Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Vuivuni

Vuivuni 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Joseph te mua tangomana vania tua ge ke poloa vanira tana lei hoghona nina na kanora,/te haga tangi hauva me mua liona ge ke tangi inaghodira/tana matadira nina lei ghairau, keri ge bosa vanira nina na lei ghairau udolu ge kara rughuhoru sania na voki. Agaia te liona ge ke kabu kolura heghena tua na lei hoghona, vaho ge bosatatea heghena vanira ahei agaia.
2Ma gaia Joseph te tangi ngangaraha, mana lei vure ni Egypt tana vale sulena tara rongovia, mana viti vamua me nia sara itadira na lei vure tana vale sulena Pharaoh na rongorongo eni.
3Ge ghaghua vanira na lei hoghona, “Inau ke a Joseph vamua! ?Ivei te ghaghua, e vola utuni sughua a tamada?” Mana lei hoghona tara mua kokoea siki totobo na pukuna agaira tara nia kanoragha tara ghilalaa agaia tua Joseph te tughuru mai inaghodira.
4Ma gaia Joseph te ghaghua vanira sono, “Kau mai liliagu.” Tana bona tara mai so, gaia te bosa, “Inau utuni tua na hoghomiu a Joseph tau nia hunulu mai iani Egypt.
5Hauvaa ma kau bei rutu mau sopa hughuhughu heghemiu gea na pukuna tau gonia vaniu na totobo eni, na pukuna God heghena tua te diki niu vetena mai iani ge ku vavolara na lei voladira rana vure tana ngengere.
6Ara rua na niulu ni vitolo raeni ke, kara totolo ma kara riti tana vitu na niulu, ara lima na niulu mua iga. Ilokani ara lima na niulu raeni ke, ke taho igaa na subasuba mana ghegheli.
7A God te diki niu vetena mai iani Egypt ge ku pabei na volamiu, ighau maira nimiu na lei sopa binaboli, ge kau vola ma kau sepalaghi ge kau vuha mai vaghaghau na kema sule.
8A God tua te diki niu vetena mai iani, e mau ighau. Ma gaia God tua te neu ge u vuha mai nina tinoni ni huhuli a Pharaoh, mu vunaghi pungisia Egypt talighu.
9“Kau minamina, ma kau pulohi ta tamagu ma kau bosa vania, ‘Aeni na hava te bosaa mai na dalemu a Joseph vanighai, “A God te neu ge u vunaghi pungisia Egypt. Mina mo ko mai kabu tua iani tagua.
10Ighoe ko mai ghahagho tana bona tara holoa nia Goshen, ge ko kabu dutuviu kolura na lei dalemu mana lei kukuamu, maighi nimua na lei maumanu/volivoli soko kolui nighi nimua na lei lologho soko.
11Inau ku righitaonighau udolu i kakeri, ara lima mua na lei niulu ni ngengere tara mai inagho. E mua uto ighoe kolura nimua na binaboli ge kau nia kabu bona na vahaghitaili.’”
12Ma Joseph te ghaghua vanira, “Kau vaevaneu heghemiu mai, maia ghua ighoe ghe na tahigu a Benjamin, inau a Joseph loloto tua.
13Kau bosaa vania a tamagu Jacob, tara nea iga na talumavaagu iani Egypt, mau bosaa vania nia ghua na lei totobo tau righighi. Ma kau mina ma kau lavia vaniu mai iani.”
14Nia na togotogo, agaia Joseph te lighotia mai tana luhana na tahina Benjamin ge tangi, ma gaia Benjamin ghua te lighotia hoghona a Joseph ge tangi ghua.
15Ma gaia Joseph te sopa nonginongira me tangitangi savura rana lei hoghona udolu, ma gaira na lei hoghona tara vuivuni ni tutugu koukoluana.
16Me mua hau vasoo, me saravia a Pharaoh na rongorongodira rana lei hoghona Joseph tara mai i Egypt, ma Pharaoh kolura lei nina tinoni ni lutu tara nia togotogo tana bona tara rongovia te vaghaa.
17Ma Pharaoh te ghaghua vania Joseph, “Ko bosa vanira rana lei hoghomu ma kara ludangighi didira lei sopa donkey nighi na lei vuavua ni koni/vanga ma mina ma kara pulohi tana komudira i Canaan.
18Keri ge kara lavia mai a tamamiu maia didira na lei sopa binaboli udolu, ma kara mai ghahara tua iani Egypt. Inau, a Pharaoh, ku lubatia vanighau tana puku ni bona te uto au vule ilokana Egypt talighu, ma kau ghanighi ghua na lei vanga uto tara ghahai ilokana na bona keri.

19Mo ko bosa vanira na lei hoghomu ma kara lavi taitakiro tua iani ge kara ludangira mai rana taudira mana rana gari pile kolua tamamiu ghua.
20Kau bei nighi ghaghua gea nimiu na lei lologho, na pukuna na bona te uto vulei na lei bona i Egypt talighu ke a nimiu.”
21Mana lei dalena Jacob tara goni taonighi na lei totobo Pharaoh te bosai vanira. A Joseph te hera na lei taitakiro taonia nina vevetena Pharaoh, me hera na vanga kara ghanighi tana halautu.
22Me sopa hera na tivi ni tughu, ma Benjamin na puku ni hoghona te hea ara lima na tivi vaolu i vahea tughu, maighi ara tolu hangalatu na rongo ni silver.
23Ma Joseph te nia vetena vania vaa a tamana ara hangavulu na lei donkey tara ludangi vonui i vuvungani nighi na lei totobo uto ni Egypt, maighi ghua ara hangavulu na lei donkey tara ludangi vonui i vuvungani nia na lei vuavua ni koni maighi ghua na lei vatavata ni vanga kehakeha soko ke ghanighi tana halautu bona ke tona mai Egypt.
24Ge vetena tonara na lei hoghona, mi tana bona na lei hoghona tara tughuru ni tona, agaia te ghoi kokoe vanira vaa sono me ghaghua, “Kau bei hughuhughu gea tana halautu!”
25Ma gaira tara sania Egypt mana pulohi tana komudira tana butonikomu i Canaan.
26Tana bona tara sara tana komudira, agaira tara ghaghua vania tamadira, “A Joseph ke, e vola sono, ma gaia tua te vunaghi pungisia na komu Egypt talighu!” Ma gaia Jacob te nia hoghohare na ghanaghana te rongovia na rongorongo, me mua taluutunia.
27Mi tana bona tara rongorongoa vania nina na rongorongo a Joseph, maia te vaevanei na lei taitakiro ni vanga te nighi vetena vania mai a Joseph, na tarungana te ghoi rivurivu.
28Ma Jacob te ghaghua, “Ke tangomana ge ke utuni sughua, na dalegu a Joseph te vola sono! Inau ku tona mu ku righi matana inaghona ge ku mate!”