Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GENESE

GENESE 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iosepa be iena hesiai taudia ibounai edia vairana dekenai iena lalona ia hagoadaia diba lasi, vadaeni ia boiboi, ia gwau, “Hesiai taudia ibounai, lau umui rakatania, umui lao murimuri dekenai.” Vadaeni tau ta lasi idia dekenai noho neganai, Iosepa ese iena tadikakana taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Lau be Iosepa. Lau be emui tadikakana.”
2Bona Iosepa ia tai mai boiboi danu. Unai neganai, Aigupito taudia bona Farao ena ruma taudia ibounai ese Iosepa ena taitai idia kamonai.
3Vadaeni Iosepa ese iena tadikaka taudia dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau inai Iosepa. Lauegu tamana be do ia mauri noho, a?” To idia ese idia haere henia diba lasi ia dekenai, badina idia edia kudouna dekenai idia gari dikadika.
4Vadaeni Iosepa ese iena tadikakana ma ia hamaorodia, ia gwau, “Umui mai kahirakahira lau dekenai.” Vadaeni idia lao iena badibadinai. Ma ia gwau, “Lau inai, umui emui tadina Iosepa, lau umui hoia, vadaeni lau mai Aigupito dekenai.
5Umui emui lalona do idia hisihisi lasi, umui sibona ta ta dekenai badu henia lasi, lau umui hoia vadaeni, lau mai iniseni dainai. Badina be Dirava ese lau ia siaia guna, umui emui vairana dekenai, umui do lau hamauria totona.
6Badina inai lagani rua be hitolo nega ena lagani. To hitolo nega ena lagani 5 do idia noho, vadaeni unai lagani edia lalonai uiti do idia hadoa lasi, bona anina do idia abia lasi.
7Dirava ese lau ia siaia guna, umui emui vairana dekenai, gabeai natudia do umui havaraia totona. Umui bona umui emui bese momo ese mauri do umui abia totona, Dirava ese lau ia siaia.
8“Unai dainai umui be lasi, to Dirava ese lau ia siaia iniseni. Ia ese ia karaia. Dirava ese Farao ena tamana bamona lau ia halaoa. Farao ena ruma ibounai ena biaguna, bona Aigupito tano ibounai ena lohia be Dirava ese lau ia halaoa vadaeni.
9“Unai dainai karaharaga umui lao egu tamana dekenai, do umui hamaoroa ia dekenai, umui gwau, ‘Oiemu natuna Iosepa ia gwau: Dirava ese Aigupito ena tano ibounai ena lohia lau ia halaoa vadaeni. Vadaeni, umui mai lau dekenai, umui karaharaga.
10Gosena tano dekenai do umui noho, lauegu badibadinai, oi bona oiemu natuna bona oiemu tubuna bona oiemu mamoe ibounai, bona oiemu boromakau ibounai, bona oiemu gau ibounai.
11Bema Gosena dekenai umui noho, do lau naria diba umui. Hitolo nega ena lagani 5 ma do idia noho, lau ura lasi umui bona emui orea taudia ibounai do umui hitolo.’
12Umui emui matana dekenai umui itaia vadaeni, bona lauegu tadina Beniamina danu ena matana dekenai ia itaia vadaeni, inai hereva ibounai be lauegu uduna dekenai lau gwauraia.
13Unai dainai lauegu siahu ibounai Aigupito dekenai, bona umui itaia gaudia ibounai danu lauegu tamana dekenai do umui hamaoroa, vadaeni egu tamana do umui hakaua mai karaharaga.”
14Vadaeni Iosepa ese iena tadina Beniamina ia rosia, mai tai danu. Beniamina danu ia rosia, vadaeni ruaosi idia taitai.
15Vadaeni Iosepa ese iena kakana ibounai dekenai ia kisi henia, bona ia rosia idia dekenai mai tai danu. Gabeai iena tadikakana danu ese ia danu idia herevahereva, idia gari lasi.
16Inai gaudia edia sivarai be Farao ena ruma taudia dekenai idia gwauraia. Idia kamonai, Iosepa ena tadikakana be idia mai, vadaeni Farao mai ena hesiai taudia idia moale.
17Vadaeni Farao ese Iosepa dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu tadikakana oi hamaorodia, oi gwau, ‘Umui emui kohu, umui emui doniki edia doruna dekenai do umui atoa kau, Kanana tano dekenai do umui giroa lou.
18Umui emui tamana, bona umui emui varavara taudia do umui abidia, umui hakaudia mai lau dekenai. Lau ese Aigupito ena tano namo herea momokani umui dekenai do lau henia, bona inai tano ena aniani namodia do umui ania.’

19Oi hamaoroa lou idia dekenai, oi gwau, ‘Inai bamona do umui karaia. Inai Aigupito tano ena treila, taunimanima idia guia gaudia, do umui abidia lao. Vadaeni umui emui natuna, bona umui emui adavana do umui udaia, umui mailaia, bona umui emui tamana danu.
20To umui emui kohu umui rakatania dekenai do umui laloa lasi, badina be inai Aigupito tano dekenai kohu namodia dohore umui abia, umui emui.’ ”
21Vadaeni Israela ena natuna ese iena hereva idia badinaia, bona Iosepa ese treila ia henidia, Farao ia hereva bamona. Aniani danu ia henidia, dala dekenai idia aniani totona.
22Iosepa ese idia ta ta dekenai dabua namo herea ia henia, to Beniamina dekenai siliva moni 300 ia henia, bona dabua namo herea 5.
23Harihari gaudia danu ia siaia iena tamana dekenai, doniki 10 Aigupito dekena amo ese kohu namodia idia huaia, bona doniki hahine 10 ese uiti bona paraoa bona aniani haida danu idia huaia, bona iena tamana ena aniani danu dala dekenai ania totona.
24Vadaeni Iosepa ese iena tadikakana ia siaia lao, ia gwau, “Dala dekenai umui lao neganai, umui ta ta umui laloa hekwarahi lasi.”
25Aigupito idia rakatania, Kanana tano dekenai idia lao, idia edia tamana Iakobo dekenai.
26Idia hamaoroa Iakobo dekenai, idia gwau, “Iosepa be ia mauri noho, Aigupito tano ibounai dekenai ia lohia.” Vadaeni Iakobo ena kudouna dekenai ia mase bamona, idia edia hereva ia hamomokania diba lasi.
27To Iosepa ena hereva ibounai idia hamaoroa ia dekenai, bona Iakobo ese taunimanima guia treila gaudia ia itaia, Iosepa ese ia siaia gaudia ibounai danu, vadaeni iena kudouna dekenai ia mauri lou.
28Unai neganai Israela ia gwau, “Vadaeni, lauegu natuna Iosepa do ia mauri noho momokani. Dohore lau mase lasi neganai, do lau lao itaia.”