɛ yie yɛ̀nùmmù nɛ̀ mɛdítíbii nsikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300),
23kɛ́duɔ́ nho cicɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ tɛpíítɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ntɔ Esibiti kpɛrɛ dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀, bɛtɔbɛ̀ tɛpíítɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntɔ tidiitì nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ mudiì tɛ̃mù bɛ̀ bo nkérí kɛ diiti mù kucɛ.
24Kɛ̀ Sosɛfuu nɑ́kɛ́ o tebìí kɛ dɔ̀: Kònnɛ̀, di nɛ́ bɑ́ɑ́ kpɑ nkucɛ.
25Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Esibiti kɛ́kò nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ bɛ cicɛ Sɑkɔbu borɛ̀,
26kɛ́ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Sosɛfu kpɑɑ́ fòùmu, kɛ̀ weè ni Esibiti omɔu. Dɛ̀ mɛ nyí nnɑmpɛ bɛ cicɛ, ò í nyie ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì.
27Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ Sosɛfu do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì timɔu, kóò bɛnkɛ sinɑɑsɛ̃ĩ́ ò duɔnní sì kɛ̀ sì bo ò tɔo, dɛ mɔ̀nnì ndi o yɛ̀mmɛ̀ tɔ̀ɔ́nnímɛ̀.
28Kòò dɔ̀: M bɑntɛ́mu m birɛ Sosɛfu fòùmɛ̀, m bo kɔtɛ kóò yɑ̀ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́kú.