Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Genesis

Genesis 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5Ma Bada i ʼnanai da rava anatapui au dobu ai ḡoʼapoapoe i rata kaua ma aiwai i viogatarei ma i vinua-notenotei anatapui apoapoei.
6Bada i ʼnanai ma orana i viara kaua ma i vinuabola da aiwai aubaina rava i kauei.
7Ma Bada i riwa, “Tau rava a kaukaueia ana vipupui dobu au anatapuna ma nanare ḡamoḡamo ḡaeḡaei ma ḡamoḡamo au doa tetetei ma kiu au aidamo. Nuanuau i bola-kauei da taui a kauei.”
8Wate Bada Noah i ʼnanai ma i vinuaiaiei.
9Noah ma ana epaepaeia ai virarautua wenanare. Noah natunatuna nelarai tonuḡa: Shem, Ham ma Japheth. Noah ana ḡoʼapoapoe eḡa, tauna ainelana rava aiaina eḡa me aiai ḡelauna nai au marana. Ma God maiteni i bababani nonoa ma ana au viaiaina i mamae.
11Rava ai ḡoʼapoapoelei dobu i viapoapoeni God au matana ma vigaigaiawa dobu i oai.
12Ma God i ʼnanai da rava ai ḡoʼapoapoe i rata kaua ma lawana apoapoena i maemaelei.
13Ma God Noah i riwei, “Rava pupunana a vivinua-notenotei. Aubaina rava ai ḡoʼapoapoe dobu i oai, lamna aubaina rava ma dobu anatapuna ana vipupui.
14Lamna aubaina a ḡoei da wei ma kauei. Waga ḡaeḡaena ai bagibaginei ma voai tam aubaim. Ma babalaraḡi ma koltei au orana ma au doa ma pasi.
15Wenanare ma voai. Waga ana manawa 140 mita ma ana dabora 22 mita ma ana ḡae 14 mita
16Ma poewi ma gavogavo aburuna ma voterei poewa ma biribiri au poui, ive ma madeḡa aubaina. Ma au ririvana, metaeta ma terei. Ma vatara, au gabaurina, au pouna ma au tepana ma voai.
17—Ona rautaniḡana! Tau marina ututuva ana paritawaneiai au dobu ma aiwai anatapui lawalawaii ina amoa.
18Wate marina tau parivainuaḡana bagibagina ana kauei tam maiteni. Tam, awam, ma natunatum awawai maiteni au waga ona rui.
19Ma ḡamoḡamo anatapui, wavinena ma orotona ma vigerui, kiu, ma ḡamoḡamo au doa tetetei ruaruaḡei ava ina rui da ina lawana.
21Ma lam taputapunei ava ma vaia da taumi ma ḡamoḡamo aubaii.”
22Ma God aiwai anatapuna i ririweia; Noah i kauei.