Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Dəkəcop

Dəkəcop 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isifu ɛnatam fɛ sɔ kəmɛŋk mɛŋcər nnɔ afum akɔ ŋanayi kɔ kəsək mɔ dacɔ, k'oŋkulɛ: «Nəwurɛnɛ afum fəp!» Ali wəkin ɛnayi fɛ sɔ Isifu kəsək ntɛ eŋcmentərnɛ awɛŋc aŋa mɔ.
2K'ɛyɛfɛ kəbok, aMisira kɔ aka kəlɔ ka Firawona ŋane kɔ dim kəbok.
3Kɔ Isifu oloku awɛŋc aŋa: «In' ɔfɔ Isifu! papa kem ɔsɔrɔyi doru ba?» Mba awɛŋc aŋa ŋanatam fɛ kəluksɛ kɔ moloku ntɛ pəŋciyanɛ ŋa kənəŋk kɔ sɔ mɔ.
4Kɔ Isifu oloku awɛŋc aŋa: «Ilɛtsɛnɛ nu, nəlɔtərn' em.» Kɔ ŋalɔtərnɛ kɔ. K'oloku ŋa sɔ: «In' ɔfɔ Isifu wɛŋc konu nwɛ nənacaməs a kɔ aŋkɛrɛ kɔ Misira mɔ.
5Ndɛkəl oŋ, ta nəwakəsnɛ. Ta pətɛlɛ nu kəcaməs kem pakɛr' em nnɔ, bawo kəbum konu, nəyi doru kɔ Kanu kənabɛlkər' em kəkɛrɛ nnɔ, iyi nu kiriŋ.
6Teren ta mɛrəŋ ta dor tɔ tantɛ dɔtɔf. Pəŋcəmɛ meren kəcamət afɔde pac-bifti, afɔde pac-tɛl.
7Kanu kəkɛr' em iyi nu kiriŋ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ nu kəsɔtɔ ka nnɔ atɔf ŋaŋɛ yuruya mɔ, imar nu ta nəfi, ic-bum nu pəyeŋki pampɛ ayi kəcepərɛnɛ mɔ.
8Ndɛkəl oŋ, bafɔ nən' ɛkɛr' em nnɔ, mba Kanu kɔ. Kanu kəŋcəmbər im iyɔnɛ papa ka Firawona, wəbɛ wəka kəlɔ kɔn disrɛ, wəkiriŋ ka atɔf ŋa Misira fəp.
9Nəroknɛ nəpɛ nde papa kem eyi mɔ. Nəkɔ nəloku kɔ: ‹Ntɛ tɔ wan kam Isifu olokuna su: Kanu kəŋcəmbər im wəkiriŋ ka atɔf ŋa Misira fəp. Ta məwon kəder nnɔ iyi mɔ!
10Nde atɔf ŋa Kosɛŋ ŋɔ məŋkɔ-yi, məfɔdebɔl' em, kəyɛfɛ məna papa kəbəp awut am, awut-sɔ am, yɔcɔl yam yɔpɔŋ kɔ yɛfɛt haŋ ca nyɛ məyɔ mɔ fəp.
11Nnɔ taŋ indetam kəcsɔŋ əm ca fəp bawo pəsɔrɔcəmɛ meren kəcamət a dor declip. Ti disrɛ dor dɔfɔdesumpər yɔkɔ məyɔ mɔ.›»
12«Fɔtɔ nəŋgbətnɛ ti fɔr yonu, kɔ wəfɛt kem Beŋyamin ɛŋgbətən' em fɔr yɔn yati a in' oŋlok-lokər nu.
13Nəkɔ nəloku papa kem kɔ pəlel mpɛ isɔtɔ Misira mɔ. Nəlɔmər kɔ ntɛ nənəŋk dɛ mɔ fəp. Nəroknɛ nətorɛnɛ papa kem nnɔ iyi mɔ.»
