Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - उत्पत्ती

उत्पत्ती 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु नोले योसेफमी आ मुर नेल्‍ल आन ङोंइती फाल्‍ने मचबा बाक्‍त। मिनु “आं गेय पाइब नेल्‍ल एकेर रे लने” दे सोइक्‍पदा बाक्‍त। मिनु योसेफमी आंम कली आ लोक्‍ब आन कली तुइक्‍पदानु, कोठामी सुइ मबाक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
2मिनु ठेयब सेंदामी ङाक्‍मेनु, फाराओ आ खिंम बाक्‍ब इजीप्‍त ङा मुर नेल्‍लेम नेन्‍मे बाक्‍त।
3मिनु योसेफमी आ लोक्‍ब आन कली “गो योसेफ नङ। आं आफ मुल सम्‍म ब्रोंइमे?” देंमाक्‍त। आ लोक्‍बपुकीमी लोव़ लेन्‍ने मचाप्‍मे बाक्‍त। मारदे हना शुश हिंमा बाक्‍त।
4मिनु योसेफमी आ लोक्‍ब आन कली “आं नेक्‍था पिने” देंमाक्‍त। मिनु मेकोपुकी आ नेक्‍था जाक्‍मा बाक्‍त। मिनु योसेफमी “गो इन इजीप्‍त रागीम लेयशो लोक्‍ब योसेफ नङ।
5गे आं कली लेयशो आ पर्बम सुर्ता मपने। आंम कली दोस मगेने। मारदे हना परमप्रभुमी आं कली नेल्‍ल ब्रोंइमल, दे इन ङोंइती सोइश्‍शो बाक्‍त। उत्‍पत्ती ५०:२०
6एको अन्‍काल मुल बर्स निक्‍शी दुम्‍त। मिनु मुल ५ बर्स सम्‍म तेइ वाक्‍शो नु रिक्‍शो मतांइसीब।
7परमप्रभुमी आं कली गेपुकी ब्रोंइनील। रागीम जात का लीनील। इन पर्बम शुश ब्रोंइमल, दे इन क्‍येङा ङोंइती एक सोइक्‍ताक्‍यी। एको ठेयब श्‍येत रे प्रोंइतीके बाक्‍ब।
8मोपतीके गेपुकीमी आं कली एक सोइश्‍शो ममाइ, परमप्रभुमी सोइश्‍शो बाक्‍त। मेकोमी आं कली फाराओ आ आफ खोदेंशो सेल्‍शा, आ खिं ङा होव़प नु इजीप्‍त रागी नेल्‍ल ङा हुकुम पाइब सेल्‍ती।
9गेपुकी मुल रीब पा इं आफ आ बाक्‍तीके लने। मिनु मेको कली ‘परमप्रभुमी इन तौ योसेफ कली इजीप्‍त रागी नेल्‍ल ङा ठेयब मुर सेला बाक्‍त। एक यिचा मरिम्‍दीन।
10आं नेक्‍था बाक्‍चा कली गे, इन आल, इन चच, इन क्‍यारश भेडा, बी ब्‍यफ नु मारेइ मारेइ नेल्‍ल चाक्‍शा, गोशेन माइक्‍तीकेमी जाक्‍चा माल्‍नीनी।
11आं नेक्‍था बाक्‍कीन। गो इन कली थुल्‍नुङ। मारदे हना अन्‍काल मुल ५ बर्स सम्‍म दुम्‍ब। गे मयीतीनी हना, गे, इन खिं ङा मुर नु गेपुकी नु बाक्‍ब नेल्‍ल शुश प्रुङग दुम्‍नीनी’ देंत, दे इं आफ कली माइक्‍चा माल्‍नीनी।
12मिनु गेपुकी नु आं लोक्‍ब बेन्‍यामीनम तशो ‘गो योसेफ नङ। गो इन कली लोव़ पाता’ दे तुइक्‍नीनी।
