Text copied!
CopyCompare
AKUS RO NA PALATUNG TANGINANG ANI IESU KARISTO - Tutapongai

Tutapongai 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na kala pat luai ani Iosep na parik kalapa anguan angkoai an si aiveven aro ani kana nanasai e mataria i kana keve asosokai na kala vas iria ta, “Mi pasal suai aongos!” Asukang na katalapo kovek ta mangsikei ka ago ve nia si pangau ang kala atai amalangas a keve tasina ta nia nang kapo si.
2Na kala kup alava luai ta tangis, na ri vap i Aigipto kila longong ia na nei rina si Parao kila kun longong kapa.
3Na Iosep kala antok a keve tasina ta, “Nau nang a Iosep. Au na mamai kapo to lak?” Sikei keve tasina parik kilapa angkoai si ngenget using kilapo leng alava luai e matana.
4Emung a Iosep kala antok iria ta, “Kapo ro mi sinong asung ane ke.” Au, kila aingingik na kala atatai iria. “Nau a tasimi Iosep nang mita atos tatag ane Aigipto.
5Au, kana mi ago ta makus an vo angtupang an ta kami atos ang tatag ane ke. God katala asok aino iau ani nau name vil ato lak imi.
6Kana kapo vapongua i matas i buk angan ta nei rina aongos, na eno lak kapo atogon a mang palpalima na matas asi tav anguan dek roe an na tav rok kon.
7Io, God kata asok aino iau animi asi kag teng ato animi si selen roron asukang ke ani nami ve matan tus using imi mi duk e kuli rina.
8Io, asukang vang a parik ta nami mitapa asok iau ane ke, sikei God papa, nia kata asereai anig asi kag me asukang val napo tamana i Parao. Nalapo aiveven aongos kana vainagoan na Aigipto aongos kapa.
9Kana mi pasal sumasuma taun pok a mamai na mian antok ia ta kana nat ta Iosep kata asok si antok ania asukang ke, ‘God katala asereai anig ani nau a tulava i Aigipto aongos. Ku pakasang ane ke. Ago ta amomole an.
10Kume ago si palpal Gosen, ring ke kapo angasungai anig. Numai ve kam inatus a keve tivum. Kam keve sipsip, keve bulumakau na kam togtogon aongos ka ane ke.
11Name aiveven ua eke e Gosen using ane no kapo pasal lak a palpalima na matas i buk angan. Kume ve kam matan vap na kam togtogon vei mila mat ta buk angan.’
12Kana, nami aongos, na numai kapa Beniamin, mi arai ta nau atutuman a Iosep napo alis a mengen ke.
13Mianla akus a mamai ta nau napo saka igenen lava an eke e Aigipto na mi mengen ia kapa ta keve nem aongos mitala arai ania. Mi sumasuma na mianla songo le ia ane ke.”
14Na Iosep kala vongok a tasina ta Beniamin na kala tangis, na Beniamin kapa kalapo kun tangis si kapo lot ia.
15Na kanpo vongok a mang keve tasina siksikei na kianpo angtangisai kuvul. Emung ina keve tasina kila tutapongai angmemengenai ve nia.
16Na akus kanla serei nei kana vainagoan a Parao ta keve tasina i Iosep kita mela serei. Na Parao ve kana keve asosokai kilapo uruk.
17Au na kala atatai a Iosep asukang ke, “Ku antok a keve tasim ta ki akos aro kari keve dongki na ki pasal pok ane rina e Kanan.
18Kian songo le na tamaria ve kari inatus na ki papok ane ke. Naka lis roe roron luai lak aniria e ke e Aigipto, na ki ago aro na ki masung.

19Antok iria kapa asi kari dal le ta keve sinsinongan i paspasal le ke e Aigipto ani kari keve aina na kari inatus lik. Ki pasal na kian songo na tamaria.
20Ki ago ta lomlomonai makus an ta kilapo sip taliung kari togtogon e suke, using a keve nem roron luai aongos i rina ke Aigipto ki atogon ia lak.”
21Au na kana inatus a Israel kila ainak ani mengen ang. Na Iosep kala dal sinsinongan i paspasal dong iria val kana atatai a Parao. Ka lis pok angkoai kapa aniria si kari paspasal.
22Ria aongos siksikei kata lis iria ta kari keve sikei a sakol vakup ipo alak, sikei Beniamin, kata alis ia ta 300 na vuk kapkap na palpalima na sakol vakup ipo alak.
23Na ka asok si akos aduk ani sangauli na dongki ta mamain ta bil roron luai i Aigipto, na mang sangauli na dongki aina ki akos iria ta kon, saui na mang matan pok ani tamana ani ka angkoai si kana paspasal.
24Na kala atatung a keve tasina asi kari pasal. Na taun ang kilapo pataliung ia kala antok iria ta, “Mi ago ta angkiki e selen.”
25Au na kila pasal pelek a Aigipto na kila papok ane si tamaria Iakov e Kanan.
26Na kianla antok ia ta, “Iosep sukana kapo to lak! Nia kana kalapo tulava i Aigipto aongos!” Na Iakov kala tun apuak iria using kapo tav lomlomon tataria.
27Sikei, kila mengen aro aongos ia ta saka keve mengen an a Iosep kata mengen iria tatana. Na taun ang kala arai ani keve sinsinongan i paspasal ang a Iosep kata lis ia asi me akos ang ania, kala uruk pok a nei vingana.
28Na Israel kala mengen asukang ke, “Kala aulei. Kag nat Iosep kana kapo to lak! Kapo ro luai asi kag an arai ania aino le ani naka mat.”