14Kɔ Isifu ɛnapsərnɛ sɔ wəfɛt kɔn Beŋyamin dəkilim, kɔ ŋayɛfɛ kəbok.
15Kɔ Isifu oŋcupəs awɛŋc aŋa fəp. Kɔ ŋandeləpsər kəndɛ tofo tin kɔ ŋalok-loku.
16Kɔ moloku mamɔkɔ mɛsam kəlɔ ka Firawona fəp disrɛ, a awɛŋc a Isifu ŋanderna mɔkɔ. Kɔ toloku tatɔkɔ tɔmbɔt Firawona kɔ amarəs ɔn.
17Kɔ Firawona oloku Isifu: «Məloku awɛŋc əm aŋa: ‹Nəyɔ ntɛ: Nəlɛk yɔcɔl yonu, nəkɔ atɔf ŋa Kanahan.
18Nəlɛk papa konu kɔ afum ɔn, nəder nnɔ iyi mɔ. Indeyɔnɛ nu ntɛ o ntɛ tentesɛ atɔf ŋa Misira mɔ. Nənde nəc-di yeri yɔtɔt ya Misira.›

19Iwos' am kəloku awɛŋc əm aŋa: ‹Neyɔ ntɛ: Nəlɛk cibil atɔf ŋa Misira, nəkɔ nəlɛk awut kɔ aran anu kɔ papa konu nəder.›
20Ta nəŋaŋnɛ mɛlər teta ca yonu yɔkɔ nəndekɔ-sak di mɔ, bawo mpɛ o mpɛ peyi atɔf ŋa Misira pɔyɔnɛ pɔtɔt mɔ, pendeyɔnɛ ponu.»
21Kɔ awut a Yakuba ŋayɔ tatɔkɔ. Kɔ Isifu ɔsɔŋ awɛŋc aŋa cibil pəmɔ tɔkɔ Firawona ɛnasom kɔ ti mɔ. K'ɔsɔŋ ŋa sɔ yeri yɔkɔ ŋanakɔ kəcdi dɔpɔ mɔ.
22Kɔ Isifu ompocɛ awɛŋc aŋa fəp yamos yɛsəkpərɛ k'ɔsɔŋ Beŋyamin gbeti mɛŋcəmbəl 300 kɔ yamos kəcamət yɛsəkpərɛ.
23Ca nyɛ yɔ Isifu ɛnasɔŋ pakenɛ kas kəŋan: Sɔfale surkun wəco səsarɛ ca yɔtɔt ya Misira, kɔ sɔfale səran wəco səsarɛ malɔ, cəcom kɔ yeri ta ntɛ ɔŋkɔ-sumpər dɔpɔ kəder Misira mɔ.
24Kɔ Isifu ɛsak awɛŋc aŋa kɔ ŋalukus. K'oloku ŋa: «Ta nəkɔ cɔp dɔpɔ de!»
25Kɔ awɛŋc a Isifu ŋayɛfɛ Misira kɔ ŋampɛ Kanahan ndena papa kəŋan Yakuba.
26Kɔ awɛŋc a Isifu ŋaloku kas kəŋan teta Isifu kiyi kɔn doru sɔ. Kɔ ŋaloku kas kəŋan a Isifu ɔyɔnɛ wəbɛ wəka atɔf ŋa Misira fəp. Mba abəkəc ŋɛnapɛ fɛ Yakuba bawo ɛnalaŋ fɛ ŋa.
27Kɔ ŋalɔmər kɔ moloku mɔkɔ Isifu ɛnasom ŋa mɔ fəp. Ntɛ Yakuba ɛnanəŋk cibil cəkɔ Isifu ɛnasak kədelɛk kɔ mɔ, it' ɛnasɔŋɛ kɔ oŋ abəkəc kəpɛ.
28Kɔ Yakuba oloku: «Ilaŋ ti oŋ! Wan kem Isifu ɔsɔrɔyi doru! Indekɔ nəŋk kɔ a ic-fi.»