Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Gesese

Gesese 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abo nige gonoana bena Iosepa i abididiniuioi, isi gamagaridi tautorotoro gegesina eai matadi eai, to i eoga lailai, i ene, “Tatao gamagarimiu au pesagabaegu!” Arinai nige tau esau maena, abo Iosepa i hemasarahauioi ena tataoyao aridi eai.
2Abo i dou lailai, to Aigupito tataodi, eo Parao ena numa tataodi se ataiei.
3Abo Iosepa i ribalau ena tataoyao aridi eai, i ene, “Eau Iosepa! Tamagu sora ma miana?” Na ena tataoyao nige abina se ata se heuio paana se tagugu ma matausidi ia matana eai.
4Abo Iosepa i ribalau ena tataoyao aridi eai, i ene, “Ea aibodaimiu, au laoma gegesigu eai.” To se hanahanau arinai. Abo i ene, “Eau emi tau Iosepa, ia au uneune Aigupito aridi eai wa.
5Na tabu au nuadubu, eo tabu au ouyalayalauioimiu paana au uneuneguma inai, na Eaubada ia i hetamariguma inai bena abo ea hemaurimiu.
6Ina borimai labui boeadi eai guriam lailai eanua eai hinage sora borimai haligigi se laolaoma boeadi eai taba nige tano giarina, eo taba nige masurina.
7Arinai Eaubada i hetamariguma bena omi eo ami isimurita au maumauri tanoubu eai, eo omi ea hemaurimiu abo au hemala basileia lailaina.
8Arinai omi nige au hetamariguma inai, na Eaubada mo, abo ia i hetorogu ea hemala Parao tamana, eo hinage ena numa guiauna, eo Aigupito eanuana maudoina eau tanuagana.
9Au heula au sae tamagu arinai abo au heriba au ene, ‘Doha ina natum Iosepa ie riba. Eaubada i hetorogu Aigupito maudoina guiauna; u dobima arigu eai, tabu u bebeda.
10Abo Gosena tanona eai au mia, abo oa gegesigu eai, oa eo nanatumyao, eo tubumyao, eo em mamoe eawoidi, em bulumakau, eo em ginauri gamagamagaridi.
11Abo nei eai ea heaim, paana borimai haligigi se ota boeadi eai guriam abo i laulau, ata oa, eo em numa tataodi, eo em ginauri gamagaridi deha lailai au hearo.’
12Na mamohoi, matamiu eai au ita, eo egu tau Beniamina matana eai, hinage ie ita, ia ede eau awagu eai ea ribalaowa,
13Egu namanamari maudoina Aigupito eai wasana abo tamagu au heriba, eo saha eo saha inai aue ita; eo abo au heula tamagu au woeadobeyama inai.”
14Abo ena tau Beniamina i heaitalagadoi, ie dou, eo Beniamina hinage ia i heaitalagadoi eo ie dou arinai.
15Abo hinage ena tataoyao gamagaridi i alagoiedi eo matasuluna ie didi potadi eai: abo murina eai ena tataoyao maena se ribariba.
16Ginauri ta wasadi se lage Parao ena numa eai, si ene, “Iosepa ena tataoyao se laoma’o,” abo Parao nuana i lolo ariri, maena heaheari tataodi hinage.
17Abo Parao i ribalau Iosepa arinai i ene, “Doha ina abo em tatayao u heribadi. ‘Ina doha au lauwatai, emi ginauri au usaidi emi asini potadi eai, eo au torohai au lau Kanana tanona eai.
18Tamamiu eo emi numa tataodi au abidi, eo au uioma arigu eai abo Aigupito tanona ena lolo aririna abo ea leawa, eo tanona aiaina lolona abo au ai.

19Abo au lauhesomdi, ‘Ina doha au lauwatai. Aigupito eanuana ena carts au abidi au laedi, nanatumiuyao gagiridi eo monemiuyao enadi, abo tamamiu au woeaiyama eo au laoma.
20Hinage tabu omi emi ginauri au nuatuda’oiedi, paana Aigupito tanona ena lolo maudoina ede omi enamiu.’”
21Arinai Isaraela nanatunayao se lauwatai, abo Iosepa carts i mosei aridi eai, gonogonoana doha Parao ena lauhesom, eo edi dobila alaena hinage i mosedi.
22Esau to esau ana lulu headi i mosedi aridi eai, na Beniamina arinai moni silver gamagarina handere haiona i mosedi, eo lulu haligigi hinage.
23Abo tamana arinai doha ina i hetamarilaei, asini saudoudoi, potadi eai Aigupito ena ginauri lolodi i usaidi, eo asini bawesinadi saudoudoi potadi eai sitona eo falawa eo hinage aiai headi tamana ena dobila alaena.
24Arinai ena tataoyao i hetamaridi se lau: abo doha ina i heribadi, “Au komakomanimiu, tabu dobila eai au lulu.”
25Aigupito se torohaigabaei se laoma Kanana dimona eai, tamadi Iakobo arinai.
26Abo se heriba si ene, “Iosepa sora ma miana, eo ia Aigupito eanuana maudoina i tanuagai.” To Iakobo aruana ie loi, paana nige i awamamohoiedi.
27Na huiana wa Iosepa ena riba gamagaridi se heriba, ia i heribadi wa, eo ena carts wa i itadi, iaede Iosepa i hetamarilaedi Iakobo ababaheina, arinai Iakobo earuana i uioma, i mauriuio.
28Abo Isaraela i ene, “Gonoana, natugu tau Iosepa sora ma miana. Abo ea lau ea ita, murina eai abo ea mate.”