13गो इजीप्‍त रागीमी गिश रिम्‍शो बाक्‍ङा, इन तशो नेल्‍ल, गेपुकीमी इं आफ कली देंचा माल्‍नीनी। रीब पा इं आफ कली एक चाक्‍कीन” दे आ लोक्‍ब आन कली माइक्‍मी बाक्‍त।
14मिनु आ लोक्‍ब बेन्‍यामीन कली मुप्‍शा ङाक्‍माक्‍त। मिनु बेन्‍यामीन यो ङाक्‍माक्‍त।
15मिनु नोले आ लोक्‍ब नेल्‍ल आन कली मुप्‍शा, पुक्‍पु पाइश्‍शा ङाक्‍माक्‍त। मिनु नोले आ लोक्‍बपुकीमी लोव़ पचा गोव़मे बाक्‍त।
16मिनु “योसेफ आ लोक्‍बपुकी जाक्‍तेक्‍म” देंशो लोव़ फाराओ आ खिंम यो जाक्‍दीम्‍माक्‍त। मिनु फाराओ नु आ गेय पाइब नेल्‍ल ग्‍येरसमा बाक्‍त।
17मिनु फाराओमी योसेफ कली “गेमी इन लोक्‍ब आन कली ‘इन गधापुकीमी अन्‍न कुरपाइश्‍शा, कनान रागी लने।
18मिनु इन आफ नु इन खिं ङा मुर नेल्‍ल आं नेक्‍था जाक्‍कीन। गो इजीप्‍त रागी ङा नेल्‍ल क्‍येङा रिम्‍शो रू इन कली गेनुङ। मिनु गे रागी ङा नेल्‍ल क्‍येङा ब्रोव़शो जचा ताइनीनी’ दे माइक्‍चा माल्‍नीनी।

19इन कली अरेशो एकोन बाक्‍ब। इन आइक्‍च आल नु इन मीश आन कली ङोइक्‍चा कली इजीप्‍त रागी रे बग्‍गीपुकी लतीन। इन आफ चाक्‍कीन।
20‘इन मारेइ मारेइ ममिम्‍तीन। मारदे हना इजीप्‍त ङा रिम्‍शो नेल्‍ल इन के बाक्‍ब’ दे माइक्‍मी” दे योसेफ कली मदा बाक्‍त।
21मिनु इस्राएल आ तौपुकीमी योसेफ आ देंशो पामे बाक्‍त। मिनु फाराओम मार देंमे मेको पा, योसेफमी मेको आन कली बग्‍गी नु लां कली लाम्‍जी गेवा बाक्‍त।
22मेको आन कली जोड का का फेक्‍तीक नक वा गेवा बाक्‍त। बेन्‍यामीन कली चहिं सहे सां चांदी के शेकेल नु ५ जोड फेक्‍तीक वा गेवा बाक्‍त।
23मिनु आ आफ कली १० ओटा गधैनीमी इजीप्‍त रागी ङा नेल्‍ल क्‍येङा ब्रोव़शो जचा थोव़क नु लांम जचा कली १० ओटा गधाम अन्‍न, शोब्‍ले नु श्‍ये कुर पा सोइक्‍ता बाक्‍त।
24मिनु लचा ङोंइती मेको आन कली “लांमी मजिने” दे अरेवा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ४२:२२
25मिनु मेकोपुकी इजीप्‍त रागी रे पा कनान रागी आन आफ याकूब आ बाक्‍तीके जाक्‍दीम्‍मा बाक्‍त।
26मिनु आन आफ कली “योसेफ मुल यो ब्रोंइशो बाक्‍त। इजीप्‍त रागीम हुकुम पाइब मेको बाक्‍माक्‍त” दे लोव़ पामे बाक्‍त। याकूबम चहिं आन देंशो थमा मसुदा बाक्‍त।
27मिनु मेकोपुकीमी योसेफ आ लोव़ नेल्‍ल शोव़ङमे बाक्‍त। मिनु याकूबम आ कली ङोइक्‍चा, दे योसेफमी सोइश्‍शो बग्‍गी तशा, आ थुं लेत्‍ता बाक्‍त।
28मिनु इस्राएलमी “आं तौ योसेफ ब्रोंइशो थमा बाक्‍ब। आं बेक्‍चा क्‍येङा ङोंइती मेको आ कुल कोव़नुङ” देंमाक्‍त। उत्‍पत्ती ४६:३०